Experimentálne odbory štúdia majú budúcnosť

Školy a vzdelávanie
Bratislava – Experimentálne študijné odbory ponúkajú žiakom možnosť získať odbornú pripravenosť v oblastiach, ktoré sú na trhu práce žiadané. Ich absolventi sú pripravení aj na štúdium na vysokých školách príbuzného odborného zamerania. Predstavujeme niekoľko z nich.

Technik mineralurg

Ťažba, hutnícky a zlievarenský priemysel sú na začiatku reťazca výroby a spracovania produktov pre viaceré priemyselné odvetvia a konečnú spotrebu. Za posledných 20 až 30 rokov sa v odvetviach zvýšila bezpečnosť, automatizácia, robotizácia a ochrana životného prostredia. Ťažbou a spracovaním nerastov a hornín (napríklad magnezit, vápenec a kameň) sa na Slovensku zaoberá niekoľko spoločností, ktoré potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu. Z ich požiadavky vznikol stredoškolský odbor Technik mineralurg, ktorý je práve v experimentálnom overovaní. Absolvent tohto odboru s odborným výcvikom získa vedomosti a zručnosti, aby bol schopný pracovať na technologických zariadeniach, určiť vhodné metódy na úpravu suroviny pri dodržaní bezpečnostných predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné prostredie, spracovávať konštrukčnú a technologickú dokumentáciu a zvládnuť odstraňovanie drobných porúch úpravárenských strojov a zariadení. Experiment je aktívny na Strednej odbornej škole v Revúcej a v spolupráci so zamestnávateľmi bude zaradený do systému duálneho vzdelávania, aby absolventi tohto odboru boli kvalifikovaní a pripravení s odbornými vedomosťami a hlavne so zručnosťami na výkon povolania.

Technik vodár vodohospodár

Vodárenské spoločnosti dlhodobo zápasia s nedostatkom kvalifikovaných zamestnancov. Šestnásť spoločností na Slovensku avizovalo na rok 2020 dodatočnú potrebu viac ako 600 žiakov so stredoškolským vzdelaním v odbore. Na podnet dopytu trhu práce vznikol v roku 2016 experimentálny stredoškolský odbor Technik vodár vodohospodár na SOŠ Kukučínovej v Košiciach v spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, ktorá garantovala zamestnanie úspešným absolventom. V rovnakom čase začali s odborom aj na Súkromnej strednej odbornej škole DSA v Trebišove. Školy pripravujú žiakov na výkon kvalifikovaných odborných manuálnych činností súvisiacich s výstavbou, opravou a údržbou vodných objektov, kanalizačných sietí a vodohospodárskych stavieb. Regionálne vodárenské spoločnosti poskytujú žiakom nielen odborný výcvik, ale zasahujú aj do tvorby obsahu vyučovania. Absolventi sú pripravení nastúpiť priamo do praxe na kľúčové pozície vodárenských a vodohospodárskych prevádzok. Záujem o výučbu rastie aj na stredných školách v Nitre, Poprade a Trenčíne.

Agromechatronik

Štúdium moderného odboru Agromechatronik je v súčasnosti na stredných odborných školách v experimentálnom overovaní. Štvorročný študijný odbor poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie. Záujemcovia o inovatívne spôsoby poľnohospodárskej mechanizácie ho môžu študovať na SOŠ Pruské, SOŠ agrotechnickej v Moldave nad Bodvou, SOŠ technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Dnešná moderná poľnohospodárska technika je počítačovo riadená a jej obsluha a servis si vyžadujú vyškolených odborníkov. Nový odbor vznikol na podnet združenia AGRION, ktoré zastrešuje 54 firiem zamestnávateľov, výrobcov a dodávateľov poľnohospodárskej techniky. Tento školský rok budú ako agromechatronici končiť prví maturanti.

Podológ

V júni 2020 minister školstva Branislav Gröhling schválil otvorenie nového experimentálneho študijného odboru Podológ. Vízia zdravotného ošetrovania dolných končatín a chodidiel sa stala realitou aj na Slovensku vďaka úsiliu Dariny Karvajovej, riaditeľky Strednej zdravotníckej školy v Nových Zámkoch a predstaviteľov Slovenskej podologickej spoločnosti. V auguste 2020 sa uskutočnili prvé prijímacie skúšky a škola vybrala 23 frekventantov do nultého ročníka štúdia. Z približne 3 000 pedikérov, ktorí pracujú v súkromnom sektore služieb, sa o štúdium zaujíma približne 12 percent. „Na základe trendov zo zahraničia usudzujeme, že záujem o toto povolanie porastie. O nový študijný program majú záujem stredné zdravotnícke školy v Košiciach, Bratislave, Žiline a v Banskej Bystrici,“ potvrdzuje prezidentka Slovenskej podologickej spoločnosti Milada Nádašiová.
Zdroj: TREXIMA Bratislava   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie