Novinky v zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín

Spravodajstvo

Novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá je účinná od 1. januára 2019, sa upravuje a zjednodušuje predovšetkým postup pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín (cudzincov). Zákonom sa mení periodicita vydávania zoznamov zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti bola nižšia ako 5 %. Kým doposiaľ sa posudzovala miera nezamestnanosti za predchádzajúci rok a zoznamy zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily sa zverejňovali ročne – do 31.1. nasledujúceho kalendárneho roka, zmena nastala v tom, že od 1. januára 2019 bude povinnosťou Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny identifikovať zamestnania s nedostatkom pracovnej sily v okresoch, v ktorých priemerná miera evidovanej nezamestnanosti za kalendárny štvrťrok bola nižšia ako 5 % a zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam týchto zamestnaní do konca kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom štvrťroku.

Ďalšou zmenou je možnosť zamestnávať štátnych príslušníkov tretej krajiny prostredníctvom agentúry dočasného zamestnávania (ADZ), ale len takej, ktorá svoju činnosť vykonáva najmenej tri roky pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania, resp. pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania. Takáto ADZ bude môcť dočasne prideliť štátneho príslušníka tretej krajiny na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi, ale len v zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily a v okrese, kde miera evidovanej nezamestnanosti za posledný štvrťrok bola nižšia ako 5 %.

Aj v novele zákona ostáva podmienka, že zamestnávateľ nesmie z celkového počtu zamestnancov zamestnávať viac ako 30 % štátnych príslušníkov tretích krajín, pričom sa títo započítavajú u užívateľského zamestnávateľa aj v prípade, že sú zamestnancami ADZ a sú dočasne pridelení na výkon práce k tomuto zamestnávateľovi.

Príslušníkovi tretej krajiny pribúda povinnosť prikladať k žiadosti o udelenie prechodného pobytu potvrdenie obce o tom, že ubytovanie v nehnuteľnosti, kde sa bude cudzinec zdržiavať na pobyte, spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu. Ruší sa povinnosť cudzinca prikladať k žiadosti o udelenie pobytu doklad o zabezpečení ubytovania v prípade, ak bude zamestnaný v medzinárodnej hromadnej doprave a upravujú sa tiež podmienky pri predkladaní dokladov o dosiahnutom vzdelaní – tento sa bude vyžadovať len pri regulovaných povolaniach, ktoré si vyžadujú vyššie ako základné vzdelanie.

Zamestnávateľovi zostáva povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto a jeho charakteristiku úradu, v ktorého územnom obvode sa toto pracovné miesto nachádza (resp. poskytuje tieto údaje do informačného systému verejnej správy, prevádzkovanom na jej ústrednom portáli) a to najmenej 20 pracovných dní pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania alebo pred podaním žiadosti o obnovenie prechodného pobytu na účel zamestnania, resp. najmenej 15 pracovných dní pri sezónnom zamestnaní.

Upozornenie
Všetky žiadosti, doručené úradu práce, sociálnych vecí a rodiny do 31. decembra 2018, budú posudzované postupom v zmysle teraz platného zákona o službách zamestnanosti. Podľa „nových podmienok“ budú posudzované až žiadosti doručené úradu po 1. januári 2019, ktorým nadobúda účinnosť novela zákona.

Novelizácia zákona č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov prináša tiež pre cudzineckú políciu skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily.

Zdroj: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Senici

Foto:
Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie