Význam vplyvu inovácií na automotive

Spravodajstvo

Nové technológie budú v medzinárodnom meradle výrazne vplývať na konkurencieschopnosť najväčších producentov.

Slovensko je vysoko priemyselne disponovanou krajinou. S podielom priemyslu na celkovej tvorbe HDP nám patrí jedna z najvyšších priečok v Európe. Na Slovensku mu dominuje najmä automobilový a strojársky sektor, ktoré sú spolu s elektrotechnikou hlavnými zdrojmi rastu priemyselnej výroby. Spracovateľský priemysel na Slovensku, v ktorom majú práve automobilová a strojárska výroba primárne postavenie, zároveň generuje významné efekty na celkovú zamestnanosť. Kým priama zamestnanosť v spracovateľskom priemysle sa pohybuje na úrovni vyše 20 percent, konečný dopyt po jeho výrobkoch generuje viac ako tretinu všetkých pracovných miest, pričom práve služby sú na priemysel výrazne naviazané.

Zvyšujúce sa nároky

Automobilový priemysel je odvetvím, ktoré sa neustále rozvíja. Keďže patrí k najrýchlejšie sa rozvíjajúcim sektorom, kladie požiadavky na mnoho ďalších odvetví. Rastúce požiadavky automobilového priemyslu tak zvyšujú potrebu hľadania nových možností spolupráce. Rozvoj automobilového priemyslu vyžaduje i neustály rozvoj a zvyšovanie inovačných kapacít.

Rastúce požiadavky na automobilky sa vyznačujú interdisciplinárnosťou. Spadajú do oblasti technológií, výkonu, bezpečnosti, environmentalistiky a mnohých ďalších. Trvalý tlak zo strany zákazníkov i konkurencie vyžaduje zavádzanie nových technológií, funkcií a ďalších inovácií. V dnešnom digitálnom svete uspejú len firmy, ktoré vedia pracovať s dostupnými dátami a pružne reagujú na významné trhové signály. Na trendy transformujúce svet automobilov musia odpovedať nielen výrobcovia vozidiel, ale tiež všetci ostatní aktéri na trhu.

Autonómne vozidlá

Megatrendy v automobilovej výrobe dnes viacerí odborníci a už aj samotné automobilové spoločnosti charakterizujú ako transformáciu na model ACES (z angl. A – autonómne riadenie, C – konektivita, E – elektromobilita, S – zdieľané služby mobility). Tieto megatrendy vplývajúce na ďalší rozvoj odvetvia pomenúvajú základné predpoklady vývoja, keď až osem z 10 najväčších prvovýrobcov vozidiel očakáva, že budú vyvíjať autonómne vozidlá. Podľa prieskumov McKinsey (2019) sa zdvojnásobil počet zákazníkov, ktorí sú v najbližšom období ochotní zmeniť značku automobilu kvôli lepšej konektivite (až 80 percent nákladných vozidiel v roku 2030 bude „online“). Najväčšie automobilové spoločnosti už dnes majú vo svojom produktovom portfóliu významnú časť elektromobilov alebo hybridných vozidiel. Až 90 % všetkých inovácií v automobilovom priemysle dnes pochádza z odvetvia elektrotechniky, čo generuje 35 až 40 percent z hodnoty vozidla. Automobilový priemysel bol dlhodobo jedným z hlavných pilierov európskeho ekonomického rastu.

Viaceré odborné analýzy však potvrdzujú, že automobilový priemysel prechádza mimoriadne dynamickým obdobím zmien a miera inovácií najväčších producentov bude výrazne vplývať aj na ich konkurencieschopnosť v medzinárodnom meradle. Spúšťačom týchto výziev je „Industry 4.0“, legitimizácia záväzkov boja proti klimatickým zmenám na medzinárodnej úrovni (Parížsky klimatický summit) a snaha o zníženie emisií CO2 na lokálnej úrovni predovšetkým vo veľkých mestách. Z uvedených štyroch trendov možno očakávať najkonzekventnejšie dosahy na automobilových producentov v oblasti rozvoja digitalizácie a IT prvkov vo vozidlách a z konštrukčného hľadiska predovšetkým transformáciu automobilového parku z využívania spaľovacích motorov na masívnejšie nasadzovanie elektromobility.

Kľúčová spolupráca

Strojársky priemysel na Slovensku predstavuje jeden z kľúčových pilierov slovenskej ekonomiky. Má silné historické pozadie a udržuje si svoje stabilné postavenie v slovenskom priemysle. Hoci v nedávnej minulosti sa predpokladal posun ťažiska ekonomickej aktivity vo vyspelých štátoch od priemyselnej produkcie smerom k sektoru služieb, priemysel zostane motorom rastu produktivity a inovácií aj v nasledujúcich rokoch. Industry 4.0, ktorá práve prebieha, je typická prepojenosťou medzi IT technológiami s výrobným procesom, flexibilnými just-in-time dodávkami, pokročilým manažmentom kvality a rastúcou robotizáciou, automatizáciou a digitalizáciou.

Tento proces kladie pred spoločnosti zvýšené nároky, no zároveň vytvára nové príležitosti pre inovatívne a predvídavé firmy. Je možné predpokladať, že strojárske spoločnosti na Slovensku budú tiež nútené nasledovať aktuálne trendy a investovať do aplikovaného výskumu, vývoja a high-tech služieb v snahe zvýšiť produktivitu a pridanú hodnotu. Industry 4.0 bude vyžadovať širšiu spoluprácu medzi slovenskými univerzitami, výskumnými inštitúciami a biznisom, aby sa posilnili aktivity výskumu a vývoja a využili tak spoločný inovatívny potenciál.

Revolúcia zručností

Momentálne sa pozeráme na omnoho rýchlejšiu zmenu technológie s potrebnou sprievodnou zmenou zručností ako kedykoľvek predtým. Je možné konštatovať, že automobilový a strojársky priemysel potrebujú takzvanú revolúciu zručností. Sme svedkami trendu rastúceho dopytu po digitálnych zručnostiach, kognitívnych zručnostiach a technických zručnostiach v oblasti environmentálnych technológií.

Automobilový a strojársky priemysel čelia mnohým výzvam, medzi inými aj prilákaniu takzvaného talentu budúcnosti a potrebe prepojenia vzdelávacieho systému s aktuálnymi požiadavkami trhu práce. Tento sektor čelí aj problému s nedostatočnou atraktivitou tohto typu priemyslu u mladých ľudí, čo úzko súvisí so zastaraným vnímaním výroby. Veľa mladých ľudí jednoducho nevie, čo sa deje vo výrobných závodoch, a tak si neuvedomujú, že ide o hightech priemysel s veľkým kariérnym potenciálom. Problémom tohto sektora nie je vysoká miera nezamestnanosti, ale skôr zabezpečenie kvalifikovaných zamestnancov na pracovné miesta, ktoré budú prispôsobené požiadavkám budúcnosti. Analýzy ukazujú, že vďaka automatizácii a digitalizácii mnohé miesta zaniknú. Na druhej strane však vzniknú nové pozície s vyššími nárokmi na kvalifikáciu pracovnej sily.

Sektor automobilového priemyslu a strojárstva musí byť dostatočne pripravený na prechod na nové pracovné pozície a zručnosti. V dôsledku toho je nutné definovať povolania, ktoré prináša Industry 4.0. Práve o toto sa v súčasnosti snažia sektorové rady, ktoré sú kľúčovými aktérmi realizácie Národného projektu Sektorovo riadenými inováciami k efektívnemu trhu práce v SR v gescii Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. V rámci tohto projektu v súčasnosti pracujú na tvorbe sektorových stratégií zvládnutia inovačných zmien, ktoré prináša Industry 4.0 v oblasti ľudských zdrojov a pracovných vzťahov.
Pripravil: Mgr. Jozef Kvoriak, tajomník Sektorovej rady pre automobilový priemysel a strojárstvo
Foto:
 TASR

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie