Ste nezamestnaní? Za nájdenie zamestnania vás úrad práce môže odmeniť

Hľadám prácu

Úroveň nezamestnanosti má na Slovensku stále klesajúcu tendenciu a prispievajú k tomu aj aktivity, ktoré vyvíjajú jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny. Aké zaujímavé projekty vám úrad ponúka v tomto čase, ak si nájdete prácu?

„Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie 2“

Tento projekt je zameraný na zlepšenie podmienok pre mladých pri ich uplatňovaní sa na trhu práce. Cieľom je mobilizovať a posilniť motiváciu k zvýšenej aktivite mladých uchádzačov k riešeniu ich nezamestnanosti.

Čo môžete získať?

Finančný príspevok, ktorý sa môže poskytovať minimálne 1 a maximálne 12 mesiacov vo výške:
126,14 € mesačne počas prvých 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania
63,07 € mesačne ďalších 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania

Aké sú podmienky ?

• vek do 29 rokov
• evidencia na úrade práce minimálne 1 mesiac pred vznikom pracovného pomeru
vznik pracovného pomeru najskôr 29.8.2018

Čo musíte pre to urobiť?

spĺňať vyššie uvedené podmienky
podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyradenia z evidencie úradu práce z dôvodu vzniku pracovného pomeru
• najneskôr do 5 pracovných dní oznámiť každú zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre trvanie nároku na príspevok

Príspevok vám nebude poskytnutý, ak:

• sa zamestnáte u zamestnávateľa, u ktorého ste boli v pracovnom pomere pred zaradením do evidencie na úrade práce
ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi a vznikne vám nárok na tzv. osobitný príspevok podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi
ste už poberali finančný príspevok v rámci národného projektu Reštart pre mladých uchádzačov o zamestnanie

Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/narodny-projekt-restart-pre-mladych-uchadzacov-o-zamestnanie-2.html?page_id=827151

„Reštart – príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“

Ďalší národný projekt, ktorý ponúka finančný príspevok v rámci Opatrenia č. 1 pre dlhodobo nezamestnaných. Cieľom je motivovať a podporovať zamestnanosť v regiónoch a prispieť k zníženiu dlhodobej nezamestnanosti.

Čo môžete získať?

Finančný príspevok, ktorý sa môže poskytovať minimálne 1 a maximálne 12 mesiacov vo výške:
126,14 € mesačne počas prvých 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania
63,07 € mesačne ďalších 6 mesiacov preukázaného trvania zamestnania

Aké sú podmienky ?

• evidencia na úrade práce viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov pred vznikom pracovného pomeru

Čo musíte pre to urobiť?

spĺňať vyššie uvedené podmienky
podať písomnú žiadosť o poskytnutie príspevku najneskôr do 1 mesiaca odo dňa vyradenia z evidencie úradu práce z dôvodu vzniku pracovného pomeru
• najneskôr do 5 pracovných dní oznámiť každú zmenu skutočností, ktoré sú rozhodujúce pre trvanie nároku na príspevok

Príspevok vám nebude poskytnutý, ak:

ste boli prijatý na podporované pracovné miesto v zmysle niektorého z aktívnych opatrení na trhu práce
ste poberateľom dávky v hmotnej núdzi, zamestnáte sa a vznikne vám nárok na osobitný príspevok podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi

Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/narodne-projekty-oznamenia-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-financneho-prispevku/kopia-narodny-projekt-uspesne-na-trhu-prace.html?page_id=721702

Našli ste si zamestnanie, do ktorého budete dochádzať?

Potom môžete svoj úrad práce požiadať o príspevok na dochádzku za prácou, ktorý vám na základe splnenia požadovaných podmienok uhradí časť cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť.

Čo môžete získať?

Výška príspevku sa určuje v závislosti od vzdialenostných pásiem a je možná od 19 € do 200 € mesačne. Finančný príspevok sa vypláca 6 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru. Ak ste boli pred vyradením z evidencie znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, príspevok sa poskytuje aj počas ďalších najviac 6 mesiacov.

Aké sú podmienky?

• evidencia na úrade práce minimálne 3 mesiace pred vznikom pracovného pomeru
• vzdialenosť viac ako 1 km z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania
cestovné lístky ani iné doklady spojené s výdavkami na dopravu úrad od vás nebude požadovať

Čo musíte pre to urobiť?

požiadať o príspevok písomnou žiadosťou najneskôr do 1 mesiaca od nástupu do zamestnania
oznámiť príslušnému úradu práce akúkoľvek zmenu, napr. zmenu miesta trvalého pobytu/prechodného pobytu, zmenu miesta výkonu zamestnania, skončenie pracovného pomeru bez zbytočného odkladu

Príspevok vám nebude poskytnutý, ak:

• sa zamestnáte mimo SR
• váš zamestnávateľ má sídlo mimo SR

Viac informácií nájdete na tejto stránke: https://www.upsvr.gov.sk/sluzby-zamestnanosti/nastroje-aktivnych-opatreni-trhu-prace/prispevky-pre-obcana/prispevok-na-dochadzku-za-pracou-53.html?page_id=291975

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny; Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
           
Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie