Zamestnávatelia, ešte máte možnosť využiť mimoriadne výhodný príspevok

Pre zamestnávateľov

Od roku 2015 realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny národný projekt „Praxou k zamestnaniu“. Projekt je určený pre zamestnávateľov, ktorí majú záujem zamestnať mladých uchádzačov o zamestnanie (UoZ), ktorým projekt pomáha získať prax a uplatnenie na trhu práce. Pozor - žiadosť o príspevok z tohto projektu je možné podať na príslušnom úrade práce už len do apríla 2019. Ak sa chcete o národnom projekte dozvedieť viac, práve pre vás je určený tento článok.

Hlavnou podmienkou projektu je vytvorenie pracovného miesta a prijatie mladého UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny do pracovného pomeru. Oprávnenou cieľovou skupinou pre tento projekt sú mladí UoZ vo veku do 25 rokov, vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, resp. vo veku do 29 rokov, vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov. Vždy musí ísť o tzv. NEET uchádzača, teda takého, ktorý nie je zamestnaný, nepokračuje v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňuje na odbornej príprave.

V rámci projektu je potrebné, aby cieľová skupina bola vždy z oprávneného územia projektu. Oprávneným územím je v podstate celé Slovensko okrem Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). To znamená, že UoZ, ktorý je vedený v evidencii úradu v BSK, nemôže pracovať v zmysle projektu napr. v Košiciach. Vždy musí byť z oprávneného územia realizácie projektu. Napr. môže byť vedený v evidencii UoZ v Humennom a byť umiestnený na pracovnom mieste v Košiciach.

Ak si nájdete pre vás vhodného kandidáta z radov UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny bez pomoci úradu práce, je potrebné váš výber konzultovať s príslušným úradom, nakoľko vzhľadom k dodržiavaniu tzv. merateľných ukazovateľov je výber vhodného UoZ v kompetencii príslušného úradu.

Oprávneným žiadateľom o príspevok je v podstate každý zamestnávateľ, teda ten, ktorý už niekoho zamestnáva, taktiež právnická či fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom, ale chce prijať do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie finančných príspevkov na podporu tzv. mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto a uzatvorí pracovný pomer s mladým UoZ v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, resp. polovice ustanoveného týždenného pracovného času na dobu minimálne 6 mesiacov.

Po vytvorení a obsadení pracovného miesta prebieha mentorované zapracovanie a prax, počas ktorého si noví zamestnanci osvojujú teoretické a praktické skúsenosti a zručnosti pod vedením mentora, ktorého určí zamestnávateľ z radov svojich zamestnancov. Mentorované zapracovanie trvá prvých 3 – 6 mesiacov (podľa požadovanej doby podporovania tohto zamestnania, teda poskytovania príspevku, čo je najmenej 6 a najviac 9 mesiacov). Jeden mentor môže zabezpečovať mentoring pre 1 – 3 mentorovaných zamestnancov. Po ukončení mentorovaného zapracovania nasleduje obdobie praxe v trvaní 3 mesiacov.

Veľkou výhodou tohto projektu je, že v prípade uvoľnenia pracovného miesta zamestnávateľ nemá povinnosť jeho preobsadenia a toto miesto zaniká. Zamestnávateľ tiež nemá povinnosť udržateľnosti tohto pracovného miesta po ukončení poskytovania príspevkov.

A čo sa týka príspevku, ten je skutočne zaujímavý a samotný príspevok pozostáva z troch častí:

1. Príspevok na úhradu časti celkovej ceny práce zamestnanca, ktorý bol prijatý do pracovného pomeru vo výške 95 % celkovej ceny práce zamestnanca, maximálne 648,96 € mesačne pri ustanovenom týždennom pracovnom čase, resp. 324,48 € mesačne pri polovičnom pracovnom úväzku – poskytuje sa mesačne.
2. Príspevok na mentorovanie vo výške najviac 81,12 € na jedného mentorovaného zamestnanca na 1 mesiac, ktorý sa vypláca jednorazovo za celé obdobie mentorovania po jeho skončení.
3. Príspevok na úhradu časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou, napr. na osobné ochranné pracovné prostriedky, pracovné pomôcky, náradie, atď. – najviac vo výške 62,52 € – poskytovaný 1x počas mentorovania a 1x počas praxe. Ak vás tento projekt zaujal a máte záujem s jeho pomocou zamestnať mladých ľudí vo svojej firme, obráťte sa čím skôr na príslušný úrad práce, nakoľko posledné príspevky v rámci tohto projektu je možné vyplatiť do konca roku 2019.

Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-praxou-k-zamestnaniu.html?page_id=525158

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
           
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie