Čo ponúka zamestnávateľom projekt Úspešne na trhu práce?

Pre zamestnávateľov

V rámci aktivity č. 1 národného projektu Úspešne na trhu práce môže zamestnávateľ získať príspevok pri vytvorení pracovného miesta pre mladého uchádzača o zamestnanie v zmysle § 51 a) zákona o službách zamestnanosti.

V rámci projektu je možnosť získania príspevku na zamestnávanie uchádzača o zamestnanie (UoZ), ktorý je v evidencii úradu práce (ÚP) a ktorý pred nástupom do práce nemal pravidelne platené zamestnanie, teda nemal zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov. Ide o mladých ľudí, ktorí sú vedení v evidencii UoZ, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (not in employment, education or training – ďalej len „NEET“) a to:

  • UoZ - NEET do 25 rokov (25 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace alebo

  • UoZ - NEET do 29 rokov (29 rokov mínus 1 deň) vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov.

Príspevok je určený pre zamestnávateľov vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska okrem Bratislavského (BSK). Dôležité je tiež, aby cieľová skupina bola vždy z oprávneného územia projektu. To znamená, že UoZ, ktorý je vedený v evidencii ÚP v BSK, nemôže pracovať v zmysle projektu napr. v Košiciach.

V rámci podmienok projektu je zamestnávateľ povinný prijať na vytvorené pracovné miesto UoZ na pracovný pomer v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času. Pracovný pomer musí byť uzavretý na dobu určitú na minimálne 6 mesiacov alebo na dobu neurčitú.

Príspevok sa poskytuje najmenej počas 6 kalendárnych mesiacov a najviac počas 12 kalendárnych mesiacov, počas ktorých sa zamestnávateľovi mesačne poskytuje príspevok, pričom zamestnávateľ je povinný zachovať vytvorené pracovné miesto, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcemu polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku, to znamená, že napríklad zamestnávateľ musí zachovať pracovné miesto minimálne 3 kalendárne mesiace pri poskytovaní príspevku počas 6 kalendárnych mesiacov.

Ak zamestnávateľ nesplní povinnosť zachovania vytvoreného pracovného miesta, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok, najmenej v rozsahu zodpovedajúcemu polovici dohodnutého obdobia poskytovania príspevku, je povinný vrátiť ÚP pomernú časť príspevku zodpovedajúcu obdobiu, počas ktorého nesplnil povinnosť stanovenej doby zachovania vytvoreného pracovného miesta, a to najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa neobsadenia, resp. nezachovania pracovného miesta.

V prípade predčasného ukončenia prvého pravidelne plateného zamestnania sa pracovné miesto, vytvorené na tento účel, preobsadzuje.

Zamestnávateľ môže preobsadiť pracovné miesto najneskôr do 30 kalendárnych dní, ak sa s ÚP písomne nedohodne inak, maximálne však do 60 kalendárnych dní, pričom to nemusí byť UoZ tej istej vekovej kategórie, ani vzdelania a profesie, akým bolo pracovné miesto pred ním obsadené. Musí však spĺňať podmienky oprávnenej cieľovej skupiny.

Mesačná výška príspevku je: 

  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 50 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, čo je na rok 2018 maximálna výška 462,50.

  • v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako je celoslovenský priemer v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, najviac 60 % priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, čo je na rok 2018 maximálna výška 555,00.

Výška príspevku závisí od druhu pracovného pomeru. Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší čas, minimálne však v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku sa pomerne kráti.

Pripravila Martina Hmírová - TREXIMA Bratislava, spol. s r.o.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie