Príspevky pre uchádzačov o zamestnanie v oblasti podpory mobility pracovných síl

Hľadám prácu

V rámci slovenskej ekonomiky možno pozorovať disparity v miere evidovanej nezamestnanosti medzi jednotlivými regiónmi. Sú regióny, kde je vysoká miera nezamestnanosti a na druhej strane regióny, kde je nedostatok pracovnej sily. Na túto situáciu sa snaží štát reagovať aj novelou zákona o službách zamestnanosti, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2018. Touto novelou sa zmenili podmienky príspevkov úradov práce (ÚP) v oblasti podpory mobility pracovných síl. Cieľom týchto zmien bolo podporiť mobilitu uchádzačov o zamestnanie (UoZ), vytvoriť atraktívnejšie podmienky príspevkov ÚP,  pomôcť UoZ s nákladmi na cestovanie (aj v rámci jednej obce) a ubytovanie.

Konkrétne ide o 3 príspevky:

  • Príspevok na dochádzku za prácou - § 53

  • Príspevok na podporu mobility za prácou - § 53a

  • Príspevok na presťahovanie za prácou - § 53c

PRÍSPEVOK NA DOCHÁDZKU ZA PRÁCOU

Príspevok na dochádzku za prácou slúži na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu zamestnanca do miesta výkonu zamestnania a späť, ktoré je uvedené v pracovnej zmluve. Tento príspevok poskytuje ÚP mesačne. Príspevok je možné poskytnúť aj v tom prípade, ak sa miesto výkonu práce zhoduje s miestom trvalého, prechodného pobytu. O príspevok môže požiadať občan, ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu uvedeného v § 36 ods. 1 písm. a) zákona u službách zamestnanosti.

Cestovné výdavky sú výdavky na dopravu, teda cestovné lístky, benzín, nafta. Cestovné lístky, účtenky ani iné daňové doklady nie je potrebné dokladovať ÚP.

Požiadať o príspevok môže občan, ktorý bol v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace a bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a). O príspevok je potrebné požiadať písomne. 

O príspevok môže žiadateľ požiadať najneskôr do 1 mesiaca od nástupu do zamestnania. ÚP poskytne príspevok do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a to buď poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.           

Výška príspevku závisí od vzdialenosti miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania. Príspevok sa určuje z tabuľky ustanovujúcej výšku príspevku v závislosti od vzdialenostných pásiem, maximálne však vo výške 200,- € mesačne. Novinkou v rámci príspevku je skutočnosť, že príspevok sa poskytuje aj pri dochádzke za prácou, ktorá je vzdialená od miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania nad 1 km.

Ak sa žiadateľovi začne poskytovať príspevok podľa § 53a) (Príspevok na podporu mobility za prácou) alebo § 53c) (Príspevok na presťahovanie za prácou), poskytovanie príspevku na dochádzku sa zastaví.

PRÍSPEVOK NA PODPORU MOBILITY ZA PRÁCOU

Príspevok na podporu mobility za prácou je určený na úhradu časti výdavkov na bývanie, ktoré súvisia so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania. Príspevok poskytuje ÚP mesačne.

Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané mesačné výdavky na:

a) úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
b) nájomné

Príspevok je určený pre UoZ, ktorý bol v evidencii ÚP najmenej 3 mesiace a bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), ak zmení trvalý pobyt, ktorý je vzdialený od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 50 km a ak o tento príspevok požiada písomne.

Výška príspevku závisí od sumy mesačných výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou miesta trvalého pobytu alebo nahlásením prechodného pobytu v súvislosti so získaním zamestnania. Mesačná výška príspevku je 80 % zo sumy výdavkov, najviac:

a) 400 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku, najviac 600 eur, počas obdobia prvých šiestich mesiacov,
b) 200 eur, a ak obaja manželia spĺňajú podmienky na poskytnutie príspevku a aspoň jeden z manželov bol pred získaním zamestnania znevýhodneným UoZ, najviac 300 eur, počas ďalších šiestich mesiacov.

Príspevok sa vypláca 6 mesiacov od nástupu do pracovného pomeru. Ak bol žiadateľ pred vyradením do pracovného pomeru znevýhodneným UoZ, príspevok sa poskytuje aj počas ďalších najviac 6 mesiacov. Opätovne je možné poskytnúť príspevok po uplynutí 1 roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania. Jeden rok sa počíta od posledného dňa obdobia, na ktoré mal žiadateľ nárok na vyplatenie príspevku, ak tento nárok zanikol.

Žiadateľovi, ktorý písomne požiada o príspevok počas poberania príspevku podľa § 53 (Príspevok na dochádzku za prácou), sa príspevok poskytuje počas obdobia zostávajúceho do uplynutia obdobia poskytovania príspevku na dochádzku za prácou, a žiadateľovi, ktorý písomne požiada o príspevok do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku na dochádzku za prácou, sa príspevok poskytuje najviac počas 3 mesiacov.

Žiadateľ môže požiadať o príspevok najneskôr do 3 mesiacov od nástupu do zamestnania.

Príspevok poskytne ÚP do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a to buď poštovou poukážkou alebo  bezhotovostným prevodom.  

PRÍSPEVOK NA PRESŤAHOVANIE ZA PRÁCOU

Príspevok na presťahovanie za prácou poskytuje ÚP mesačne na úhradu výdavkov súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.

Výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu na účely poskytnutia príspevku sú preukázané mesačné výdavky na:

c) úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo
d) nájomné
e) výdavky súvisiace s presťahovaním (napr. sťahovacia služba)

Požiadať o príspevok môže občan, ktorý bol v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace, ak bol vyradený z evidencie UoZ z dôvodu podľa § 36 ods. 1 písm. a), zmení trvalý pobyt , ktorý je vzdialený od miesta pôvodného trvalého pobytu najmenej 70 km a ak o tento príspevok požiada písomne.

Výška príspevku závisí od sumy mesačných výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou miesta trvalého pobytu v súvislosti so získaním zamestnania,

a) najviac 4 000 eur v úhrne za 2 roky,
b) manželia najviac 6 000 eur v úhrne za 2 roky.

Príspevok môže byť vyplatený kedykoľvek počas obdobia poskytovania.

Žiadateľ môže požiadať o príspevok najneskôr do 6 mesiacov od nástupu do zamestnania.

Žiadateľ môže požiadať o príspevok na presťahovanie aj počas poberania príspevku na dochádzku za prácou alebo aj do jedného mesiaca od skončenia poberania príspevku na dochádzku za prácou. Ak bude príspevok na presťahovanie schválený, príspevok na dochádzku za prácou bude pozastavený.

Príspevok poskytne ÚP do 30 kalendárnych dní odo dňa predloženia potvrdenia zamestnávateľa o trvaní pracovného pomeru a to buď poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom.     

Opätovne je možné poskytnúť príspevok po uplynutí 2 rokov od ukončenia obdobia jeho poskytovania.  Obdobie sa počíta od posledného dňa obdobia, na ktoré mal žiadateľ nárok na vyplatenie príspevku, ak tento nárok zanikol.

               

Na uvedené príspevky nemá nárok občan, ktorý sa zamestnal v zahraničí. Zamestnávateľ musí mať sídlo na Slovensku.

Pripravila Martina Hmírová - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie