Čo vám môže zraziť zo mzdy zamestnávateľ, ak dostal nariadenie od exekútora

Spravodajstvo
Nezaplatili ste pohľadávky poisťovniam. Máte dlhy na byte. Zadĺžili ste sa pri podnikaní. Došlo to až tak ďaleko, že vám na dvere klope exekútor?

„Exekučný poriadok určuje niekoľko spôsobov exekúcie," vysvetľuje právnik Marián Hutter z firmy HMG LEGAL. „Súdny exekútor môže prikázať zrážanie dlhu tak zrážkami zo mzdy a iných príjmov ako aj prikázaním pohľadávky, predajom hnuteľných vecí, predajom cenných papierov, predajom nehnuteľností, predajom podniku, prípadne aj príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Môže tak urobiť všetkými spôsobmi naraz.“

Zrážky zo mzdy
Pri exekúciách, kedy vám napríklad siahne na mzdu, si sám volí spôsob tak, aby boli naplnené zásady rýchlosti, primeranosti a vhodnosti exekúcie a aby mal dlžník aj prostriedky na život. Strhávanie zrážok zo mzdy je v praxi najviac využívaným spôsobom. Takto sa dlh najrýchlejšie splatí a trovy exekúcie nenarastajú. Exekútor však môže exekvuovať dlh len do výšky pohľadávky spolu s príslušenstvom a trovami exekúcie.

Zrážky zo mzdy sú upravené v Zákonníku práce a Exekučnom poriadku. Ak zamestnávateľ dostane príkaz na začatie exekúcie, začne hneď v budúcom výplatnom termíne zrážať pohľadávku zo mzdy. Doručením exekučného príkazu a príkazu na začatie exekúcie je zamestnávateľ povinný exekútorovi vyplácať zrážky zrazené z čistej mzdy dlžníka.

1. Zamestnávateľ prednostne odvedie:
- zrážky poistného na sociálne poistenie,
- preddavky poistného na verejné zdravotné poistenie,
- nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
- príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec
- zrážky preddavku na daň alebo dane,
- nedoplatok preddavku na daň,
- daňový nedoplatok,
- nedoplatok, ktorý vznikol zavinením daňovníka na preddavku na daň
- a nedoplatok z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti.

2. Zamestnávateľ môže zraziť zo mzdy len:
- preddavok na mzdu, ktorý je zamestnanec povinný vrátiť preto, že neboli splnené podmienky na priznanie tejto mzdy,
- sumy, o ktorých rozhodol súd alebo niektorý z úradov
- peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady, o ktorých rozhodli rôzne inštitúcie
- neprávom prijaté sumy dávok sociálneho poistenia a dôchodkov starobného dôchodkového sporenia alebo ich preddavky, štátnych sociálnych dávok, dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, peňažných príspevkov na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, ak je zamestnanec povinný ich vrátiť na základe vykonateľného rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
- nevyúčtované preddavky cestovných náhrad,
- náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca alebo jej časť, na ktorú zamestnanec stratil nárok, alebo mu nárok nevznikol,
- náhradu mzdy za dovolenku, na ktorú zamestnanec stratil nárok, prípadne na ktorú mu nárok nevznikol, a iné.

Príklad s čistou mzdou 1 000 eur:
Zamestnanec má čistú mzdu 1 000 eur. Pri výpočte čistej mzdy pre výpočet zrážky zo mzdy z titulu bežnej pohľadávky zamestnávateľ odpočíta nepostihnuteľnú čiastku vo výške 205,07 eur (t. j. suma životného minima) a nepostihnuteľnú čiastku na jedno dieťa a manželku vo výške 102,54 eur (51,27 eur x 2 osoby). Čistá mzda upravená bude vo výške 692,39 eur. Nakoľko je táto suma vyššia ako 150 percent sumy životného minima, zamestnávateľ zrazí zamestnancovi bez obmedzenia sumu prevyšujúcu 150 percent životného minima (t. j. 692,39 – 307,60), t. j. sumu 384,79 eur a 1/3 zo sumy 150 percent životného minima, t. j. sumu 102,53 eur. Zamestnávateľ zamestnancovi zrazí 384,79 eur a 102,53 eur, čím mu ostane čistá mzda vo výške 512,68.
Výpočet: Anna Černegová, podnikajte.sk
Zdroj: veg (Hospodárske novinyFoto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie