Ako, kedy a kde treba žiadať o dôchodok

Spravodajstvo
Dajte si dokopy papiere od zamestnávateľov a úradov, ktoré mapujú vaše odpracované roky. Budete ich potrebovať doložiť k žiadosti o dôchodok. To však nie je všetko. Pozrite si sumár všetkých potrebných náležitostí v 12 bodoch, bez ktorých penziu nezískate.

1. Ak ste si hľadali zamestnanie pred 1. januárom 2001, musíte Sociálnej poisťovni doložiť potvrdenie o všetkých obdobiach, počas ktorých ste boli v evidencii nezamestnaných práve pred týmto termínom.

2. V prípade, že ste v období od 1. januára 2001 do 31. decembra 2003 poberali podporu v nezamestnanosti, musíte predložiť aj potvrdenie o všetkých obdobiach, počas ktorých ste poberali podporu v nezamestnanosti vyplácanú medzi týmito termínmi.

3. K žiadosti potrebujete aj potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovensko nemá uzatvorenú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení a ani v nich neplatia predpisy Európskej únie.

4. Váš zamestnávateľ musí zaslať evidenčný list dôchodkového poistenia vystavený do dňa, od ktorého poistenec žiada o dôchodok. Ak ste samostatne zárobkovo činná alebo dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba, evidenčný list dôchodkového poistenia vystaví príslušná pobočka Sociálnej poisťovne.

5. Ak ste sa pre svoju podlžnosť dostali do exekúcie, poisťovni treba predložiť uznesenie súdu alebo exekučný príkaz a potvrdenie o výške dosiaľ vykonaných zrážok zo mzdy alebo z iných príjmov.

6. Ak poberáte výsluhový dôchodok, poisťovňa od vás potrebuje potvrdenie o období služobného pomeru, ktorý už bol zhodnotený kvôli výsluhovému dôchodku.

7. Ak chcete, aby vám bol dôchodok posielaný na účet v banke, musíte požiadať banku o potvrdenie tlačiva s názvom Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke. Druhým obdobným dokladom je tlačivo nazvané Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela alebo manželky dôchodcu.

8. Ak dostávate dôchodok z cudziny, musíte sociálnej poisťovni predložiť doklad o jeho príjme aj o jeho výške. m

9. Žiadateľ o invalidný dôchodok ďalej predloží tlačivo Prehliadka zisťovacia a kontrolná, ktoré vyplní a potvrdí ošetrujúci lekár.

10. Pri žiadosti o vdovský alebo vdovecký dôchodok je nutné doložiť sobášny a úmrtný list. Musí tak urobiť vdova alebo vdovec, ktorí ovdoveli pred 1. januárom 2004. K žiadosti priložia doklad, ktorý potvrdzuje poberanie pozostalostného dôchodku. Na získanie informácií o prípadných ďalších dokladoch sa treba obrátiť na príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne.

Osoby, ktoré žiadajú o sirotský dôchodok, musia predložiť tieto listiny:

– úmrtný list rodiča – rodný list dieťaťa, pre ktoré sa o dôchodok žiada
– doklad, ktorý preukazuje nezaopatrenosť osiroteného dieťaťa, ktoré skončilo povinnú školskú dochádzku
– potvrdenie o štúdiu alebo vyjadrenie posudkového lekára o tom, že dieťa sa pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť, nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť – toto rozhodnutie môže vystaviť aj posudková komisia Sociálnej poisťovne
– v potvrdení o štúdiu musia byť uvedené údaje, odkedy dieťa študuje, a predpokladaný dátum, kedy štúdium skončí

Pozor!
Ak poisťovňa nezíska všetky potrebné doklady, môže to mať za následok predĺženie konania. Sociálna poisťovňa musí o žiadosti o dôchodok rozhodnúť najneskôr do 60 dní od začatia konania. V mimoriadne zložitých prípadoch možno túto lehotu predĺžiť najviac o 60 dní. To musí poisťovňa žiadateľovi o dôchodok písomne oznámiť. O žiadosti o vdovské alebo vdovecké dôchodky rozhodne poisťovňa najneskôr do šiestich mesiacov od jej podania. Za istých podmienok možno dôchodok priznať preddavkovo. A to vtedy, ak sú splnené podmienky nároku na tento dôchodok, avšak ešte pred vydaním rozhodnutia o priznaní dôchodku je potrebné zistiť niektoré skutočnosti, ktoré sú potrebné na určenie jeho sumy. Ak poistenec s rozhodnutím o priznaní dôchodku nesúhlasí, môže proti nemu podať odvolanie. O odvolaní rozhoduje generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne.

11. Ak chcete poberať starobný dôchodok, musíte prostredníctvom Sociálnej poisťovne spísať žiadosť oň. Príslušnú pobočku určuje miesto vášho trvalého pobytu. Každý, kto chce o dôchodok žiadať, by mal predtým navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne a požiadať o informáciu, aké doklady treba na spísanie žiadosti predložiť.

12. Dôležité je tiež dohodnúť si termín spísania žiadosti. Ten sa totiž nemusí zhodovať s dňom dovŕšenia dôchodkového veku. Kto sa prechodne zdržiava mimo svojho trvalého pobytu a zo zdravotných dôvodov nie je schopný podať žiadosť v pobočke príslušnej podľa miesta trvalého pobytu, žiadosť môže spísať pobočka príslušná podľa miesta prechodného pobytu.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Práva a povinnosti penzistov v praxi
Prvý príklad
Od svojich 55 rokov poberám invalidný dôchodok. Na budúci rok budem mať už nárok na starobný dôchodok. Mám oň požiadať alebo mi bude vyplácaný automaticky?

Rada experta
Invalidný dôchodca po dovŕšení dôchodkového veku môže požiadať o starobný dôchodok po dovŕšení dôchodkového veku. Sociálna poisťovňa vypočíta sumu starobného dôchodku, porovná ju so sumou invalidného dôchodku a dôchodcovi bude vyplácať ten dôchodok, ktorý bude vyšší. Ak suma invalidného dôchodku, ktorý poberáte, bude vyššia, bude vám naďalej vyplácaný invalidný dôchodok. To isté platí aj v situácii, keď o starobný dôchodok nepožiadate.

Druhý príklad
Môžem sám požiadať Sociálnu poisťovňu o prehodnotenie miery poklesu schopnosti pracovať, ak sa mi výrazne zhoršuje zdravotný stav?

Rada experta
Zákon o sociálnom poistení neurčuje lehoty, v ktorých možno žiadať o prehodnotenie zdravotného stavu. Tak ako pred podaním žiadosti o invalidný dôchodok, aj v takomto prípade by ste mali zhoršenie zdravotného stavu konzultovať najprv s ošetrujúcim lekárom. Ak odporučí požiadať o zvýšenie invalidného dôchodku z dôvodu zhoršenia zdravia a zhoršenie sa preukáže odbornými lekárskymi nálezmi, môže dôjsť k zmene miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. To môže mať za následok aj zvýšenie invalidného dôchodku. Po prehodnotení zdravotného stavu, či už pri kontrolnej prehliadke, alebo na vlastnú žiadosť, však môže dôjsť aj k opačnej situácii. Ak sa zistí zníženie percentuálnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, dôjde aj k zníženiu invalidného dôchodku, prípadne až k jeho odňatiu.

Tretí príklad
Dostávam vdovský dôchodok a podávam si žiadosť o invalidný dôchodok. Budú mi oba dôchodky vyplácané v plnej sume?

Rada experta

Ak sú splnené podmienky na výplatu vdovského aj invalidného dôchodku, vypláca sa v plnej sume z týchto dvoch dávok tá dávka, ktorá je vyššia. Z dôchodkovej dávky, ktorej suma je nižšia, sa vypláca jedna polovica.

Štvrtý príklad
Poberám invalidný dôchodok. Môžem popri ňom pracovať a po ukončení zamestnania požiadať Sociálnu poisťovňu o zvýšenie invalidného dôchodku za obdobie, keď som bol zamestnaný?

Rada experta
Invalidný penzista môže popri dôchodku pracovať, ak mu to jeho zdravotný stav dovoľuje. Invalidný dôchodok však nie je možné zvýšiť za obdobie povinného dôchodkového poistenia počas poberania tohto dôchodku.

Piaty príklad
Požiadal som o starobný dôchodok. Ak by bol vyšší ako 278,90 eura, budem mať nárok na minimálny dôchodok?

Rada experta
Je to možné, závisí to však od toho, koľko rokov kvalifikovaného obdobia ste získali. Ak by ste získali napríklad 45 rokov kvalifikovaného obdobia, potom vám na rok 2019 patrí minimálny dôchodok 352,80 eura, a teda váš starobný dôchodok by bol zvýšený na túto hranicu. Ak by ste však získali len 30 rokov kvalifikovaného obdobia, výška minimálneho dôchodku na rok 2019 je 278,90 eura, a preto by sa váš starobný dôchodok na minimálny dôchodok nezvýšil. Po valorizácii dôchodkov sa však opäť posúdi nárok na minimálny dôchodok. O toto posúdenie nemusíte žiadať.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Zdroj: Zuzana Dzvoníková (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie