Zamestnávatelia, využite flexibilné formy zamestnávania

Pre zamestnávateľov

Na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny bol nedávno spustený jedinečný národný projekt s názvom „Zosúladenie rodinného a pracovného života“. Mimo Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa realizuje od septembra 2019, v BSK je možnosť zapojiť sa do tohto projektu od 6. decembra 2019. Jeho cieľom je zvýšiť zamestnanosť uchádzačov o zamestnanie (UoZ) s rodičovskými povinnosťami (najmä žien). Projekt je zameraný na podporu zamestnávateľov, ktorí pomáhajú osobám z uvedenej cieľovej skupiny vrátiť sa na trh práce prostredníctvom flexibilných foriem zamestnávania.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov zamestnávateľovi, ktorý prijme do pracovného pomeru UoZ na dobu minimálne 3 mesiacov prostredníctvom nasledovných foriem práce:

  • pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce),

  • delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce),

  • domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce).

Finančný príspevok je poskytovaný mesačne, na úhradu 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac však vo výške 1,2 násobku minimálnej celkovej ceny práce v danom kalendárnom roku (pre rok 2019 sa jedná o sumu 843,64 €/mesiac). Výška finančného príspevku bude v priebehu implementácie národného projektu upravovaná na základe valorizácie minimálnej mzdy ustanovenej na príslušný kalendárny rok. Dĺžka podporného obdobia je maximálne 12 mesiacov v závislosti od trvania pracovného pomeru. Poskytovanie príspevku je v kompetencii úradu, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ vytvorí pracovné miesto.

V prípade domáckej práce a telepráce môže byť pracovný pomer uzatvorený aj v ustanovenom týždennom pracovnom čase (plný pracovný úväzok).

Projekt bude prebiehať do augusta 2022, pričom posledným možným termínom prijímania žiadostí o poskytnutie príspevku je február 2022.

Bližšie informácie o podmienkach projektu mimo BSK nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-zosuladenie-rodinneho-a-pracovneho-zivota.html?page_id=928628

Bližšie informácie o podmienkach projektu v BSK nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/projekt-zosuladenie-rodinneho-a-pracovneho-zivota-v-bsk.html?page_id=952084

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica  

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie