Pripravované zmeny v zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Legislatíva
Pripravovaná novela zákona č. 124/2006 Z. z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorú schválila vláda SR na svojom februárovom rokovaní, prináša viacero zmien, ktoré sú podľa vyjadrenia predkladateľa motivované úsilím o zabezpečenie uspokojivej ochrany života a zdravia zamestnancov.

Ide predovšetkým o zmeny v oblasti rekondičných pobytov, zabezpečovania pitného režimu a doby, po ktorej môže oprávnený subjekt (firma alebo zamestnanec) požiadať o opätovné vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie. Ďalšie zmeny sa týkajú napr. oprávnení na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení a na vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia.

Rekondičný pobyt zabezpečuje zamestnávateľ pre svojich zamestnancov v záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania. Za rekondičný pobyt sa považuje aj rehabilitácia v súvislosti s prácou.

Účelnosť rekondičného pobytu je okrem iného daná aj dĺžkou odpracovaných rokov a frekvenciou rekondičného pobytu. Pripravovaná novela zákona č. 124/2006 Z. z. znižuje počet rokov potrebných na splnenie kritéria pre rekondičný pobyt, pričom stanovuje, že na rekondičnom pobyte je povinný zúčastniť sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie počas najmenej piatich rokov a zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie počas najmenej štyroch rokov.

V novele zákona sa zároveň stanovuje, že zamestnanec je povinný zúčastniť sa na ďalšom rekondičnom pobyte raz za tri roky, ak v tomto období odpracoval vo vybranom povolaní najmenej 600 pracovných zmien a pri práci s dokázaným chemickým karcinogénom najmenej 400 pracovných zmien.

Zabezpečovanie pitného režimu pre zamestnancov už dlhodobo patrí medzi základné povinnosti zamestnávateľa. Pripravovaná úprava dopĺňa pre zamestnávateľa povinnosť upraviť zabezpečovanie pitného režimu vnútorným predpisom.

Zo šiestich mesiacov na jeden rok sa predlžuje doba, po ktorej môže fyzická alebo právnická osoba opätovne požiadať o vydanie oprávnenia na výchovu a vzdelávanie, ak bolo toto oprávnenie odobraté za nedodržanie zákonom stanovených podmienok. Táto možnosť však neplatí, ak oprávnenie bolo odobrané z dôvodu, že osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie nemá odborného zástupcu s príslušnou odbornou spôsobilosťou.

Zákon v novej prílohe tiež vymedzuje činnosti, ktoré môže fyzická osoba vykonávať len na základe platného preukazu, osvedčenia alebo dokladu.
Pripravil MUDr. Miloš Janoušek, CSc. - Úrad verejného zdravotníctva SR

FOTO: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie