Nemôžete si nájsť dlhodobo prácu? Projekt úradu práce vám s tým môže pomôcť

Hľadám prácu

Dlhodobá nezamestnanosť so sebou prináša veľa negatívnych vplyvov. Je na mieste podporovať ľudí, ktorí dlhodobo hľadajú zamestnanie a efektívne im napomáhať pri vstupe na trh práce. Často sa stáva, že v dôsledku neúspešnej snahy nájsť si zamestnanie, títo občania strácajú motiváciu a prestávajú byť aktívni. Aj práve preto v súčasnosti na úradoch práce prebieha Národný projekt „Podpora individualizovaného poradenstva pre dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“).

Realizuje sa pre dlhodobo nezamestnaných občanov (ďalej len „DNO“) vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje v týchto dvoch aktivitách:

• Bilancia kompetencií pre DNO
• Podpora individualizovaného poradenstva pre DNO

Uvedené aktivity sa od seba líšia v cieľovej skupine DNO a v poradenských metódach, ktoré sú v nich uplatnené. Viac si o nich povieme v nasledujúcich riadkoch.

Aktivita č. 1: Bilancia kompetencií pre DNO

Táto aktivita je určená pre DNO, ktorí nemajú predstavu o svojom uplatnení na trhu práce alebo ktorí z objektívnych dôvodov potrebujú zmeniť svoje pracovné zameranie. Vzniká tu potreba realisticky zhodnotiť ich vlastné zručnosti a osobné predpoklady.

Bilancia kompetencií prebieha v 3 fázach:

1. Úvodná fáza – začína skupinovým stretnutím a jej cieľom je analyzovať potreby DNO, pričom musí obsahovať aspoň 1 individuálne stretnutie.

2. Fáza zberu informácií – zisťujú sa faktory, ktoré ovplyvňujú kariérnu cestu DNO, ako sú vedomosti, zručnosti, profesijné hodnoty, záujmy či osobnostné vlastnosti. Využívané sú metódy kariérnej diagnostiky ako dotazníky osobnosti, výkonové testy, psycho-diagnostické metódy, coaching, 360- stupňové hodnotenie a iné.

3. Záverečná fáza – jej cieľom je prepojiť zistené skutočnosti s trhom práce. Výstupom je záverečná správa, ktorá obsahuje informácie o dvoch cielených povolaniach, zručnostiach, osobnostných predpokladoch a akčný plán uplatnenia DNO na trhu práce, ktorý by mal obsahovať minimálne 3 konkrétne kroky.

Aktivita č. 1 sa realizuje v rozsahu 38 hodín pre jedného DNO, pričom uchádzač má k dispozícii 4 individuálne stretnutia z 10.

Poskytnutie paušálneho príspevku UoZ:

Úrad práce poskytne UoZ po splnení stanovených podmienok príspevok na úhradu časti výdavkov (stravné, cestovné a pod.) súvisiacich s účasťou na poradenskom procese vo výške 4,64 € za každý jeden deň účasti. Maximálna výška paušálneho príspevku v prípade absolvovania kompletného poradenského procesu , t. j. 10 stretnutí, je 46,64 €.

Aktivita č. 2: Podpora individualizovaného poradenstva pre DNO

Druhá aktivita je určená pre DNO, ktorí sú ťažko umiestniteľní na trhu práce z dôvodu existencie určitých bariér. Poradenská podpora realizovaná formou individuálnych, skupinových a individualizovaných poradenských aktivít je zameraná na analýzu a komplexné zhodnotenie celkového potenciálu DNO z hľadiska uplatniteľnosti na trhu práce a zistenia ich bariér na trhu.

Poradenský proces prebieha v štyroch tematických blokoch, zameraných na nasledujúce aspekty:

- identita a motivácia (vnímanie vlastnej situácie ako neuspokojivej, aktívne hľadanie zamestnania, proaktívny postoj, rozvoj motivácie, posilňovanie orientácie na budúcnosť, plánovanie a pod.),

- silné stránky / potenciál (analýza zdrojov DNO, určenie vhodného cieľa na trhu práce, príprava písomností pre hľadanie zamestnania, kompletizácia profilu ISTP a pod.),

- horizonty a plánovanie (vyhľadávanie pracovných príležitostí, informovanie o nástrojoch AOTP, akčné plánovanie, prekonávanie prekážok pre návrat na trh práce a pod.),

- siete a vzťahy (rozvoj komunikačných zručností, nácvik pracovného rozhovoru, rozvoj siete kontaktov DNO, nácvik kontaktovania zamestnávateľov a pod.).

Realizácia aktivity č. 2 je podmienená posilnením personálnych kapacít odborných poradcov (najmä psychológov) na úradoch práce.

Výstupom danej aktivity je „Plán opatrení na zvýšenie možností uplatnenia sa na trhu práce“ pre každého DNO. Sumarizuje základné zistenia ohľadom zamestnateľnosti DNO (nadobudnuté vedomosti, zručnosti a osobnostné predpoklady, cielené povolania, či bola alebo nebola u DNO identifikovaná potreba ďalšieho vzdelávania). Tento plán bude prílohou Osvedčenia, ktoré získa DNO po úspešnom absolvovaní individualizovaného poradenstva.

Aktivita č. 2 je realizovaná v rozsahu 41 – 45 hodín pre jedného DNO. Počet stretnutí s DNO v rámci aktivity č. 2 je 14 – 15. Konkrétny rozsah je prispôsobený podľa individuálnych potrieb jednotlivých DNO.

Poskytnutie paušálneho príspevku UoZ:

Aj pri tejto aktivite úrad práce poskytne UoZ po splnení stanovených podmienok príspevok na úhradu časti výdavkov (stravné, cestovné a pod.) súvisiacich s účasťou na poradenskom procese vo výške 4,64 € za každý jeden deň účasti. Maximálna výška paušálneho príspevku v prípade absolvovania kompletného poradenského procesu, t. j. 15 stretnutí, je 69,60 €.

V rámci projektu môže byť jeden DNO zapojený iba do jednej aktivity!

Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://lnk.sk/sIZW 

Zdroj: upsvr.sk  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie