Štátna pomoc

Informácie pre zamestnávateľa

Štátnou pomocou sa rozumie každá pomoc v akejkoľvek forme, ktorú poskytuje na podnikanie alebo v súvislosti s ním poskytovateľ štátnej pomoci priamo alebo nepriamo z prostriedkov štátneho rozpočtu, zo svojho rozpočtu alebo z vlastných zdrojov podnikateľovi. (§ 1 ods. 2 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov). Príspevky nepodnikateľským subjektom (ak nevykonávajú hospodársku činnosť) nie sú štátnou pomocou.

Príspevky podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zároveň štátnou pomocou sa poskytujú podľa jednej z nasledujúcich schém štátnej pomoci:

1. Schéma štátnej pomoci na podporu vzdelávania a pomoci na prijímanie do zamestnania a zamestnávanie znevýhodnených zamestnancov a zamestnancov so zdravotným postihnutím SA.40975 (2015/X) bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 15/2015 dňa 23. januára 2015. Platnosť tejto schémy skončí 31. decembra 2020. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť, vydané písomné rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP), ako aj uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Preplácanie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených nákladov skončí dňom 31. decembra 2022.

2. Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti - „Schéma DM - 16/2014" bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 161/2014 dňa 21. augusta 2014. Následne k nej bolo zverejnených 7 dodatkov. Maximálna výška pomoci de minimis jednému prijímateľovi nesmie presiahnuť súhrnne 200 000 EUR v priebehu akéhokoľvek obdobia troch fiškálnych rokov. Maximálna výška pomoci prijímateľovi vykonávajúcemu cestnú nákladnú dopravu v prenájme alebo za úhradu, nesmie presiahnuť 100 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Táto pomoc sa nesmie použiť na nákup vozidiel cestnej nákladnej dopravy. Platnosť schémy skončí 31. decembra 2020. Do tohto dátumu musí byť podaná žiadosť, vydané písomné rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP, ako aj uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP. Preplácanie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov skončí dňa 31. decembra 2022.

3. Schéma pomoci de minimis na podporu zamestnanosti v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby  „Schéma DM- 7/2015“ bola zverejnená v Obchodnom vestníku č. 193/2015 dňa 8. októbra 2015. Dňa 6.6.2019 bol v Obchodnom vestníku č.108/2019 zverejnený dodatok č.1. Celková výška pomoci  de  minimis, ktorá sa poskytuje jedinému podniku nesmie presiahnuť 15 000 EUR v priebehu obdobia troch fiškálnych rokov. Platnosť schémy skončí 31. decembra 2020. Do tohto dátumu musí nadobudnúť účinnosť dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce, alebo byť doručené oznámenie o poskytnutí finančného príspevku v rámci aktívnych opatrení na trhu práce. Preplácanie dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov skončí dňa 31. decembra 2023.

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie