REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie

Príspevky pre občanov

REPAS+ pre uchádzačov o zamestnanie s trvalým pobytom v Slovenskej republike mimo Bratislavského samosprávneho kraja

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje poskytovanie príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou uchádzačom o zamestnanie.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má problém uplatniť sa na trhu práce, si môže zvoliť druh pracovnej činnosti, na ktorú sa chce rekvalifikovať a poskytovateľa rekvalifikácie, ktorý má požadovanú rekvalifikáciu zrealizovať.

Rekvalifikácia je príprava uchádzačov o zamestnanie na uplatnenie sa na trhu práce s cieľom nadobudnutia vedomostí, schopností a zručností v rekvalifikačnom kurze, ktorý zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie. Na účely REPAS+ sa za rekvalifikáciu nepovažujú rekvalifikačné kurzy na rozvoj komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych, podnikateľských a jazykových kompetencií. Rekvalifikáciu je možné absolvovať len na území Slovenskej republiky okrem Bratislavského samostatného kraja.

Nie je možné, aby si uchádzač o zamestnanie zvolil rovnakú rekvalifikáciu, na akú mu v priebehu predchádzajúcich 5 rokov uhradil úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad práce“) príspevok na rekvalifikáciu v zmysle § 54 ods. 1 písm. d), resp. rovnaké vzdelávanie a prípravu pre trh práce v zmysle § 46 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Úrad práce nepodporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy zamerané na získanie vodičského oprávnenia typu B. Úrad práce podporuje prostredníctvom príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou rekvalifikačné kurzy realizované prezenčnou alebo kombinovanou formou, v ktorej prevláda prezenčná forma. V prípade kombinovanej formy je možné rekvalifikačný kurz akceptovať len vtedy, ak časť rekvalifikačného kurzu realizovaná prezenčnou formou tvorí viac ako 50 %.

Uchádzač o zamestnanie si zabezpečí rekvalifikáciu, ktorá vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktorú požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu rekvalifikácie a pri výbere poskytovateľa rekvalifikácie sa uchádzač o zamestnanie zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň musí byť dodržaný princíp primeranosti (t. j. aby cena za vybranú rekvalifikáciu zodpovedala obvyklým cenám v danom čase a mieste) a zverejnené cenové limity* (ODPORÚČANÉ MAXIMÁLNE CENOVÉ LIMITY).

Uchádzač o zamestnanie evidovaný na úrade práce si sám z verejne dostupných rekvalifikačných kurzov vyberie konkrétnu rekvalifikáciu, o ktorú má záujem, a predloží úradu práce požiadavku na rekvalifikáciu (ďalej len „požiadavka“) na predpísanom formulári, vrátane príloh (POŽIADAVKA NA REKVALIFIKÁCIU).

Požiadavka má dve hlavné časti:

  • časť A, ktorú vyplní uchádzač o zamestnanie,

  • časť B, ktorú na žiadosť uchádzača o zamestnanie vyplní a potvrdí vybraný poskytovateľ rekvalifikácie.

Prílohou požiadavky sú dve vyhlásenia, z ktorých uchádzač o zamestnanie vyplní len jedno, v závislosti od toho, či pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval alebo vykonával samostatnú zárobkovú činnosť, alebo neprevádzkoval alebo nevykonával samostatnú zárobkovú činnosť.

Uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem o rekvalifikáciu, je povinný:

  • predložiť na úrad práce kompletne vyplnenú požiadavku v dostatočnom časovom predstihu s ohľadom na predpokladaný začiatok rekvalifikácie tak, aby mal úrad práce časový priestor na jej administratívne spracovanie a posúdenie,

  • nastúpiť na rekvalifikáciu v termíne predpokladaného začiatku rekvalifikácie, ktorý uviedol poskytovateľ rekvalifikácie v časti B požiadavky, resp. najneskôr do 15 kalendárnych dní od predpokladaného dátumu začiatku rekvalifikácie, v prípade, ak nebude možné zrealizovať rekvalifikáciu v predpokladanom termíne. 

Ak úrad práce predloženú požiadavku schváli, uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou a vystaví REPAS+. REPAS+ je potvrdením, že úrad práce poskytne uchádzačovi o zamestnanie príspevok na kurzovné na rekvalifikáciu, ktorú zrealizuje poskytovateľ rekvalifikácie.

Za oprávnené výdavky súvisiace s rekvalifikáciou sa považujú:

  • príspevok na kurzovné,

  • príspevok na cestovné a stravné

Úrad uhradí uchádzačovi o zamestnanie najviac 100 % nákladov na rekvalifikáciu, maximálne však len do výšky uvedenej v dohode a v REPAS+, a príspevok na cestovné a stravné maximálne vo výške uvedenej v dohode na základe predloženej žiadosti o úhradu príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou podanej do podateľne úradu práce alebo na oddelenie poradenstva a vzdelávania.

Základné informácie o možnostiach získania príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou pre uchádzačov o zamestnanie evidovaných na úrade práce sú uvedené v propagačnom materiáli - letáku.

Podrobnejšie informácie o poskytovaní príspevkov súvisiacich s rekvalifikáciou je možné získať na každom úrade práce.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie