Nové kurzy v ISTP od spoločnosti BE-SOFT, a.s.

Školy a vzdelávanie
Predstavujeme Vám BE-SOFT, a.s., ktorá vznikla v roku 1999 na Slovensku a v roku 2019 rozšírila svoje pôsobenie do Českej republiky pod názvom BE-SOFT SERVICES CZ a.s. Bilanciou pôsobenia spoločnosti je stabilné a popredné miesto na trhu, neustále sa rozširujúca základňa predovšetkým veľkých sieťových klientov a odborné skúsenosti.

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§22)

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Dátum realizácie: Začiatok kurzu 9.12.2019. o 8.00, rozsah kurzu 16 hodín, koniec kurzu 10.12 o 16.00
Cena kurzu (s DPH): 84 EUR Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8206-zakladny-kurz-o-odbornej-sposobilosti-v-elektrotechnike-22

Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Aktualizačná odborná príprava je určená pre elektrotechnikov pracujúcich v uvedenej oblasti, ktorí už majú osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika. V zmysle § 16 ods. 8 zákona č. 124/2006 Z. z. sú povinní absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov. Neabsolvovaním aktualizačnej odbornej prípravy stráca osvedčenie platnosť.
Dátum realizácie: 12.12.2019. od 8.00 do 16.00 hod., rozsah kurzu 8 hodín
Cena kurzu (s DPH): 54 EUR
Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8214-aktualizacna-odborna-priprava-elektrotechnikov

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§23)

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Dátum realizácie: Začiatok kurzu 9.12.2019. o 8.00, rozsah kurzu 24 hodín, koniec kurzu 11.12.2019. o 16.00
Cena kurzu (s DPH): 96 EUR
Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8207-zakladny-kurz-o-odbornej-sposobilosti-v-elektrotechnike-23

Základný kurz o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike (§21)

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz odbornej spôsobilosti v elektrotechnike realizujeme v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu elektrotechnikov. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi elektrotechnikov v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov.
Dátum realizácie: Začiatok kurzu 9.12.2019. o 8.00, rozsah kurzu 16 hodín, koniec kurzu 11.12.2019. o 16.00
Cena kurzu (s DPH): 78 EUR
Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8183-zakladny-kurz-o-odbornej-sposobilosti-v-elektrotechnike-21

Kurz pre osoby poučené na §20 v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz realizujeme v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Kurz je určený pre osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktoré budú môcť obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.
Dátum realizácie: 9.12. 2019. od 8.00 do 12.00
Cena kurzu (s DPH): 42 EUR
Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8163-kurz-pre-osoby-poucene-na-20-v-zmysle-vyhlasky-c-508-2009-z-z

Základný kurz bezpečnostných technikov

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz bezpečnostných technikov realizujeme v zmysle § 23 zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Kurz je určený pre pracovníkov, ktorí budú vykonávať funkciu bezpečnostného technika. Kurz realizujeme kombinovanou formou prezenčného a dištančného štúdia e-learningom. Cieľom kurzu je oboznámiť účastníkov s legislatívnymi predpismi v oblasti BOZP, s ich povinnosťami vyplývajúcimi z týchto predpisov a naučiť ich vypracovať požadovanú dokumentáciu BOZP.
Dátum realizácie: 14.10. 2019 (Sústredenie: 14.10.2019 – 18.10.2019, 04.11.2019 – 08.11.2019., konzultačný deň: 18.11.2019, overovanie vedomostí: 20.11.2019)
Cena kurzu (s DPH): 546 EUR
Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8153-zakladny-kurz-bezpecnostnych-technikov

Aktualizačná odborná príprava pre bezpečnostných technikov a ABT – prezenčnou formou

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Aktualizačná odborná príprava je určená pre bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí sú v zmysle § 23 ods. (6) a § 24 ods. (9) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci povinní absolvovať najmenej každých päť rokov aktualizačnú odbornú prípravu. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie neplatné. V zmysle oznámenia zverejneného na stránke Národného inšpektorátu práce, ak je osvedčenie bezpečnostného technika vydané 25.09.2014, aktualizačná odborná príprava musí byť absolvovaná najneskôr dňa 25.09.2019, v opačnom prípade osvedčenie bezpečnostného technika stráca dňom 26.09.2019 platnosť.
Dátum realizácie: Začiatok kurzu 05.12.2019. o 8.00, rozsah kurzu 16 hodín, koniec kurzu 06.12.2019. o 16.00
Cena kurzu (s DPH): 75 EUR Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8158-aktualizacna-odborna-priprava-pre-bezpecnostnych-technikov-a-abt-prezencnou-formou

Kurz prvej pomoci

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Dovoľujeme si Vás pozvať na kurz prvej pomoci, ktorý je potrebné vykonať v zmysle § 8 ods. (1) písm. a) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a vyhlášky č. 398/2010 Z.z. Rozsah kurzu je 8 vyučovacích hodín. Cieľom kurzu je získať vedomosti a zručnosti v poskytovaní prvej pomoci na pracovisku. Po úspešnom absolvovaní skúšok bude účastníkom vydané potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu vydané v zmysle vyhl. č. 398/2010 Z.z..
Dátum realizácie: 22.11.2019. od 8.00 do 16.00, rozsah kurzu 8 hodín
Cena kurzu (s DPH): 33 EUR
Kontakt: 055/7201614
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8154-kurz-prvej-pomoci

Kurz Lektor

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz „Lektor“ je určený pre osoby pôsobiace ako lektori, alebo osoby so záujmom pôsobiť ako lektori vo vzdelávaní dospelých a je zameraný na výcvik lektorských zručností. Je určený tiež bezpečnostným technikom, technikom požiarnej ochrany, vedúcim zamestnancom a ostatným záujemcom o lektorskú spôsobilosť v oblasti vzdelávania dospelých. Osvedčenie o absolvovaní lektorského kurzu sa vyžaduje ako jedna z podmienok na vydanie oprávnenia na vykonávanie výchovy a vzdelávania v zmysle § 27 ods. (4) ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. Kurz „Lektor“ je akreditovaný MŠ SR a jeho rozsah je 100 hodín, z toho prezenčne 48 hodín a dištančne 52 hodín.
Dátum realizácie: Prezenčná časť: 28.11.2019 – 04.12.2019, Záverečná skúška: 13.12.2019., rozsah kurzu 100 hodín
Cena kurzu (s DPH): 170 EUR
Kontakt: 00421557201614, 00421911650749
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8157-kurz-lektor

Príprava ku skúškam na ABT

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Kurz prípravy ku skúškam na ABT organizujeme pre bezpečnostných technikov s minimálnou dvojročnou praxou, ktorí sa chcú prihlásiť na vykonanie skúšky podľa § 24 zákona č. 124/2006 Z. z. na získanie osvedčenia autorizovaného bezpečnostného technika. Kurz nie je povinný, je určený pre tých, ktorí si chcú rozšíriť svoj odborný obzor v širokej problematike BOZP a odkonzultovať s lektormi niektoré dôležité otázky. Rozsah kurzu je 16 hodín. Účastníci dostanú USB médium s aktuálnymi predpismi.
Dátum realizácie: Začiatok 25.11.2019 o 8:00 rozsah 30 hodín koniec 26.11.2019 o 16:00
Cena kurzu (s DPH): 60 EUR
Kontakt: 00421911095128
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8156-priprava-ku-skuskam-na-abt

Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany

Miesto konania kurzu: Košice, Krakovská 23, 04011 Košice
Informácie: Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany sa vykonáva v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Hlavným cieľom je oboznámiť účastníkov so zmenami v legislatíve za posledných 5 rokov. Účastníci budú informovaní o nových platných legislatívnych predpisoch, o novelách a zmenách v legislatívnych predpisoch a taktiež o zrušených legislatívnych predpisoch. Zároveň si budú môcť zopakovať už nadobudnuté skúsenosti a poznatky z praxe a majú možnosť si plnenie povinností vyplývajúcich z legislatívy v prípade nejasností prediskutovať s ostatnými účastníkmi a lektormi.
Dátum realizácie: Začiatok 25.11.2019 o 8:00 rozsah 30 hodín koniec 27.11.2019 o 16:00
Cena kurzu (s DPH): 156 EUR
Kontakt: 055/7201614
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8155-aktualizacna-odborna-priprava-technikov-poziarnej-ochrany
Zdroj: Databáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie