Nezamestnaný sa na úrad práce môže zaregistrovať emailom alebo poštou

Spravodajstvo
Bratislava 23. marca (TASR) - Ľudia by mali dôkladne zvážiť osobnú návštevu úradov práce. Na komunikáciu s nimi by mali využívať emailovú komunikáciu a telefonický kontakt. Odporúča to ústredie práce v súvislosti s novým koronavírusom. Týka sa to napríklad ľudí, ktorí prišli o prácu a chcú sa zaevidovať na úrade práce, alebo žiadostí týkajúcich sa hmotnej núdze či náhradného výživného.
      
Ústredie práce zmenilo kvôli krízovej situácii postupy v oblasti služieb zamestnanosti, ktoré poskytujú úrady práce. "Úrad oznámi všetkým klientom a zamestnávateľom, ktorí majú určený kontakt na úrade v čase krízového režimu, že sa všetky termíny odkladajú. Za osobné podanie žiadosti o zaradenie do evidencie budú úrady považovať žiadosť zaslanú e-mailom alebo poštou v lehote do siedmich dní odo dňa skončenia zamestnania," priblížilo ústredie práce. Ak sa občan rozhodne doručiť písomné doklady osobne, úrad ich preberie v priestoroch recepcie alebo iných priestoroch pri vchode do úradu.
      
Nedostavenie sa na kontakt v stanovenom termíne počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností. Ďalší termín pre uchádzača úrad určí písomne, a to listom alebo e-mailom. Nepredloženie dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru počas trvania krízovej situácie sa nebude považovať za porušenie povinností, rovnako sa za porušenie povinnosti nebude považovať ani nepredloženie rozhodných dokladov pre vedenie v evidencii vrátane dokladu o dočasnej práceneschopnosti a o ošetrovaní člena rodiny.
      
Úrady práce okrem toho mali prerušiť všetky pripravované výberové konania, plánované stretnutia so zamestnávateľmi, osobné návštevy u zamestnávateľov, burzy práce a výberové konania, tiež aj informačno-poradenské aktivity pre uchádzačov.
      
Ústredie práce informuje, že sa tiež prerušila realizácia všetkých národných projektov, pri ktorých dochádza ku kontaktu s väčším počtom osôb a všetci zapojení uchádzači o zamestnanie budú o tomto kroku informovaní, tiež počas krízovej situácie nebudú fungovať aktivačné práce. "Ak sa klient pri správnom konaní počas obdobia krízovej situácie nedostaví na výzvu úradu, úrad konanie vo veci vyradenia preruší až do skončenia krízového režimu," priblížilo ústredie práce.
      
Zmeny sa dotknú aj oblasti pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, štátnych sociálnych dávok, peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia či vybavovania preukazu a parkovacieho preukazu. Úrady práce budú akceptovať žiadosti posielané poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom aj e-mailom. "Ak klient donesie žiadosť osobne, bude prebraná na recepcii úradu prípadne na inom preberacom mieste zriadenom pri vchode úradu," informovalo ústredie práce.
      
Skutočnosti rozhodujúce na trvanie nároku na dávky, príspevky, preukaz a parkovací preukaz môžu občania oznamovať úradu práce tiež poštou, elektronicky so zaručeným elektronickým podpisom, e-mailom alebo telefonicky. Týka sa to aj doručovania dokladov o výdavkoch na prepravu, výkazoch o počte hodín vykonanej osobnej asistencie a potvrdeniach o vyplatených odmenách.
      
"Ak klient počas obdobia krízovej situácie nevyhovie výzve daného úradu práce v určenej lehote, na uvedenú povinnosť sa prihliada ako na splnenú, ak jej vyhovie do 8 pracovných dní od skončenia krízového režimu," priblížilo ústredie práce. Na povinnosti klienta vyplývajúce z poskytnutého jednorazového peňažného príspevku na kompenzáciu, musia úrady práce prihliadať osobitne. "Preukaz a parkovací preukaz na žiadosť klienta úrad vydá, sociálnu posudkovú činnosť bude úrad vykonávať prioritne telefonicky len v odôvodnených prípadoch za prítomnosti posudzovanej osoby prípadne v jej domácnosti," nariadilo ústredie práce.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie