Viac peňazí na podporu zamestnanosti a sociálnej oblasti

Spravodajstvo
Bratislava 19. novembra (TASR) - Na podporu zvyšovania zamestnanosti a na projekty v sociálnej oblasti pôjde z eurofondov viac peňazí. Členovia monitorovacieho výboru pre operačný program Ľudské zdroje schválili 18. novembra 2019 na zasadnutí v Bratislave realokáciu 81,2 mil. EUR zo zdrojov prioritnej osi 1 – Vzdelávanie v prospech prioritných osí 3 – Zamestnanosť a 4 – Sociálne začlenenie.
      
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre operačný program Ľudské zdroje v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os 1 – Vzdelávanie a v spolupráci so zástupcami Európskej komisie počas leta spoločne analyzovali stav implementovaných a pripravených opatrení v rámci problematiky prioritnej osi 1 a navrhli realokáciu časti jej finančných zdrojov ako preventívne opatrenie zamerané na eliminovanie rizika nesplnenia záväzku finančného ukazovateľa na konci súčasného programového obdobia, t.j. v roku 2023. Dôvodom je, že implementácia opatrení v oblasti vzdelávania aj napriek zlepšeniu naďalej výrazne zaostáva.
      
Návrh na realokáciu finančných zdrojov pôvodne určených na podporu vzdelávania aj v iných prioritných osiach operačného programu prispeje k dosahovaniu cieľov v tejto oblasti, nakoľko počíta s využitím finančných prostriedkov na zvýšenie adaptability osôb na trhu práce prostredníctvom podpory zvyšovania alebo zmeny ich zručností formou aktivít celoživotného vzdelávania. Podporované opatrenia sa budú týkať aj zamestnancov, ktorí stratia prácu v dôsledku rozhodnutia o útlme ťažby uhlia v regióne Horná Nitra, čo si vyžiada štrukturálne zmeny v priemysle v tomto regióne a s tým súvisiace zmeny na požadované zručnosti osôb na trhu práce.
      
Po širokej diskusii členovia monitorovacieho výboru návrh na realokáciu schválili s tým, že požiadali sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 1, aby urýchlene pracoval na príprave návrhov opatrení zameraných na podporu vzdelávania a predložil ich do konca februára 2020 na schválenie členom Komisie pri Monitorovacom výbore pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os 1. Riadiaci orgán sumu 40 mil. zo schválenej realokácie až do konca stanovenej lehoty nezaviaže v prospech podpory opatrení v prioritných osiach 3 a 4, ale urobí tak až po uplynutí tejto lehoty, čím sa vytvorí priestor na podporu opatrení v pôvodne plánovaných témach, ako aj pre dosiahnutie pôvodne vytýčených cieľov operačného programu.
      
Predmetom diskusií boli aj  témy, ktoré sú dôležité pre prípravu nového programovacieho obdobia 2014 – 2020. Takými sú problematika podpory ľudí bez domova, podpora sociálneho začleňovania osôb v zložitých životných situáciách prostredníctvom terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier, ako aj problematika podpory odborných kapacít potrebných na úspešné zvládnutie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti.
      
V prioritnej osi 2 operačného programu Ľudské zdroje s názvom Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí došlo na základe zmeny všeobecného nariadenia k zvýšeniu disponibilných finančných zdrojov o takmer 1,6 mil. EUR, a to v prospech opatrení zameraných na podporu zamestnanosti mladých ľudí v Košickom a Prešovskom samosprávnom kraji. Na podporu témy zamestnanosti mladých ľudí zo zdrojov EÚ v aktuálnom programovom období 2014 – 2020 je tak po zvýšení vyčlenenú suma viac ako 208 mil. EUR a táto téma zostane prioritou aj pri programovaní budúceho obdobia.
      
Napriek tomu, že operačný program Ľudské zdroje patrí medzi najúspešnejšie operačné programy na Slovensku, v prioritnej osi 1 – Vzdelávanie a v prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít nedosiahol ciele stanovené pre rok 2018. V prioritnej osi 4 – Sociálne začlenenie sa ciele podarilo splniť len v menej rozvinutých regiónoch Slovenska. Európska komisia preto vydala rozhodnutie o nepridelení tzv. výkonnostnej rezervy týmto prioritným osiam. Finančné prostriedky sa zmenou operačného programu alokujú v prospech výkonných a úspešne implementovaných prioritných osí 3 – Zamestnanosť a 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
Zdroj: TASR   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ a fotografií zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie