Úrady práce poskytujú príspevky integračným podnikom

Pre zamestnávateľov
V roku 2018 parlament schválil zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch. V zákone zadefinoval tri typy sociálnych podnikov, z čoho prvým je tzv. integračný sociálny podnik, ktorého cieľom je zamestnávanie znevýhodnených alebo zraniteľných osôb na trhu práce.

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle zákona o službách zamestnanosti poskytujú týmto podnikom kompenzačné príspevky podľa paragrafu 53g daného zákona. Cieľom tohto opatrenia je podpora zamestnávania znevýhodnených osôb, značne znevýhodnených osôb a zraniteľných osôb v rámci integračných podnikov formou poskytovania kompenzačných príspevkov.

Kompenzačné príspevky sú poskytované na základe písomnej dohody, ktorá je uzatvorená medzi úradom práce a integračným podnikom. Príspevky poskytuje úrad práce, v ktorého územnom obvode má integračný podnik sídlo alebo trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou.

Kompenzačné príspevky je možné poskytnúť integračnému podniku na:

a) mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb,
b) dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave,
c) náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave.

Kompenzačné príspevky nie je možné spájať s iným príspevkom z úradu práce, teda nie je možné poskytnúť kompenzačný príspevok na tie isté oprávnené náklady alebo na ten istý účel, na aký sa poskytuje iný príspevok podľa zákona o službách zamestnanosti.

Kompenzačný príspevok poskytovaný na mzdové náklady spojené so zamestnávaním znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb sa poskytuje mesačne najviac:
a) počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o znevýhodnenú osobu a ak ide o značne znevýhodnenú osobu najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol. Príspevok sa poskytuje:
- vo výške 50 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu dlhodobej nezamestnanosti alebo dosiahnutého nižšieho vzdelania, najviac vo výške 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
- vo výške 40 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z iného dôvodu ako podľa prvého bodu alebo podľa nasledujúceho bodu b, najviac vo výške 40 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje,
b) počas zamestnávania zamestnanca, ktorý je znevýhodnenou osobou z dôvodu spočívajúcom v jeho zdravotnom stave, vo výške 75 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na každého takého zamestnanca, najviac vo výške 60 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, alebo
c) počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, ak ide o zraniteľnú osobu, počínajúc kalendárnym mesiacom nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, v ktorom pracovný pomer vznikol, vo výške 25 % oprávnených nákladov skutočne vynaložených na zamestnanca, najviac vo výške 25 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Výška kompenzačného príspevku na dodatočné náklady spojené so zamestnávaním osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave, je 100 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac:
a) 2,5-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, počas prvých troch rokov trvania zamestnania,
b) 1,2-násobok celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, počas každých ďalších troch rokov trvania zamestnania.

Kompenzačný príspevok určený na náklady vynaložené na pomoc zamestnaným znevýhodneným osobám okrem osôb, ktoré sú znevýhodnenými osobami z dôvodu spočívajúcom v ich zdravotnom stave, sa poskytuje mesačne najviac počas 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, a ak ide o značne znevýhodnenú osobu, najviac počas 24 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Mesačná výška kompenzačného príspevku na jedného zamestnanca je 50 % skutočne vynaložených oprávnených nákladov, najviac 50 % z celkovej ceny práce vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.


Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-zamestnavatela/kompenzacne-prispevky-integracnemu-podniku-53g.html?page_id=834144
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,
     Zákon o službách zamestnanosti,
     Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch 
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie