Umiestňovací príspevok integračnému podniku

Informácie pre zamestnávateľa

Cieľom je motivácia integračného podniku zabezpečiť svojmu zamestnancovi, ktorý bol znevýhodnenou osobou, zamestnanie resp. pomoc pri hľadaní zamestnania u zamestnávateľov, ktorí nie sú integračnými podnikmi.

Úrad poskytuje mesačne umiestňovací príspevok integračnému podniku:

  1. ktorý skončí dohodou pracovný pomer najneskôr do dvoch rokov od vzniku tohto pracovného pomeru so zamestnancom, ktorý bol znevýhodnenou osobou a ktorému najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku vznikol pracovný u zamestnávateľa, ktorý nie je integračným podnikom, závislou osobou integračného podniku ani chránenou dielňou, ak pracovný pomer u tohto zamestnávateľa je dohodnutý najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času; integračný podnik je povinný preukázať dohodnutý rozsah týždenného pracovného času,

  2. ak zamestnávateľ nepoberá na pracovné miesto, na ktoré príjme do pracovného pomeru zamestnanca podľa písm. a), príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti alebo podľa osobitného predpisu poskytovaný na mzdové náklady, a

  3. ak integračný podnik o príspevok písomne požiada. 

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a integračným podnikom počas trvania pracovného pomeru podľa odseku 1 písm. a), najdlhšie počas 12 kalendárnych mesiacov odo dňa skončenia pracovného pomeru v integračnom podniku. Príspevok sa poskytuje v sume súčtu výšky príspevkov podľa odseku 3 na zamestnancov, ktorých pracovný pomer podľa odseku 1 písm. a) trvá. Ak zamestnancovi vznikne ďalší pracovný pomer najneskôr do jedného mesiaca odo dňa skončenia predchádzajúceho pracovného pomeru, v poskytovaní príspevku sa pokračuje; na účely § 53f ods. 3 sa trvanie viacerých pracovných pomerov spočítava. 

Mesačná výška príspevku na jedného zamestnanca je:

  1. v prvom až treťom mesiaci poskytovania príspevku 5 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 53,20 eur,

  2. v štvrtom až šiestom mesiaci poskytovania príspevku 15 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 159,60 eur,

  3. v siedmom až deviatom mesiaci poskytovania príspevku 25 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 266 eur,

  4. v desiatom až dvanástom mesiaci poskytovania príspevku 35 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevku poskytuje, t.j. pre rok 2020 najviac vo výške 372,40 eur

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli splnené podmienky na poskytnutie príspevku.

Súbory na stiahnutie

Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutie pomoci de minimis
Žiadosť o poskytnutie príspevku integračnému podniku

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie