Desať najpoužívanejších tlačív, ktoré na úradoch potrebujete

Poradenstvo
Nech už máte v rodine nový prírastok, prišli ste o blízku osobu alebo ste ŤZP, vo všetkých týchto situáciách môžete žiadať o rôzne príspevky. Prinášame vám vzory tlačív, ktoré v jednotlivých prípadoch musíte na úradoch odovzdať.

1. Príspevok pri narodení dieťaťa
Ide o štátnu sociálnu dávku, ktorou štát prispieva na pokrytie výdavkov, ktoré súvisia so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca.

2. Príspevok na viac súčasne narodených detí
Príspevkom na viac súčasne narodených detí chce štát raz za rok pomôcť so zvýšenými výdavkami, ktoré sú potrebné pri starostlivosti o súčasne narodené tri alebo viac detí. To platí aj v situáciách, ak sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodia dve deti súčasne, alebo sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodí viac detí súčasne.

3. Prídavok na dieťa
Touto sociálnou dávkou štát prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa. Prídavok sa vypláca mesačne, najdlhšie však do dovŕšenia 25 rokov veku dieťaťa. Za nezaopatrené dieťa sa považuje dieťa, ktoré sa sústavne pripravuje na povolanie dennou formou štúdia na strednej alebo vysokej škole, ktoré sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do školy, ktoré sa vzdeláva v základnej škole pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo ktoré je podľa posudku o dlhodobo nepriaznivom zdravotnom stave neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo vykonávať zárobkovú činnosť. Za nezaopatrené dieťa sa nepovažuje dieťa, ktorému vznikol nárok na invalidný dôchodok, alebo ktoré už získalo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

4. Príplatok k prídavku na dieťa
Príplatkom k prídavku sa finančne prispieva na výchovu a výživu nezaopatreného dieťaťa, na ktoré nemožno uplatniť daňový bonus podľa osobitného predpisu. Príplatok sa vypláca mesačne spoločne s prídavkom na dieťa.

5. Rodičovský príspevok
Dávkou štát pomáha zabezpečiť starostlivosť o dieťa do troch alebo do šesť rokov veku, ak má dieťa dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav.

6. Príspevok na starostlivosť o dieťa
Poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti, na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa. Príspevok sa poskytuje do troch alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom.

7. Príspevok na pohreb
Príspevok na pohreb má pomôcť pri úhrade výdavkov, ktoré sú spojené so zabezpečením pohrebu zomretého.

8. Náhradné výživné
Náhradným výživným sa prispieva na zabezpečenie výživy nezaopatreného dieťaťa v prípade, ak si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť stanovenú právoplatným rozhodnutím súdu alebo súdom schválenou dohodou. Náhradné výživné sa tiež vypláca, ak nezaopatrenému dieťaťu nevznikol nárok na sirotský dôchodok, alebo výška sirotského dôchodku nedosahuje výšku minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine.

9. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Uchádzačom o zamestnanie je občan, ktorý môže alebo chce pracovať, hľadá si zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Zároveň musí u tejto osoby platiť, že nie je zamestnancom, nie je v pracovnoprávnom vzťahu na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru alebo nevykonáva zárobkovú činnosť na základe právneho vzťahu, neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť a nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine.

10. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie pri opakovanej evidencii
V prípade, že je osoba niekoľkokrát po sebe bez zamestnania, môže na úrade práce požiadať o opakovanú evidenciu v zozname uchádzačov o zamestnanie.
Zdroj: Zuzana Dzvoníková (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie