Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov

Príspevky pre občanov

Úrad poskytuje samostatne zárobkovo činnej osobe, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím (ďalej len „SZČO so ZP“) a ktorá na chránenom pracovisku prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska (ďalej len „príspevok“), ak o príspevok písomne požiada. Úrad poskytuje príspevok na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a SZČO so ZP.

Za prevádzkové náklady chráneného pracoviska zriadeného občanom so zdravotným postihnutím na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti, ktorému sa poskytuje príspevok, sa považujú podľa § 60 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti:

 1.  nájomné a náklady na služby spojené s nájomným, okrem nájomného za bytovú jednotku a nákladov na služby spojené s týmto nájomným,

 2.  náklady spojené s povinnými revíziami a náklady na poistenie objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím,

 3.  náklady na palivo a energiu,

 4.  vodné, stočné a náklady na odvoz a likvidáciu odpadu,

 5.  náklady na dopravu materiálu a hotových výrobkov,

 6.  náklady na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, platených samostatne zárobkovo činnou osobou, ktorá je občanom so zdravotným postihnutím,

 7.  náklady na opravu a údržbu objektu, v ktorom je prevádzkované chránené pracovisko, ak tento objekt vlastní občan so zdravotným postihnutím a ak tieto náklady súvisia s prevádzkovaním chráneného pracoviska,

 8.  náklady na opravu a údržbu zariadenia chráneného pracoviska, ak toto zariadenie vlastní občan so zdravotným postihnutím,

 9.  náklady súvisiace so zabezpečovaním administratívy chráneného pracoviska.

Ak súčasťou nákladov podľa § 60 odseku 3 zákona o službách zamestnanosti je aj daň z pridanej hodnoty a občanovi so zdravotným postihnutím, ktorý prevádzkuje alebo vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť na chránenom pracovisku, nevznikne nárok na odpočítanie dane z pridanej hodnoty podľa osobitného predpisu, považuje sa daň z pridanej hodnoty za prevádzkový náklad chráneného pracoviska.

Ročná výška príspevku, ktorý poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode je zriadené chránené pracovisko, je najviac v roku 2020 nasledovná:

 • 2,5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. v roku 2020 je výška príspevku 3 596,30 EUR.

 • 5-násobok celkovej ceny práce podľa § 49 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti vypočítanej z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje, na jedného občana so zdravotným postihnutím, ktorý má pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť vyšší ako 70 %, vykonávajúceho prácu v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času, t.j. v roku 2020 je výška príspevku 7 192,60 EUR.

Úrad poskytuje príspevok za kalendárny štvrťrok vo výške preukázanej na základe dokladov o úhrade vynaložených nákladov, najviac vo výške 25 % zo súm ročnej výšky príspevku stanovenej pre rok 2020. Doklady o úhrade vynaložených nákladov je SZČO so ZP povinný predložiť úradu najneskôr do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom štvrťroku, za ktorý sa príspevok poskytuje. Úrad poskytne príspevok do 60 kalendárnych dní odo dňa predloženia dokladov.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie