Prinášame informácie o Národnom projekte „Zosúladenie rodinného a pracovného života“

Hľadám prácu
Úroveň nezamestnanosti má na Slovensku stále klesajúcu tendenciu a prispievajú k tomu aj aktivity, ktoré vyvíjajú jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Jednou z noviniek je Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života", ktorý by sme vám v tomto článku radi predstavili.

Cieľ národného projektu

Cieľom národného projektu je zlepšenie podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života, zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien. Projekt sa zameriava na zvýšenie zamestnanosti uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“), ktorými sú ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov a osamelé dospelé osoby žijúce s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na ich starostlivosť, alebo starajúce sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky. Ide o osoby, ktoré majú problémy pri zosúladení rodinného a pracovného života práve z dôvodu potreby starostlivosti o maloleté deti alebo členov rodiny odkázaných na ich starostlivosť.

Oprávnená cieľová skupina

Oprávnenou cieľovou skupinou sú UoZ s rodičovskými povinnosťami, resp. UoZ s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a rodinného života, ktorí sú vedení v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a zároveň spĺňajú aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:
  • UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov vrátane (maximálny vek dieťaťa 6 rokov môže byť dovŕšený najneskôr v deň vstupu  do aktivity),

  • UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti).

Deň vstupu do aktivity sa definuje ako deň nástupu účastníka do pracovného pomeru v zmysle pracovnej zmluvy mínus 1 deň. Najneskôr v deň vstupu do aktivity musí dieťa spĺňať vek do 6 rokov. Oddelenie služieb občanom (ďalej len „OSO“) má povinnosť preveriť, či UoZ spĺňa aspoň jednu z podmienok potrebnú na zaradenie do projektu, a to:
1. pri podmienke „UoZ, ženy s rodičovskými povinnosťami, ktoré sa starajú o deti vo veku do 6 rokov“, relevantným dokladom je rodný list dieťaťa (preverí v RSD),
2. pri podmienke „UoZ, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou alebo viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky (§ 8 ods. 1 písm. g) zákona o službách zamestnanosti)“, sa postupuje nasledovne:
- osamelá osoba preukazuje osamelosť čestným vyhlásením,
- odkázanosť fyzickej osoby sa preukazuje právoplatným rozhodnutím o odkázanosti na sociálnu službu vydaným obcou alebo vyšším územným celkom.

Do národného projektu môžu byť zaradení len tí UoZ, ktorí sú bezprostredne pred zaradením do projektu (prijatím na podporované pracovné miesto) v evidencii UoZ najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace, relevantná je doba poslednej evidencie.

V rámci projektu sú stanovené ďalšie kritéria oprávnenej cieľovej skupiny, ktoré musia byť zohľadnené vzhľadom na merateľné ukazovatele, ktoré sú stanovené v OP ĽZ a je nevyhnutné ich dodržiavať.

V záujme splnenia merateľných ukazovateľov aktivity projektu odsúhlasenie vhodného UoZ je v kompetencii príslušného úradu. 

V prípade, ak zamestnávateľ v čase podávania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku nemá vybraného kandidáta, výber vhodného UoZ môže na žiadosť zamestnávateľa, napr. prostredníctvom výberového konania, zabezpečiť príslušný úrad, pred posudzovaním žiadosti o poskytnutie finančného príspevku.

Úrad posúdi, či tento UoZ spĺňa všetky podmienky oprávnenej cieľovej skupiny a odporučí žiadosť o poskytnutie finančných príspevkov na schválenie/neschválenie riaditeľovi príslušného úradu.

Hlavná aktivita projektu

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu uplatňovania flexibilných foriem práce, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na dobu minimálne 3 mesiace. Ide o podporu zosúlaďovania rodinného a pracovného života - poskytovanie finančných príspevkov na podporu uplatňovania flexibilných foriem práce u zamestnávateľa, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny na dobu minimálne 3 mesiace na:
  • pracovný pomer na kratší pracovný čas (§ 49 Zákonníka práce), 

  • delené pracovné miesto (§ 49a Zákonníka práce),

  • domácka práca a telepráca (§ 52 Zákonníka práce), pričom pracovný pomer môže byť uzatvorený aj v ustanovenom týždennom pracovnom čase (plný pracovný úväzok).

Realizácia projektu

Národný projekt „Zosúladenie rodinného a pracovného života“ sa realizuje prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Slovenskej republiky ako aktívne opatrenie na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). Tento projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Projekt začal v septembri 2019 a bude trvať 36 mesiacov.

Viac informácií nájdete na týchto stránkach: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Zosuladenie_rod_a_prac_zivota/Oznamenie_NP_ZRaPZ_Aktualizacia_2.pdf
https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/narodne_projekty/Zosuladenie_rod_a_prac_zivota/Oznamenie_Projekt_ZRaPZvBSK.pdf
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie