GDPR - nové pravidlá ochrany osobných údajov

Spravodajstvo

Čo je GDPR? Ide o nový právny predpis v oblasti ochrany osobných údajov (General Data Protection Regulation), účinný od 25. mája 2018 – aj kvôli nemu potrebujeme získať váš súhlas, aby sme vám mohli aj naďalej poskytovať služby portálu ISTP.

Prosíme vás, aby ste po prihlásení do ISTP udelili súhlas so spracúvaním a poskytovaním vašich osobných údajov uvedených vo Vašom konte podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), prevádzkovateľovi informačného systému ISTP Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO: 30794536) a sprostredkovateľovi informačného systému ISTP spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (IČO: 31364381) na účely ich zaradenia do databázy a na ich využívanie na procesy súvisiace s analýzou pracovného potenciálu a následnej ponuky vhodných pracovných miest, informačné účely týkajúce sa noviniek na trhu práce, ako aj informovania o zmenách a novinkách v systéme ISTP, resp. v súvislosti s trhom práce a prípravy na povolanie. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. V rámci vyššie uvedených procesov sa spracovávajú tieto osobné údaje:

Bežný používateľ (uchádzač o prácu): 

 • titul, meno a priezvisko

 • e-mail

 • telefónne číslo

 • štátna príslušnosť

 • národnosť

 • rok narodenia

 • bydlisko

 • fotografia

 • zdravotné obmedzenia

 • školské vzdelanie

 • prax

Zamestnávateľ (kontaktná osoba zamestnávateľa):

 • titul, meno a priezvisko

 • funkcia

 • e-mail

 • telefónne číslo

 • fax 

(ďalej len „Osobné údaje”).

Vyššie uvedené Osobné údaje je nutné spracovať s cieľom:

 • založenia konta,

 • zaradenia do databázy,

 • analýzy pracovného potenciálu pre uchádzačov o prácu,

 • ponuky vhodných pracovných miest pre uchádzačov o prácu,

 • odporúčania vhodnej vzdelávacej cesty, resp. ponuky kurzov a školení systému celoživotného vzdelávania,

 • sprostredkovania vyhovujúcich uchádzačov o prácu zamestnávateľom,

 • podpory marketingu a propagácie,

 • zasielania informácií a noviniek z trhu práce,

 • analýzy návštevnosti a využívania funkcií portálu ISTP,

 • vedenia štatistiky používateľov,

 • poskytovania metodickej podpory,

 • zabezpečovania prevádzky, údržby, podpory a správy (t.j. činnosti administrátora).

Tieto údaje budú Prevádzkovateľom a Sprostredkovateľom spracované v priebehu 3 rokov od udelenia súhlasu. S vyššie uvedeným spracovaním udeľuje používateľ svoj výslovný súhlas. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, a to napríklad zaslaním e-mailu na adresu: projekt@istp.sk alebo listom na sídlo spoločnosti TREXIMA Bratislava, spol. s r.o., Drobného 29, 844 07 Bratislava.

Udelením súhlasu používateľ vyhlasuje, že si je vedomý a bol poučený Sprostredkovateľom o svojich právach týkajúcich sa Osobných údajov:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,

 • požadovať informáciu, aké osobné údaje sa spracovávajú,

 • požadovať vysvetlenie týkajúce sa spracovania osobných údajov,

 • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť,

 • požadovať vymazanie týchto osobných údajov,

 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.

Poučenie Subjektu údajov

Sprostredkovateľ týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov, informuje, že:

 • osobné údaje Subjektu údajov budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,

 • dôvodom poskytnutia osobných údajov Subjektu údajov je záujem Subjektu údajov o vytvorenie a používanie konta ISTP, zaradenia do databázy, využívanie analýzy pracovného potenciálu, následnej ponuky vhodných pracovných miest alebo vhodnej vzdelávacej cesty, zasielanie informácií týkajúcich sa noviniek na trhu práce, ako aj informácií o zmenách a novinkách v systéme ISTP, resp. v súvislosti s trhom práce a prípravy na povolanie, čo by bez poskytnutia týchto údajov nebolo možné,

 • prevádzkovateľ informačného systému ISTP Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (IČO: 30794536) poveril sprostredkovateľa informačného systému ISTP spoločnosť TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. (IČO: 31364381) spracovaním osobných údajov na účel vymedzený v týchto podmienkach,

 • Prevádzkovateľ ani Sprostredkovateľ nemá v úmysle odovzdať osobné údaje Subjektu údajov do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii alebo iným organizáciám.

Informácia pre uchádzačov o prácu

Ak sa rozhodnete reagovať na pracovnú ponuku mimo ISTP (nevyužijete funkciu „Poslať životopis“) a kontaktujete zamestnávateľa priamo z vašej e-mailovej schránky, odporúčame pripojiť do správy pre zamestnávateľa nasledovný písomný súhlas so spracovaním vašich osobných údajov.

Udeľujem týmto súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých mojich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi (doplňte jeho názov, prípadne IČO) na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Som si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujem týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Aktualizované Všeobecné podmienky využívania ISTP nájdete na tejto stránke: www.istp.sk/vseobecne-podmienky-istp

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie