Predstavujeme Akadémiu vzdelávania Zvolen

Školy a vzdelávanie
Na portáli ISTP.sk nájdete nové kurzy – predstavujeme vzdelávaciu organizáciu, ktorá učí angličtinu, nemčinu, ruštinu, španielčinu, francúzštinu, taliančinu a slovenčinu, ale aj menej tradičné jazykové kurzy, ako je maďarčina, poľština, ukrajinčina atď. V oblasti manažérskeho vzdelávania ponúkame celú širokú škálu manažérskych kurzov, osobitne úspešne v oblasti komunikácie a obchodných zručností, podvojné účtovníctvo či kurzy informatiky a práce s PC.

Super asistentka - PC školenie

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: 3 kroky k dokonalosti: využívajte kancelársky balík MS Office na maximum a vo svoj prospech a tým pracujte presne, rýchlo, efektívne a v pohode a tým šetrite čas a odbúrajte stres na pracovisku
Microsoft WORD: pokročilá úprava textu, práca so šablónami, vytváranie organizačných štruktúr a rôznych diagramov, hypertextové prepojenia, vkladanie automatického obsahu, vkladanie (zoznamov obrázkov, tabuliek, grafov, atď.), pokročilé číslovanie strán, poznámky pod čiarou, vytvorenie registra v dokumente, sledovanie zmien v dokumente, porovnanie dokumentov, vkladanie komentárov, hromadná korešpondencia, kontrola dokumentu, zabezpečenie dokumentu.
Microsoft Excel: vytváranie tabuliek ako zoznam zmlúv, zoznam klientov atď. rôzne riešenia, pokročilé zoraďovanie údajov, automatické filtrovanie údajov, rozšírené filtrovanie údajov, podmienené formátovanie, prepojenie rôznych tabuliek, riešenie problémov pri spracovaní údajov exportovaných z firemného softvéru, overenie údajov, zabezpečenie zošitu na rôznych úrovniach.
Microsoft Powerpoint: vytvorenie prezentácie, nastavenie prezentácie, možnosti prezentovania.
Microsoft Outlook: pokročilé spracovanie mailovej komunikácie, triedenie mailovej komunikácie, pokročilé nastavenia MS Outlook, organizovanie stretnutí a povinností pre seba aj iných vo firme, vedenie adresára kontaktov, zdieľanie informácií v MS Outlook s inými osobami.
Doporučené: na školenie vlastný notebook a zvládnuté základy
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 119 EUR
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8115-super-asistentka-pc-skolenie

Začíname podnikať

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: Príprava podnikania: vlastné podnikanie, plánovanie, vlastný marketing, tvorba a kalkulácia cien, podnikanie a zamestnanie, finančné zdroje a ich riadenie, základy daňovej problematiky, účtovníctvo a druhy účtovných sústav, živnosť, právne formy podnikania a založenie podnikania, franchising ako forma podnikania, legislatívny rámec podnikania v SR, ekonomický softvér a internet, registračná pokladnica, automobil a podnikanie.
Podnikateľský plán: štruktúra podnikateľského plánu, opis firmy, manažment, produkt alebo služba, marketing, výroba, riziká, finančné projekcie, zoznam dokladov a príloh, podnikateľský plán – prípadová štúdia, bankový úver, lízing.
Finančné výkazy a rozpočet: zakladateľský rozpočet, súvaha, výkaz ziskov a strát.
Manažment, marketing a komunikačné zručnosti: personalistika, pracovnoprávne vzťahy v podnikaní, dohody o prácach, vykonávaných mimo pracovného pomeru, ochrana osobných údajov, povinnosti zamestnávateľa / podnikateľa v oblasti sociálneho a zdravotného poistenia, povinnosti v oblasti sociálneho poistenia, povinnosti v oblasti zdravotného poistenia, marketingový manažment, manažment, strategický manažment, projektový manažment, manažment ľudských zdrojov, komunikačné zručnosti a asertivita, komunikačné zručnosti, asertivita, riešenie konfliktov a problémov.
Seminár poskytuje základný sumárny prehľad o požiadavkách v podnikaní.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 75 EUR
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8114-zaciname-podnikat

Akadémia pre manažérov

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: Poskytnúť blok vzdelávania pre existujúcich alebo budúcich manažérov, ktorí potrebujú zdokonaliť svoje zručnosti, alebo ich cieľom je byť neustále v procese celoživotného vzdelávania. Osvojiť si techniky manažérskej práce pri riadení ľudí, zvládať konfliktné situácie, mať základný ekonomický prehľad, získať prehľad o možnostiach excelu v procese riadenia. Absolvovaním školenia eliminovať riziká pri manažérskom rozhodovaní, vybudovať si správne manažérske postoje.
PROGRAM - 5 stretnutí: rozvoj osobnosti, manažérske účtovníctvo, excel pre manažérov, rozvoj riadiacich kompetencií, manažment riadenia v praxi.
Školenia sú realizované prednáškou, cvičeniami a koučovaním.
Pozornosť je venovaná nácviku praktických zručností, motivácii a významným prvkom je spätná väzba.
Účastník si na záver vypracuje záverečnú správu školenia a seba hodnotenia, typologický profil manažéra.
Dátum realizácie: 7.10.2019 (5 dní v čase 9:00 hod - 15:00 hod)
Cena kurzu (s DPH): 430 EUR Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8113-akademia-pre-manazerov

Osobnostný rozvoj pre úspešné pracovné uplatnenie

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: 5 - dňový kurz osobnostného rozvoja každý deň bude ukončený diskusiou na "tému dňa"
Obsahový zámer:
• Moja osobná stratégia kariérneho rozvoja
• Ako prekonávať vnútorné bariéry
• Komunikačné zručnosti a sebaprezentácia
• Ako na pracovný pohovor
• Ako s kariérnym poradenstvom
• Osobný potenciál a zameranie na úspech
Školenia sú realizované prednáškou, cvičeniami a koučovaním
Pozornosť je venovaná nácviku praktických zručností, motivácii a významným prvkom je spätná väzba.
Dátum realizácie: 14.10.2019
Cena kurzu (s DPH): 376 EUR Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8112-osobnostny-rozvoj-pre-uspesne-pracovne-uplatnenie

Taliančina

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: Modulový kurz všeobecnej taliančiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Skupina modulov vedie k dosiahnutiu vyššieho vedomostného stupňa SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulu je 100 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na tri semestre.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR (cena pri skupina od 5 účastníkov, inak dohodou, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min.)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8110-taliancina

Ruština

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: Kurz ruštiny je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopnosti, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu účastníkov jazykového vzdelávania. Pozostáva z ôsmich modulov - od A1 po B2.
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na tri semestre.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR (cena pri skupina od 5 účastníkov, inak dohodou, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min.)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8109-rustina

Španielčina

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP 25/15, 96001 Zvolen
Informácie: Modulový kurz všeobecnej španielčiny rozvíja komunikačné zručnosti. Trojica modulov, každý v rozsahu 48 vyučovacích hodín, vedie k vyššiemu vedomostnému stupňu SERR (A1,A2,B1,B2,C1). Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť moduly kopírujú tri semestre.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR (cena pri skupina od 5 účastníkov, inak dohodou, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min.)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8108-spanielcina

Nemčina - úrovne od úplných začiatočníkov po C2

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Kurz nemčiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Koncipovaný je do piatich modulov identických s vedomostnými stupňami SERR (A1, A2, B1, B2, C1). Rozsah modulu je 144 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na tri semestre.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR (cena pri skupina od 5 účastníkov, inak dohodou, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min.)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8103-nemcina

Angličtina - úrovne od úplných začiatočníkov po C2

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Jazykový kurz angličtiny je zameraný na rozvoj komunikatívnych schopností, každodenných praktických jazykových zručnosti. Výučba je orientovaná na potreby a motiváciu študentov.
Pozostáva z týchto modulov:
Modul 1: Začiatočníci: 144 hodín
Modul 2: Mierne pokročilí: 144 hodín
Modul 3: Stredne pokročilí: 144 hodín
Modul 4: Pokročilí: 144 hodín
Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na trimestre. Možnosť využiť bezplatné testovanie na stránke (otestujte sa)
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR (cena pri skupina od 5 účastníkov, inak dohodou, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min.)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8097-anglictina

Francúzština

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Modulový kurz všeobecnej francúzštiny je zameraný na rozvoj komunikačných zručností. Tri moduly zodpovedajú trom vedomostným stupňom SERR (A1, A2, B1). Rozsah modulov A1 je 184, A2 a B1 138 vyučovacích hodín. Zaradenie do výučby na základe vstupného testu. V kurzoch pre verejnosť sú moduly rozdelené na tri semestre.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 140 EUR (cena pri skupina od 5 účastníkov, inak dohodou, INDIVIDUÁLNE 15,- eur / 60 min.)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8104-francuzstina

Lektor - Andragogické minimum pre lektorov vo vzdelávaní dospelých

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie:
Počet hodín: 102 vyučovacích hodín (54 hodín prezenčne, 48 hodín distančne)
Cieľ kurzu: poznať zákonitosti vzdelávania dospelých
- vedieť formulovať konkrétne ciele vzdelávania
- poznať zákonitosti tvorby učiva
- vedieť pripraviť systematický, primeraný a správne didakticky transformovaný obsah vzdelávania
- vedieť skoncipovať scenár svojho lektorského vystúpenia
- naučiť sa používať rozličné vzdelávacie metódy
- spoznať niektoré techniky sebapresadzovania sa
- vytvoriť si niektoré návyky komunikácie: schopnosť viesť dialóg, aktívne počúvať, dávať spätnú väzbu
- poznať zásady hodnotenia účastníkov - poznať základy kultúry správania lektora a jeho spoločenského vystupovania
- vedieť si zvoliť vlastný štýl výučby
Metódy výučby: cca polovica času je venovaná samostatnému štúdiu poslucháčov. Orientácia samostatného štúdia je daná úlohami, ktoré sú zadané v učebnom texte a tými, ktoré účastníci dostávajú od lektorov-tútorov. Priama výučba prebieha v sústredeniach podľa dohody. Je orientovaná výhradne na aktívnu prácu účastníkov.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 580 EUR (zľava za platbu vopred - cena po uplatnenej zľave 290,- €)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8102-lektor

Účtovník - Podvojné, jednoduché, mzdové účtovníctvo, spracovanie účtovníctva na PC

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Podvojné účtovníctvo - 130 hodím
Jednoduché účtovníctvo - 80 hodín
Mzdové účtovníctvo - 40 hodín
Spracovanie účtovníctva na PC - 32 hodín
Dátum realizácie: 24.9.2019
Cena kurzu (s DPH): 1421 EUR (zľava za platbu vopred - nová cena = 863 EUR)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8101-uctovnik

Mzdové účtovníctvo

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Obsah vzdelávania:
Mzdové účtovníctvo v SR
Pracovnoprávne vzťahy
Dohody / Mzda Poistenie - sociálne, zdravotné
Zdaňovanie
Mzdovo-personálna problematika
Vnútroorganizačné smernice
Príklad
Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, cvičeniami
Dátum realizácie: 7.10.2019
Cena kurzu (s DPH): 200 EUR (možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 135,- eur)
Kontakt: 00421902930206
Link:
https://www.databazakurzov.sk/kurz/8100-mzdove-uctovnictvo

Podvojné účtovníctvo

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie:
Cieľ:
- realizovať hlavný cieľ účtovníctva
– zobrazovať ekonomickú realitu podniku
- vedieť uskutočňovať účtovné operácie v systéme podvojného účtovníctva
- vystavovať účtovné doklady
- účtovať bežné účtovné prípady firmy
- viesť účtovnú a štatistickú agendu
- ovládať techniku účtovnej uzávierky
- zostavenie účtovnej uzávierky
Metódy výučby: pri realizácii kurzu sa strieda výklad lektora s praktickými cvičeniami, samostatnou prácou poslucháčov a riešením konkrétnych príkladov doplnených odborným poradenstvom.
Učebný plán: úvod, zákon o účtovníctve, pravidlá účtovania, majetok, účtovné triedy 0-6, účtovná uzávierka, závierka, komplexný príklad.
Dátum realizácie: 24.9.2019
Cena kurzu (s DPH): 680 EUR (možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 420,- eur)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8098-podvojne-uctovnictvo

Jednoduché účtovníctvo

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie:
Obsah vzdelávania:
Jednoduché účtovníctvo v SR
Účtovné knihy, zápisy, doklady v JU
Zúčtovanie vzťahy
Majetok a zásoby
Účtovná závierka
Komplexný príklad
Vzdelávací program bude realizovaný prednáškami, výkladmi, cvičeniami.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 400 EUR (možná zľava za platbu celkom vopred = nová cena 240,- eur)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8099-jednoduche-uctovnictvo

Manažér informačných systémov - špecialista MS Office

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie:
Hardvérové vybavenie PC
Možnosti využitia balíka
MS Office v praxi
MS Word od začiatočníka do úrovne Advanced
MS Excel od začiatočníka do úrovne ADVANCED 2 + ANALYTICS
MS PowerPoint do úrovne ADVANCED
MS Outlook do úrovne ADVANCED
MS Office v praxi
Dátum realizácie: 16.9.2019
Cena kurzu (s DPH): 452 EUR (pri platbe celkom vopred zľava = cena po zľave 295,-€)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8095-manazer-informacnych-systemov-specialista-ms-office

MS EXCEL

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Tento kurz je vhodný aj ako rekvalifikačný pre uchádzačov o zamestnanie a je možné ho absolvovať zadarmo prostredníctvom úradu práce. Ak chcete vedieť viac o tom, ako sa dá vybaviť kurz preplatený úradom práce cez programy REPAS či KOMPAS+, pozrite si náš návod “Ako funguje REPAS a KOMPAS” alebo navštívte priamo stránku Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR k téme REPAS alebo KOMPAS+.
Osnova: základné pojmy programu Microsoft Excel, nastavenie Microsoft Excel, formátovanie buniek a tabuliek, vzorce (jednoduché aj pokročilé), funkcie – výber najpoužívanejších funkcií v praxi, grafy, práca s rozsiahlymi tabuľkami, spracovanie údajov, tlač v Microsoft Excel, databázy v Microsoft Excel, prepojenie s MS Word, MS PowerPoint, spolupráca v skupine, exporty a importy, podmienené formátovanie, kontingenčné tabuľky – základy, zabezpečenie dokumentu
Dátum realizácie: 27.9.2019
Cena kurzu (s DPH): 220 EUR (Pri platbe celkom vopred zľava = cena kurzu 165,-€)
Kontakt: 00421902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/8096-ms-excel

PC školenie: Excel Power Pivot – profesionálna analýza, modelovanie a vizualizácia údajov

Miesto konania kurzu: Zvolen - Akadémia vzdelávania Zvolen, Nám. SNP Banská Bystrica - AULA SZU, Bernolákova ulica Žiar nad Hronom - Súkr. stredná pedagogická škola EBG - Nám. Matice slovenskej Detva - ZŠ J. Thurzu - Bernolákova ulica, (Kurz sa poskytuje v: Banská Bystrica, Detva, Zvolen, Žiar nad Hronom)
Informácie: Microsoft Excel je veľmi mocný nástroj na analyzovanie, modelovanie a vizualizáciu údajov. No aj on má svoje limity a obmedzenia. A práve preto vznikol Power Pivot. V mnohom spája výhody Excelu a databáz a poskytuje obrovské, nové možnosti na spracovanie údajov. Spájanie údajov z množstva zdrojov ako textové csv súbory, databázy ako Access alebo SQL, servery rôznych typov, internetu a v neposlednej rade samotné excelovské tabuľky. Analýza údajov presne podľa potrieb Vášho reportu, pokročilé funkcie, ktoré umožňujú prehľadný a zrozumiteľný pohľad na výsledky Vašej spoločnosti z minulosti alebo určiť trend vašej spoločnosti do budúcna. Umožňujú nájsť silné a slabé miesta vo vašej firme, pozorovať vývoj v priebehu času a prijímať tak vždy tie najlepšie rozhodnutia. Vizualizácia vašich analýz pomocou dashboardov v Exceli, Power View alebo v Power BI posunie rozhodovanie vo vašej spoločnosti na úplne novú úroveň. Ako efektívne a rýchlo spracovať, analyzovať a prezentovať veľké množstvo údajov z rôznych zdrojov sa naučíte na našom školení.
Dátum realizácie: treba kontaktovať vzdelávaciu organizáciu
Cena kurzu (s DPH): 199 EUR Kontakt: 0042
1902930206
Link: https://www.databazakurzov.sk/kurz/7824-pc-skolenie-excel-power-pivot-profesionalna-analyza-modelovanie-a-vizualizacia-udajov
Zdroj: Databáza kurzov  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie