Na čo si dať pozor pri vypĺňaní inzerátu – 2. časť

Pre zamestnávateľov

Vítame vás pri druhom zo série poradenských článkov o tom, ako správne vytvoriť inzerát voľného pracovného miesta a na čo si dať pri jeho vypĺňaní pozor. V tomto príspevku sa budeme venovať položkám týkajúcim sa náplne práce a miesta výkonu práce.

Náplň (druh) práce

Jednou z najdôležitejších informácií, ktorá uchádzačov o zamestnanie pri prezeraní inzerátov zaujíma, je opis pracovných činností, teda údaje o tom, čo budú na inzerovanej pozícii vykonávať. „Náplň (druh) práce“ je textové pole, kde môžete vlastnými slovami záujemcom priblížiť ich každodenné aktivity a povinnosti späté s ich funkciou. Práve preto, že sa jedná o otvorené políčko, zamestnávatelia ho občas využijú na súhrnný opis všetkých informácií viažucich sa k inzerovanej ponuke (uvedú v ňom napr. aj požadovanú dĺžku praxe, cudzie jazyky, zmennosť, vodičské oprávnenie a pod.). Na uvedenie týchto údajov sú však v inzeráte k dispozícii samostatné kolónky, preto nie je optimálne uvádzať všetky podrobnosti v jednom poli. Uvedený postup nie je správny najmä s ohľadom na párovacie procesy – na to, aby sa k vašej pracovnej ponuke dostali vhodní uchádzači o zamestnanie, je dôležité vyberať jednotlivé údaje z našej databázy v kolónkach na to určených. Systém nedokáže porovnať požiadavky uchádzačov o prácu s informáciami uvedenými v textových poliach. Hoci je náplň práce nepovinnou položkou v inzeráte, odporúčame ju so zreteľom na lepšiu informovanosť potenciálnych kandidátov vyplniť.

Miesto/lokalita výkonu práce

Uchádzačov o zamestnanie je veľmi dôležité informovať o adrese ich budúceho pracoviska. „Miesto/lokalita výkonu práce“ je najviac využívaným kritériom pri vyhľadávaní pracovných ponúk uchádzačmi, preto je vyplnenie tejto položky v inzeráte povinné. Vo vašom konte, v časti „Moje adresy/lokality“, si vediete vlastný zoznam vašich pobočiek/pracovísk. Pri tvorbe inzerátu vám systém prostredníctvom rovnomennej položky ponúkne všetky záznamy z vášho zoznamu, z ktorého si pohodlne vykliknete vyhovujúcu adresu. Miesto výkonu práce sa teda nevypisuje priamo v inzeráte, jednotlivé adresy máte uložené v samostatnej sekcii, aby ste ich nemuseli zakaždým nanovo vypĺňať.

Ak pri tvorbe inzerátu zistíte, že potrebujete zadať adresu pracoviska, ktorú ešte nemáte vo vašom zozname uloženú alebo potrebujete upraviť niektorú z existujúcich adries, kliknite na tlačidlo „Správa adries/lokalít“ – systém vás presmeruje na váš zoznam, v ktorom môžete vykonať požadované zmeny. Zoznam sa vám otvorí na samostatnej internetovej karte, aby nedošlo k narušeniu rozpracovaného inzerátu. Po doplnení/úprave požadovanej adresy sa môžete prekliknúť do okna s inzerátom, kde vám systém automaticky ponúkne váš novovytvorený/upravený záznam.

Miesto výkonu práce môžete vyplniť s rôznou mierou podrobnosti. Ak sa jedná o pozíciu, v rámci ktorej má pracovník stabilné pracovisko a každý deň dochádza na to isté miesto (kancelária, továreň, predajňa, dielňa,...), nie je problém vyplniť jeho adresu kompletne (uvedením kraja, okresu, mesta/obce, ulice, popisného čísla i PSČ). Sú však profesie, pri ktorých nie je možné presne určiť adresu pracoviska, nakoľko je pohyblivé/premenlivé (napr. vodič kamiónu, letuška či obchodný zástupca). V takom prípade postačí vyplniť miesto výkonu práce čiastočne/orientačne, napr. na úrovni kraja/okresu, výnimočne na úrovni štátu.

Chceli by sme však upozorniť na to, že detailnosť miesta výkonu práce ovplyvňuje, na ktorý úrad práce bude váš inzerát odoslaný. Ak uvediete kompletnú adresu, vaša nahláška sa odošle na úrad podľa danej adresy. Ak uvediete adresu neúplnú, váš inzerát bude odoslaný na úrad podľa sídla vašej spoločnosti (ak by ste totiž uviedli napr., že práca je vykonávaná v Košickom kraji, systém by nevedel, na ktorý úrad má inzerát odoslať, keďže v Košickom kraji sa nachádza veľa úradov práce). Preto ak si želáte pri hľadaní vhodných uchádzačov spolupracovať s úradom práce, je potrebné vyplniť miesto výkonu práce detailne, aby sa nahláška odoslala na správny úrad. Informáciu o tom, ktorému úradu bude váš inzerát odoslaný, nájdete v časti č. 4 „Zabezpečenie obsadenia pracovného miesta“.

Miest výkonu práce môžete uviesť aj viac. Ak potrebujete obsadiť rovnakú pracovnú pozíciu vo viacerých vašich prevádzkach (ak by ste napr. potrebovali predavačku do predajne v Trnave i Žiline), je možné v jednom inzeráte vyplniť všetky relevantné adresy. Počet miest výkonu práce však tiež ovplyvňuje, na ktorý úrad práce bude váš inzerát odoslaný. Ak uvediete jednu adresu (kompletnú), vaša nahláška sa odošle na úrad podľa danej adresy. Ak uvediete adries viac (bez ohľadu na kompletnosť), váš inzerát bude odoslaný na úrad podľa sídla vašej spoločnosti (pri viacerých miestach by systém opäť nemal jasnú informáciu, na ktorý úrad má inzerát odoslať). Preto ak si želáte pri hľadaní vhodných uchádzačov spolupracovať s úradom práce, je potrebné vytvoriť niekoľko samostatných inzerátov (podľa počtu miest výkonu práce) a v každom z nich uviesť jednu kompletnú adresu, aby sa nahláška odoslala na správny úrad. Aby ste v takejto situácii nemuseli každý inzerát vypĺňať nanovo, môžete po vytvorení prvej ponuky využiť funkciu „Vytvoriť kópiu“.

Vyplniť jednu detailnú adresu je nevyhnutné aj v prípade, že máte záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Údaj o presnom mieste výkonu práce je dôležitý pre cudzineckú políciu i pre úrad práce. V zmysle §23b ods. 14 zákona o službách zamestnanosti je príslušným úradom práce na splnenie informačnej povinnosti podľa odsekov 2, 3, 6 až 8 úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce.

Ak vytvárate ponuku práce s miestom výkonu v zahraničí, je na vás, do akej miery špecifikujete jeho adresu. Takáto nahláška bude vždy odoslaná na úrad podľa sídla vašej spoločnosti.

Dúfame, že sa nám aj tentokrát podarilo priblížiť vám princípy inzercie na našom portáli. Odporúčame vám prečítať si aj nasledujúce súvisiace články:

Tešíme sa na vás pri ďalšom pokračovaní.

Pripravila Ivana Koutná - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie