Ako vytvoriť inzerát pracovnej ponuky pre štátnych príslušníkov tretích krajín?

Pre zamestnávateľov

Milí zamestnávatelia, prinášame vám poradenský článok o tom, ako správne vytvoriť inzerát voľného pracovného miesta určeného pre štátneho príslušníka tretej krajiny cez pracovný portál ISTP a na čo si dať pri jeho vypĺňaní pozor.


Po prihlásení do ISTP vo svojom zamestnávateľskom konte kliknite na položku vášho konta s názvom „Vložiť ponuku práce“. Vyplňte formulár, kde zadefinujete požiadavky na budúceho zamestnanca. Nasmerujte kurzor myši na „otáznik“ v prípade, ak potrebujete pomôcť s vyplnením vybranej položky.


Zvýšenú pozornosť venujte hlavne nasledovným položkám.

Profesia (SK ISCO-08)

SK ISCO-08 je národná klasifikácia zamestnaní, v ktorej sú zahrnuté najfrekventovanejšie zamestnania zo všetkých oblastí hospodárstva SR a každé má pridelený svoj kód. Klasifikácia bola vytvorená predovšetkým na štatistické účely. V ISTP slúži kód profesie na párovacie procesy, teda na to, aby sa k vašej pracovnej ponuke dostali tí správni uchádzači o zamestnanie. Systém porovná kód pozície, ktorý uvediete v inzeráte, s kódmi zamestnaní, ktoré majú naši používatelia uvedené vo svojich osobných profiloch, vďaka čomu vám odporučí vhodného kandidáta a používateľovi odošle informáciu o vašom inzeráte.

Keď začnete do kolónky „Profesia SK ISCO-08“ vpisovať názov pozície, ktorú chcete inzerovať, systém vám ponúkne všetky možnosti viažuce sa ku kľúčovému slovu, ktoré ste vyplnili. Je potrebné na jednu z nich (na tú, ktorá zodpovedá vašim požiadavkám) kliknúť, čím sa vybraný záznam uloží. Vyberte iba jeden záznam, ktorý je zaslaný aj na príslušný úrad PSVR. Ak požadujete obsadiť rôzne pracovné pozície, na ktoré máte záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny, je potrebné vytvoriť na každú pracovnú pozíciu samostatný inzerát.

Ak by ste potrebovali pomôcť s výberom správneho kódu, navštívte stránku www.hisco.sk, ktorá vás usmerní.

Miesto/lokalita výkonu práce

Z rolovacej lišty „Moje adresy/lokality“ vyberte požadované miesto výkonu práce. Ak v zozname nenájdete požadovanú adresu alebo si prajete upraviť vybraný záznam, kliknite na „Správa adries/lokalít“. Po úprave alebo pridaní novej adresy/lokality sa vráťte do rozpracovanej nahlášky pracovnej ponuky a vyberte ju zo selectboxu „Moje adresy/lokality“.

V prípade ponúk pre štátnych príslušníkov tretích krajín je možné vybrať iba jedno miesto výkonu práce s presne uvedenou adresou (vrátane ulice, čísla a PSČ). V zmysle §23b ods. 14 zákona o službách zamestnanosti príslušný úrad PSVR na splnenie informačnej povinnosti podľa odsekov 2, 3, 6 až 8 je úrad, v ktorého územnom obvode je miesto výkonu práce.

Pracovný a mimopracovný pomer

V prípade, že ide o voľné pracovné miesto určené pre štátneho príslušníka z tretích krajín, v tejto časti vyberte jednu z nasledovných možností:

  • pracovný pomer na neurčitý čas

  • pracovný pomer na určitú dobu so špecifikáciou počtu mesiacov

  • pracovný pomer na kratší pracovný čas 20 a viac hodín za týždeňZabezpečenie obsadenia pracovného miesta

Po vyplnení inzerátu je potrebné v časti „Spôsob sprostredkovania vhodných zamestnancov“ kliknúť na možnosť „V spolupráci s úradom PSVR“ a vybrať jednu z alternatív:

  • Skupinovou formou (výberové konanie) za účasti zamestnávateľa

  • Individuálnou formou

Najdôležitejším úkonom je zakliknúť možnosť „áno“ v rámci položky „V nadväznosti na nahlásené voľné pracovné miesto sa predpokladá, že zamestnávateľ má záujem prijať do zamestnania štátneho príslušníka tretej krajiny“.Na základe tejto informácie začína príslušný úrad PSVR realizovať prieskum trhu práce. Prioritne sa z databázy úradov vyhľadávajú slovenskí uchádzači o zamestnanie. Ak sa nenájde žiaden, ktorý by spĺňal kritériá uvedené v inzeráte, môže byť na dané voľné pracovné miesto prijatý štátny príslušník z tretej krajiny, ktorého si zabezpečil zamestnávateľ.

Inzerované voľné pracovné miesto musí byť zverejnené na internete minimálne 20 pracovných dní (sezónne zamestnanie a zamestnanie spĺňajúce podmienky Modrej karty – vysokokvalifikovaného zamestnania minimálne 15 pracovných dní). Pracovná ponuka je po uložení automaticky nastavená na dvojmesačnú platnosť (maximálna životnosť inzerátu je 1 rok). 7 dní a 3 dni pred ukončením platnosti ponuky je doručená do e-mailu kontaktnej osoby informácia o možnosti predĺženia platnosti inzerátu. Platnosť pracovnej ponuky je potrebné predĺžiť, aby sa naďalej zobrazovala na internete až do udelenia prechodného pobytu na účel zamestnania štátnemu príslušníkovi tretej krajiny. Pracovnú ponuku je možné kedykoľvek predĺžiť aj v časti „Moje ponuky práce“ kliknutím na tlačidlo „Predĺžiť“ a výberom požadovaného dátumu.

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v nedostatkovej profesii (https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov/zoznam-zamestnani-s-nedostatkom-pracovnej-sily.html?page_id=806803) zrýchleným postupom, bez prieskumu trhu práce a bez nutnosti uplynutia zákonom stanoveného obdobia od nahlásenia voľného pracovného miesta po podanie žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania, ako aj skrátenia lehoty na udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania. V tomto prípade, po podaní žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania v nedostatkovej profesii, môže zamestnávateľ zamestnať tohto štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zaškolenia, najviac na obdobie 6 po sebe nasledujúcich týždňov, bez povolenia na zamestnanie alebo vydaného potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (§ 23a ods. 1 písm. u) zákona o službách zamestnanosti).

Podmienkou je, že zamestnávateľ ku dňu podania žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o prechodný pobyt na účel zamestnania zamestnáva z celkového počtu zamestnancov menej ako 30 % štátnych príslušníkov tretej krajiny, pričom do celkového počtu zamestnancov sa započítavajú zamestnanci v pracovnom pomere dohodnutom najmenej v rozsahu polovice ustanoveného týždenného pracovného času, ako aj štátni príslušníci tretích krajín, ktorí sú k zamestnávateľovi dočasne pridelení.

Uloženie inzerátu

Vyplnený inzerát je potrebné potvrdiť kliknutím na modré tlačidlo „Uložiť – odoslať na zverejnenie“, ktoré sa nachádza v spodnej časti formulára. Po odoslaní inzerátu na úrad PSVR je možné dodatočne meniť iba počet voľných miest (len zníženie počtu, zvýšenie nie je možné), základnú zložku mzdy (len zvýšenie základnej zložky, zníženie nie je možné), miesto výkonu práce v rámci okresu a kontaktné osoby. Po schválení voľného pracovného miesta tímom ISTP bude do e-mailu kontaktnej osoby uvedenej v inzeráte doručené potvrdenie o inzercii pracovnej ponuky vhodnej pre štátneho príslušníka z tretích krajín. V prípade, že ponuku neschváli úrad PSVR, bude doručené upozornenie s informáciou o dôvodoch neschválenia a kontaktnými informáciami na agentov pre voľné pracovné miesta na úradoch PSVR.Detailné informácie o zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín nájdete na tejto stránke: http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/zamestnavanie-cudzincov.html?page_id=272197

Pripravil Pavol Hudec - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Foto:
Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie