Nové kurzy v ISTP od spoločnosti DEKRA Development s.r.o.

Školy a vzdelávanie
Predstavujeme vám kurzy spoločnosti DEKRA DEVELOPMENT, ktorá pôsobí na celom území Slovenska a Čiech v oblasti firemných školení, poradenstva, prieskumov a HR služieb.

Riešenie konfliktov/predchádzanie konfliktom

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť účastníkov predchádzať konfliktom pomocou správnej komunikácie a prípadnému riešeniu vzniknutých konfliktov. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti riešenia problémov a konfliktných situácií.

1. Typológia pracovných konfliktov
2. Prečo vznikajú pracovné konflikty?
3. Periodický vývoj konfliktov
4. Agresor a obeť v konflikte
5. Pozitívne a negatívne dôsledky konfliktov
6. Ako predchádzať konfliktom?
7. Ako efektívne riešiť konflikty?
8. Vplyv emócií na pracovné správanie sa
9. Ako zvládať pracovné emócie
10. Ako dosiahnuť kompromis a konsenzus v konfliktných situáciách
11. Ako reagovať na „konfliktné reči“
12. Formulácie smerujúce k dohode
13. Praktický nácvik spôsobov a techník asertívneho riešenia konfliktov
o Ako trvať na pravidlách
o Ako slušne odmietnuť neadekvátnu požiadavku
o Ako reagovať na manipulatívnu kritiku a útoky
o Ako reagovať na nespokojnosť
o Ako ukončiť nepríjemný rozhovor

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13564

Profesionálna telefonická a mailová komunikácia

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa efektívne identifikovať komunikačného partnera a jeho správanie. Naučiť sa zvládnuť problémové správanie a náročné situácie so zákazníkom prostredníctvom telefonickej komunikácie. Rozvíjanie zručností v oblasti telefonickej a mailovej komunikácii.

1. Telefonická komunikácia:
o Diagnostika komunikačného partnera
o Profil verbálneho pôsobenia na komunikačného partnera počas telefonického rozhovoru
o Správna identifikácia rôznych typov správania sa, ich znaky a dôsledky v komunikácii:
▪ Agresívne a útočné
▪ Manipulatívne a kritické
▪ Pasívne a nespolupracujúce
2. Zásady a taktiky zvládania problémového správania:
o Funkcie aktívneho počúvania a otázok v telefonickej komunikácii
o Technika „navigácie“ v telefonickej komunikácii
o Schopnosť oddeliť emócie od vecnej stránky problému- asertívne odloženie problémovej situácie
3. Riešenie konkrétnych situácií z praxe:
o Ako asertívne trvať na pravidlách, keď ich zákazník spochybňuje
o Ako slušne odmietnuť neadekvátnu požiadavku
o Ako reagovať na manipulatívnu kritiku a útoky
o Ako ukončiť rozhovor o Iné vychádzajúce zo skúsenosti účastníkov
4. Písomná komunikácia:
o Efektívna písomná komunikácia
o Klišé písomnej komunikácie
o Vata v písomnej komunikácii

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13565

Prezentačné zručnosti I.

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zvládnuť efektívnu formálnu aj neformálnu prezentáciu a získať spätnú väzbu na vlastné prezentovanie a vystupovanie v pracovnom živote.

1. Čo je prezentácia?
o Subjekt a objekt prezentácie – osobná a pracovná (obchodná) prezentácia – je v tom rozdiel?
o Rétorické, odborné, časové, dramatické, vizuálne a zábavné prvky a ich význam v prezentácii
2. Subjekt a objekt prezentácie:
o Predpoklady na dobrého prednášajúceho
o Čo ovplyvňuje dobrého prednášajúceho
o Práce s cieľovou skupinou
3. Formy a ciele efektívnych prezentácií:
o Interná a externá prezentácia
o Základné požiadavky na prezentáciu
o Podporné požiadavky prezentácie
4. Špecifiká pri prezentáciách:
o Imidž prednášajúceho o Tréma v prezentáciách
o 7 pravidiel úspešnej prezentácie
5. Ako začať s prezentáciou?:
o Význam prvého a posledného dojmu
o Pravidlo 3 informácií
o Obsah, štruktúra a postupnosť informácií
6. Práca s cieľovou skupinou:
o Kto je cieľová skupina?
o Cieľová skupina vs. auditórium
o Ako pracovať s cieľovou skupinou
7. „Mravce“ pri prezentáciách:
o Bez čoho to pri prezentáciách nejde?
o Time management v prezentáciách
8. Príklady komunikačných zlozvykov:
o Sibyla (viem o čom...)
o Palacký (skákanie do reči, dlhý prejav)
o Jobs ( empatia a práca s publikom)
o Fantomas (hlasový prejav a spôsob vyjadrovania)

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13567

Prezentačné zručnosti II.

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich prezentačných zručností uplatniteľných v praxi. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti prezentačných zručností.

1. Čo je cieľom prezentácie?
2. Kto je cieľová skupina prezentácie?
3. Ako vybrať najvhodnejšiu stratégiu pri prezentácii?
4. Čo má obsahovať účinná prezentácia?
5. Ako efektívne pracovať v powerpointe pri prezentácii?
6. Alternatívne nástroje na tvorbu prezentácie.
7. Význam verbálnej a neverbálnej komunikácie pri prezentácii.
8. Význam prvého a posledného dojmu
9. Pravidlo 3 informácií
10. Praktická príprava prezentácie.
11. Predvedenie osobnej prezentácie - videotréning
12. Feedback zo strany lektora na realizovanú prezentáciu
13. Odporúčania lektora na rozvoj prezentačných zručností

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13566

Zvládanie náročných komunikačných situácií

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa efektívne verbálne a neverbálne komunikovať a tiež techniku vysvetľovania kladenia otázok.

1. Aktívne počúvanie, empatia a ich význam pre budovanie vzťahu so zákazníkom
2. Faktory ovplyvňujúce správanie a komunikáciu ľudí – poznanie a používanie neverbálnej komunikácie, asertívne práva v komunikácii a ich použitie v praxi
3. Efektívne kladenie otázok, vedenie rozhovoru – sumarizovanie, parafrázovanie, používanie špeciálnych slov a viet
4. Požiadavky na nadviazanie a budovanie pozitívneho vzťahu – nadviazanie komunikácie, základy prvého kontaktu, techniky uzatvárania pozitívneho vzťahu s ľuďmi, chyby, bariéry vo vzťahoch s kolegami, podriadenými/nadriadenými
5. Asertivita, empatia v komunikácii – komunikačná stratégia, zásady komunikácie s kolegami, podriadenými/nadriadenými, partnerom
6. Základné argumentačné prístupy – techniky kladenia otázok, zvládanie námietok
7. Spôsoby zvládania manipulatívneho správania – štýly ovplyvňovania, uzatvárania názorov a postojov v procese komunikácie
8. Video tréning konkrétnych komunikačných zručností v obvyklých pracovných situáciách: o Zručnosť povedať nie: rôzne techniky účinného a slušného odmietnutia, zvládnutie vlastných pocitov viny
o Zručnosť primerane reagovať na neoprávnenú kritiku a osobné útoky
o Zručnosť zvládnuť problémové typy ľudí – agresívny, samoľúby, pedant, ťažkopádny, urozprávaný, snažiaci sa vyvolať súciť, a pod.
o Zručnosť dosiahnuť kompromis tam, kde je možný a prijateľný

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13568

Komunikácia inak – ako sa vyhýbať mýtom a komunikovať bez predsudkov

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa komunikovať iným ako štandardne overeným spôsobom. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti komunikácie s ohľadom na externé vplyvy.

1. Aktívne vnímanie komunikácie v globalizovanom svete
2. Komunikácia a jej previazanie na geografickú polohu
3. Základné kultúrne odlišnosti v komunikácii
4. Špecifické kultúrne odlišnosti v komunikácii
5. Ako sa vyhnúť nedorozumeniam v komunikácii
6. Generačné rozdiely v štýle komunikácie
7. Nový slovník v komunikácii
8. Manipulačné techniky v komunikácii
9. Manipulácia ako výhoda
10. Ako komunikovať s manipulátorom

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13569

Argumentačné zručnosti

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa pokojne a logicky argumentovať v náročných pracovných situáciách.

1. Čo je to argumentácia?
2. Čo všetko potrebujem vedieť, aby som dokázal argumentovať?
3. Príprava pred argumentačným súbojom
4. Formulácia argumentov a ich priorít
5. Príprava rozhovoru podľa argumentačnej štruktúry
6. Schopnosť reagovať na irelevantné protiargumenty
7. Schopnosť práce s otázkami počas argumentačného rozhovoru
8. Schopnosť získať odpoveď na položenú otázku

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13570

Asertivita v praxi

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa všeobecnej schopnosti komunikácie, ako i zvládaniu náročných situácií pomocou asertívnej komunikácie v praxi.

1. Asertívne práva v komunikácii a ich využitie
o Zodpovednosť za kvalitu komunikácie
o „Čo“ hovoriť a „ako“ to hovoriť
2. Aký štýl komunikácie voliť k rôznym typom osobností (praktické ukážky a simulácie rôznych situácií):
o argumentácia
3. Transakčná analýza komunikácie a jej význam pre zvládanie náročných situácií
4. Rozvíjanie schopnosti formulovať argumenty
5. Ako reagovať na manipulátorov
6. Ako efektívne riešiť námietky komunikačného partnera
7. Zvládnutie vlastných pocitov viny

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13571

Asertivita v komunikácii a riešenie konfliktov

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa všeobecnej schopnosti komunikácie, ako i zvládaniu náročných situácií pomocou asertívnej komunikácie.

1. Asertívne práva v komunikácii a ich využitie:
o Zodpovednosť za kvalitu komunikácie
o „Čo“ hovoriť a „ako“ to hovoriť
2. Aký štýl komunikácie voliť k rôznym typom osobností (praktické ukážky a simulácie rôznych situácií)
3. Ako dosiahnuť kompromis a konsenzus v konfliktných situáciách
4. Rozvíjanie schopnosti formulovať argumenty
5. Ako reagovať na „konfliktné reči“
6. Formulácie smerujúce k dohode
7. Praktický nácvik spôsobov a techník asertívneho riešenia konfliktov:
a) Ako trvať na pravidlách
b) Ako slušne odmietnuť neadekvátnu požiadavku
c) Ako reagovať na manipulatívnu kritiku a útoky
d) Ako reagovať na nespokojnosť
e) Ako ukončiť nepríjemný rozhovor
8. Typológia pracovných konfliktov
9. Prečo vznikajú pracovné konflikty?
10. Periodický vývoj konfliktov
11. Agresor a obeť v konflikte
12. Pozitívne a negatívne dôsledky konfliktov
13. Ako predchádzať konfliktom?
14. Ako efektívne riešiť konflikty?
15. Vplyv emócií na pracovné správanie sa
16. Ako zvládať pracovné emócie
17. Asertivita manažéra pri riešení konfliktov

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13572

Asertívna komunikácia voči rôznym typom komunikačných partnerov

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa všeobecnej schopnosti komunikácie, ako i zvládaniu náročných situácií pomocou asertívnej komunikácie.
1. Asertívne práva v komunikácii a ich využitie:
o Zodpovednosť za kvalitu komunikácie
o „Čo“ hovoriť a „ako“ to hovoriť
2. Aký štýl komunikácie voliť k rôznym typom osobností (praktické ukážky a simulácie rôznych situácií)
3. Ako dosiahnuť kompromis a konsenzus v konfliktných situáciách
4. Rozvíjanie schopnosti formulovať argumenty
5. Ako reagovať na „konfliktné reči“
6. Formulácie smerujúce k dohode
7. Praktický nácvik spôsobov a techník asertívneho riešenia konfliktov:
a) Ako trvať na pravidlách
b) Ako slušne odmietnuť neadekvátnu požiadavku
c) Ako reagovať na manipulatívnu kritiku a útoky
d) Ako reagovať na nespokojnosť
e) Ako ukončiť nepríjemný rozhovor
8. Typológia pracovných konfliktov
9. Prečo vznikajú pracovné konflikty?
10. Periodický vývoj konfliktov
11. Agresor a obeť v konflikte
12. Pozitívne a negatívne dôsledky konfliktov
13. Ako predchádzať konfliktom?
14. Ako efektívne riešiť konflikty?
15. Vplyv emócií na pracovné správanie sa
16. Ako zvládať pracovné emócie
17. Asertivita manažéra pri riešení konfliktov

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13573

Profesionálne riadenie vlastnej firmy

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zdokonaliť zručnosti v riadení vlastnej firmy a urobiť zmenu smerom k obchodnému manažmentu. Získať spätnú väzbu na vlastné riadenie firmy v kontexte príkladov úspešných slovenských firiem.
Obsahová náplň:
Metóda, technika:
1. Príklad úspešných slovenských firiem:
o Čo stojí za ich úspechom?
o Kto stoji za ich úspechom?
o „ťah na bránku“ – jednoducho a priamo
2. Budovanie hodnoty firmy o Kto môže za to, že sa nám nedarí ako by sme chceli?
o Budovanie stratégie firmy, stanovovanie kompetencií
o Posudzovanie dosiahnutých výsledkov v kontexte konkurencie a trhu
o Vyvodzovanie dôsledkov a následná realizácia nápravných opatrení
3. Moja úloha vo firme ako majiteľa:
o Zodpovednosti, práva a povinnosti
o Úlohy majiteľa firmy – čo robiť sám a čo nechať na zamestnancov
4. Strategické riadenie o Plánovanie vo firme
o Ako osloviť široké spektrum zákazníkov – ako „prinútiť“ zákazníkov aby o nás vedeli
o Teritoriálny manažment – práca s marketingom firmy vo zvolenom regióne

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13536

Vedenie zamestnancov a ich účinná motivácia

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich manažérskych zručností v oblasti vedenia ľudí a ich motivácia uplatniteľných v praxi. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti vedenia ľudí a ich motivácie.

1. Význam organizačnej štruktúry firmy
2. Kto je manažér?
3. Typológie osobností manažérov
4. Spoznanie vlastného manažérskeho štýlu
5. Koho vedieme v tímoch?
6. Ako efektívne viesť?
7. Úspešné vzorce vedenia ľudí
8. Význam motivácie pri vedení ľudí – tipy a triky
9. Hodnotenie a odmeňovanie v práci manažéra
10. Efektívne riešenie konfliktov na pracovisku

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13537

Target management system

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Jasné zadefinovanie plánu akčných krokov smerujúcich k dosahovaniu stanovených manažérskych cieľov.
1. Konkretizácia krátkodobých, strednodobých a dlhodobých cieľov
2. Identifikácia limitov manažérskeho systému
3. Identifikácia limitov manažérov
4. Identifikácia limitov tímu
5. Identifikácia limitov firmy
6. Racionalizácia manažérskych cieľov
7. Zadefinovanie akčných krokov smerujúcich k napĺňaniu stanovených cieľov
8. Time management riadiaceho procesu
9. Systémy delegovania v riadení
10. Kontrolné mechanizmy riadenia
11. Význam pozitívnej a negatívnej motivácie v riadení
12. Vyvodzovanie individuálnej aj tímovej zodpovednosti

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13538

SWOT pre oblasť riadenia

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Identifikácia jednotlivých príležitostí na rozvoj pomocou efektívneho riadenia a definovanie manažérskych cieľov.

1. Status quo firmy
2. Ciele firmy
3. Ciele jednotlivých oddelení stanovené na základe hĺbkovej analýzy súčasného stav
4. Osobné ciele manažérov
5. Dlhodobá vízia firmy
6. Prostriedky na dosiahnutie dlhodobej vízie firmy
7. Strednodobá vízia firmy
8. Prostriedky na dosiahnutie strednodobej vízie firmy
9. Krátkodobá vízia firmy
10. Prostriedky na dosiahnutie krátkodobej vízie firmy
11. Bariéry v riadení
12. Kompetenčné zrkadlo v praxi

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13539

Strategické riadenie firmy

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zdokonaliť sa v strategickom riadení spoločnosti a vnímať zmenu smerom k výsledkovému manažmentu. Získanie prehľadu o význame firemných cieľov, ich pochopení, analyzovaní a komplexnom zvládnutí.

1. Čo je strategické riadenie?
2. Hospodárska situácia na Slovensku a v regióne a jej vplyv na riadenie
3. Politické, kultúrne a globálne aspekty podnikania
4. Kto sme ako firma?
5. Kde sa nachádza naša firma?
6. Kam naša firma smeruje?
7. Aké sú vízie našej firmy?
8. Transformácia firemných vízii do firemných cieľov
9. Prečo sú organizačné štruktúry dôležité?
10. Nastavenie firemných cieľov pre jednotlivé úseky spoločnosti v rámci organizačnej štruktúry
11. Typológie efektívnych organizačných štruktúr
12. Zodpovednosť manažérov za riadenie
13. Efektívne plnenie manažérskych cieľov
14. Priebežná kontrola plnenia cieľov
15. Sebareflexia v práci manažéra
16. Vyhodnocovanie plnenia cieľov
17. Analýza existujúcich pozitívnych prvkov vo firme
18. Analýza trendov na zlepšenie vo firme

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13540

Monitoring implementovaných systémov riadenia

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Dôsledná analýza jednotlivých krokov v implementácii krátkodobého riadenia.

1. Identifikácia naplnených akčných krokov a dosiahnutých cieľov v riadiacom procese
2. Identifikácia pozitívnych výsledkov riadenia
3. Formy stimulácie pri pozitívnych výsledkoch riadenia
4. Identifikácia negatívnych výsledkov riadenia
5. Formy stimulácie pri negatívnych výsledkov riadenia
6. Identifikácia mimoriadnych situácií v riadení
7. Cesta k efektívnym riešeniam v riadení

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13541

Leadership I.

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Cieľom je, aby si manažéri zapojení do vzdelávacieho programu dokázali jasne zadefinovať svoje manažérske zodpovednosti a vedeli ako manažovať podriadených komplexne bez absencie dôležitých manažérskych procesov.

1. Zodpovednosť manažérov za riadenie
2. Strategické uvažovanie v pozícii manažéra s ohľadom na ciele spoločnosti
3. Efektívne plnenie cieľov spoločnosti z pohľadu manažérov
4. Osobnostné typológie zamestnancov na strane manažérov
5. Osobnostné typológie zamestnancov na strane členov tímov
6. Horizontálna a vertikálna komunikácia na vedúcej pozícii
7. Efektívna komunikácia s podriadenými a nadriadenými
8. Pozitíva a negatíva spolupráce vyplývajúce z osobnostných typológií
9. Delegovanie ako základná manažérska zručnosť
10. Komplexná komunikácia s podriadenými
11. Kontrola, pochvala a kritika
12. Poskytovanie spätnej väzby
13. Timemanagement poskytovania spätnej väzby
14. Timemanagement a priority
15. Pozitívna motivácia zamestnancov
16. Nekonfliktné vedenie zamestnancov

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13542

Manažérske zručnosti pre začínajúcich manažérov

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Naučiť sa využívať rôzne formy manažérskych zručností, motivovať zamestnancov, vybudovať si úspešný a efektívny tím. Naučiť sa riešiť konflikty vznikajúce v tíme a viesť porady.

1. Personálne činnosti v práci manažéra – lídra a ich význam pre firmu a jednotlivcov
2. Rôzne štýly vedenia ľudí, direktívne a delegatívne riadenie, situačné vedenie ľudí
3. Motivácia pracovníkov
o Teórie motivácie a motivačné techniky
o Motivačné a demotivačné faktory vo firme a v jednotlivcoch – ako ich zistiť a čo s nimi
o Ako robiť motivujúcu kontrolu
o Poskytovanie motivačnej spätnej väzby – zásady, nácvik
4. Budovanie tímu a jeho rozvoj:
o Vedenie tímu v rôznych fázach jeho vývoja
o Roly v tíme a význam ich poznania pre manažérov
o Schopnosť presadiť sa v tíme, prevziať zodpovednosť za seba i za úlohu („privlastniť si problém“)
o Hodnotenie správania a výkonu jednotlivca i celého tímu
5. Tímové riešenie problémov:
o Tímové (kreatívne) riešenie problémov
o Brainstorming, brainwriting
o Metóda 6 – 3 – 5 o Analýza možných problémov
o Ďalšie nástroje pre riešenie konkrétnych pracovných i firemných problémov v tíme
6. Vedenie porád:
o Moderácia, vedenie moderovanej porady

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13543

Manažérske vzdelávanie I.

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich manažérskych zručností uplatniteľných v praxi. Prebratie problematiky identifikácie, pochopenia, plánovania, implementácie a vyhodnotenia manažérskych cieľov počas plánovaných aj neplánovaných zmien v organizácii. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti manažmentu.

1. Čo je manažment?
2. Teória manažmentu
3. Východiská manažmentu
4. Historický vývoj manažmentu
5. Základné manažérske funkcie
6. Rozvinuté manažérske funkcie
7. Typy manažmentu
8. Strategický, taktický a operatívny manažment
9. Zmena ako nevyhnutná súčasť riadiaceho procesu
10. Externé a interné faktory ovplyvňujúce zmeny v organizácii
11. Typy zavádzaných zmien v organizácii
12. Stupne pripravenosti organizácie na zmeny
13. Kto ideologicky zavádza zmeny v organizácii?
14. Kto realizuje zmeny v organizácii?
15. Aké osobnostné typy manažérov sú schopné zavádzať zmeny?
16. Identifikácia vlastného manažérskeho štýlu pri zavádzaní zmien
17. Ako efektívne plánovať zavádzanie zmien v organizácii?
18. Krivka zavádzania zmien v organizácii
19. Význam taktiky pri zavádzaní zmien z pohľadu manažéra
20. Proces implementácie zmien v organizácii
21. Projektové riadenie v procese zmeny
22. Práca s cieľmi pri zavádzaní zmien, presun cieľov na nižšie organizačné stupne
23. Definovanie cieľov pracovných tímov zo strany manažérov
24. Ako pracovať s jednotlivými typmi osobností pri zavádzaní zmien?
25. Prísun, presun a vyhodnocovanie informácií v komunikačnom procese
26. Motivácia, hodnotenie a odmeňovanie zamestnancov pred a počas realizácie.
27. Súčasné trendy v manažmente
28. Best practices z podnikateľskej sféry v manažmente

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13544

Kritika a pochvala – efektívne nástroje riadenia

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich manažérskych zručností v oblasti efektívnych nástrojov riadenia (kritika a pochvala) uplatniteľných v praxi. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti efektívnych nástrojov riadenia.

1. Efektívna tímová práca
2. Typológie osobností zamestnancov v tíme
3. Význam motivácie v práci manažéra
4. Čo chceme dosiahnuť motiváciou zamestnancov?
5. Empatia v práci manažéra
6. Ako pracovať s pochvalou zamestnancov?
7. Ako pracovať s kritikou zamestnancov?
8. Time management pochvaly a kritiky
9. Vyhodnocovanie práce s pochvalou a kritikou
10. Racionálne zmeny v riadení manažéra

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13545

Koučing & mentoring

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Získať zručnosti vedenia mentorského/koučingového rozhovoru. Rozdiel medzi koučingom a mentoringom.

1. Čo je koučing a kto je kouč:
o Funkcie koučingu – čomu koučing slúži
2. Osobnosť kouča: o Rola kouča
o Podmienky kouča
3. Nástroje koučingu
o Partnerský prístup
o Otázky
o Aktívne počúvanie s podnecujúcim potenciálom
o Spätná väzba
o Propozície – podelenie sa o skúsenosti, odporúčania o Informácie a podpora
4. Situácie a štýly koučingu a mentoringu:
o Kedy uplatniť mentoring ( iniciátor)
o Kedy uplatniť koučing
5. Typológia osobností podľa štýlu poznávania a učenia:
o Štýly mentoringu vo vzťahu k typom poznávania
6. Kroky mentoringu (metóda GROW):
o Dohoda o cieľoch – charakteristiky dobrého cieľa
o Dohoda o postupe a pravidlách
o Identifikácia reality
o Identifikácia možností
o Rekapitulácia
o Dohoda o najbližších krokoch (akčný plán)
7. Proces mentoringu - vedenie rozhovoru:
o Simulácia mentoringu
o Zásady vedenia mentorského rozhovoru
o Najčastejšie chyby mentoringu

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13546

Cielené koučovanie zamestnancov

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich manažérskych zručností v oblasti koučovania zamestnancov. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti koučovania zamestnancov.

1. Význam koučovania v manažmente
2. Interný alebo externý koučing?
3. Kto je kouč a kto je koučovaný?
4. Výhody a nevýhody koučovania
5. Riadenie firmy výkonnostným manažmentom
6. Efektívne a racionálne stanovovanie cieľov
7. Základné techniky koučingu
8. Rozšírené techniky koučingu
9. Priebežná spätná väzba v koučingu
10. Vyhodnocovanie koučingu

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13547

Komunikačné zručnosti manažérov

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich komunikačných zručností uplatniteľných v praxi. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti komunikačných zručností.

1. Význam komunikácie v riadení
2. Ako pracovať s komunikačnými zručnosťami
3. Základné a rozvinuté komunikačné procesy a prvky
4. Komunikačné štýly a ich zvládanie
5. Rola aktívneho počúvania v praxi
6. Dôležitosť efektívnej komunikácie
7. Zvládanie techník konštruktívnej kritiky
8. Zvládanie agresívnej kritiky v komunikácii
9. Ako efektívne riešiť námietky komunikačného partnera
10. Ukážky modelových hier na rozvoj účinných komunikačných návykov

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13548

Efektívne vedenie porád

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Zlepšenie existujúcich manažérskych zručností v oblasti vedenia porád uplatniteľných v praxi. Oboznámenie účastníkov s novými trendami v oblasti vedenia porád.
1. Význam porád pre efektívne fungovanie spoločnosti
2. Typológie porád
3. Význam periodicity porád
4. Ktoré manažérske zručnosti využíva manažér?
5. Efektívne ciele porád
6. Ako dosiahnuť ciele prostredníctvom porád
7. Time management porád
8. Techniky zvládania porád
9. Využívanie spätnej väzby z porád
10. Vyhodnocovanie úloh z porád

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13549

Manažérske dilemy

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Efektívne zvládanie interpersonálnych vzťahov vo firme pri rôznych situáciách z pohľadu manažéra. Vylepšenie procesov a prístupu v tíme k dosiahnutiu cieľov spoločnosti.
Obsahová náplň:
Metóda, technika:
1. Hodnotenie zamestnancov a podmienky hodnotenia
2. Metódy hodnotenia zamestnancov a ich význam
3. Konštruktívna kritika verzus demotivácia na pracovisku
4. Kto je dobrý nadriadený?
5. Ukazovatele výkonnosti tímu
6. Presvedčiť bez nátlaku
7. Robiť nepopulárne rozhodnutia a nestratiť motiváciu pracovníkov.
8. Poskytovanie spätnej väzby: o Time management poskytovania feedbackov o Kontrolné mechanizmy manažérov na kontrolu feedbackov o Vedenie ľudí je niekedy ťažké – čím to je
9. Medzi mlynskými kameňmi – ako zladiť požiadavky vedenia a potreby zamestnancov.
10. Náročné požiadavky na výkon a spokojnosť zamestnancov – vylučujú sa?
11. Kontrolovať a dôverovať
12. Hodnotiť a neodradiť zamestnancov
13. Kritizovať a nedemotivovať
14. Odmeňovať pri obmedzených finančných zdrojoch

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13550

Ako efektívne spolupracovať v práci?

Miesto konania kurzu: Panónska cesta 47, 851 04 Bratislava
Obsahová náplň kurzu: Rozvinúť manažérske zručnosti v oblasti efektívnej spolupráce so zamestnancami, líniovými manažérmi a nadriadenými.
1. Zodpovednosť manažérov za riadenie
2. Osobná zodpovednosť manažéra za riadenie
3. Transformácia firemných vízií do firemných cieľov
4. Nastavenie firemných cieľov pre jednotlivé úseky spoločnosti
5. Efektívne plnenie cieľov spoločnosti z pohľadu manažérov
6. Efektívne plnenie cieľov spoločnosti z pohľadu zamestnancov
7. Ciele vyplývajúce z pracovných náplní jednotlivých typov pracovných pozícií
8. Ciele v hierarchii firemných cieľov
9. Význam osobných vzťahov na pracovisku
10. Osobnostné typológie zamestnancov na strane manažérov
11. Osobnostné typológie zamestnancov na strane členov tímov
12. Pozitíva a negatíva spolupráce vyplývajúce z osobnostných typológií
13. Význam tímov vo fungovaní firmy
14. Skladba efektívneho pracovného tímu
15. Ako efektívne funguje pracovný tím?
16. Čo na koho platí?
17. Ako sa naučiť spolupracovať?
18. S kým sa dá a s kým nedá spolupracovať

Organizačné údaje o kurze: v prípade záujmu nás, prosím, kontaktujte na slabej@dekra.sk
Dátum realizácie: dohoda
Rozsah kurzu: 8 h.
Poznámka k cene: Cena sa stanovuje individuálne podľa požiadaviek zadávateľa
Kontakt: 00421907939925
E-mail: slabej@dekra.sk
Link: https://www.istp.sk/kurz_detail.php?kurz=13551
Zdroj: Databáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie