Legislatívne zmeny v sociálnej oblasti v uplynulom týždni

Spravodajstvo
Bratislava 5. apríla (TASR) - Národná rada v uplynulom týždni schválila viacero legislatívnych zmien v sociálnej oblasti - novelu Zákonníka práce, zákona o sociálnom poistení či o službách zamestnanosti. TASR prináša prehľad týchto zmien:
      
- Predĺženie doby poberania dávky v nezamestnanosti na viac ako doterajších šesť mesiacov, a to na obdobie mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou nového koronavírusu. Vzťahovať sa to bude aj na prípady pred nadobudnutím účinnosti novely.
      
- Úprava oznamovacej povinnosti zamestnávateľa pred nariadeným čerpaním dovolenky, a to skrátením tejto doby na najmenej sedem dní vopred a v prípade dovolenky, ktorá sa prenáša z predchádzajúcich rokov, na najmenej dva dni.
      
- Pri príspevku na podporu udržania zamestnanosti v čase trvania mimoriadnej situácie sa bude splnenie podmienok na jeho čerpanie preukazovať čestným vyhlásením.
      
- Pri realizácii projektov na podporu udržania zamestnanosti bude výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora.
      
- Doplnenie ochrany zamestnanca pred skončením pracovného pomeru a ochrany pri návrate do zamestnania, ak pracovník využije dôležitú osobnú prekážku v práci na ošetrovanie chorého člena rodiny alebo starostlivosť o dieťa. Týka sa to aj prípadov zamestnancov, ktorým je nariadené karanténne opatrenie alebo izolácia.
      
-  Zamestnávatelia budú môcť aj bez zástupcov zamestnancov rozhodnúť, že v prípade prekážky v práci môžu poskytovať zamestnancom náhradu mzdy v sume 80 % priemerného zárobku zamestnanca, najmenej však vo výške minimálnej mzdy. Týka sa to prípadov, ak zamestnanec nemôže vykonávať prácu celkom alebo sčasti pre zastavenie alebo obmedzenie činnosti zamestnávateľa na základe rozhodnutia príslušného orgánu alebo pre zastavenie či obmedzenie činnosti firmy v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu.
      
- Zamestnávateľom ubudnú niektoré povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Týka sa to napríklad oboznamovacích povinností, ktoré má firma, keď prijme nového zamestnanca alebo ho preradí na iné pracovisko.
      - Po novom budú môcť po skončení rodičovskej dovolenky rodičia trojročných detí alebo rodičia šesťročných deti s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom čerpať ošetrovné. Týka sa to tých prípadov, keď rodič nebude môcť nastúpiť do práce, pretože nemá kam dať svoje dieťa pre zatvorenie škôlok.
      
- Ruší sa platenie poistného a povinných príspevkov v hotovosti v pokladniciach pobočiek Sociálnej poisťovne, aby sa predišlo možnej nákaze zamestnancov SP.
      
- Zrušia sa úroky z omeškania pri splátkových kalendároch.
      
- V čase krízovej situácie bude vykonávať posudková činnosť aj bez prítomnosti poistenca.
      
- Obmedzuje sa doručovanie dôchodkov v hotovosti. Dôchodok po súhlase a určení dôchodcu bude môcť byť doručený napríklad na účet jeho dieťaťa.
      
- Časť zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) bude môcť využiť odklad platenia poistného na sociálne poistenie, povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a preddavkov na zdravotné poistenie za marec tohto roka. Uhradiť ich budú môcť až do 31. júla tohto roka. Vláda bude môcť nariadením ustanoviť aj ďalší odklad povinnosti platenia poistného. Týka sa to tých zamestnávateľov a živnostníkov, ktorí vykazujú pokles čistého obratu alebo príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti o 40 % a viac. Poistné, ktoré platí zamestnanec a odvádza ho jeho zamestnávateľ, je zamestnávateľ naďalej povinný odvádzať v pôvodných termínoch splatnosti.
Zdroj, foto: TASR  

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie