Občan s ťažkým zdravotným postihnutím

Príspevky pre občanov

Kedy sa považujem za ŤZP?

Za fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 % podľa postihnutia zaradeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 447/2008.

Príloha č. 3 k zákonu č. 447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení  niektorých zákonov zaraďuje ochorenia podľa funkčných porúch. Funkčná porucha je nedostatok telesných schopností, zmyslových schopností alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Miera funkčnej poruchy vyjadruje v percentách, do akej miery dané ochorenie obmedzuje funkčnosť organizmu.

Aký je výsledok lekárskej posudkovej činnosti?

Výsledkom lekárskej posudkovej činnosti je lekársky posudok, ktorý obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, závery k jednotlivým druhom odkázanosti fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu. Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Ak fyzická osoba požiada len o vyhotovenie parkovacieho preukazu, lekársky posudok obsahuje mieru funkčnej poruchy, vyjadrenie, že ide o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, vyjadrenie, či fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo či fyzická osoba má praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Miera funkčnej poruchy a jej posúdenie

Mieru funkčnej poruchy určuje posudkový lekár úradu. Posudkový lekár si môže predvolať fyzickú osobu na posúdenie jej zdravotného stavu, ak má pochybnosti o správnosti diagnostického záveru vyplývajúceho z predloženého lekárskeho nálezu alebo je potrebné overiť objektívnosť alebo úplnosť diagnostického záveru. V ostatných prípadoch posudkový lekár vykoná posúdenie bez prítomnosti posudzovanej fyzickej osoby.

Pokiaľ žiadateľ má osobný záujem na tom, aby ho posudkový lekár pozval na posúdenie zdravotného stavu, posudkový lekár je povinný ho pozvať len v prípade, ak o to žiadateľ písomne požiada.

Pri posudzovaní zdravotného stavu posudkový lekár vychádza z aktuálneho lekárskeho nálezu (ďalej „lekársky nález“). Vzor lekárskeho nálezu je uvedený v prílohe č. 1 zákona 447/2008 Z.z. Ak fyzická osoba v priebehu konania na úrade predloží ďalšiu zdravotnú dokumentáciu, ktorá nie je obsahom lekárskeho nálezu, posudkový lekár túto zdravotnú dokumentáciu posúdi a zohľadní ju v lekárskom posudku. Lekársky nález je aktuálny, ak nie je starší ako šesť mesiacov.

Ako si mám vybaviť preukaz TŽP a parkovací preukaz

V prípade záujmu o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu, si fyzická osoba podá žiadosť priamo na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste svojho trvalého bydliska (ďalej „úrad“). V prípade, ak má fyzická osoba trvalý pobyt mimo územia Slovenskej republiky a prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, požiada o vyhotovenie preukazu v mieste prechodného bydliska.

V prípade maloletého dieťaťa podáva žiadosť o preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo parkovací preukaz rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.  Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť, môže v jej mene a s jej súhlasom a na základe potvrdenia o zdravotnom stave fyzickej osoby lekára so špecializáciou v odbore všeobecné lekárstvo alebo lekára so špecializáciou v odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, podať žiadosť aj iná fyzická osoba, ak je spôsobilá na právne úkony.

Čo je treba k žiadosti o preukaz?

žiadosti o vyhotovenie parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutímžiadosti o vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s alebo bez sprievodu sa prikladá aj aktuálny "Lekársky nalez“, ktorý vyplní ošetrujúci lekár a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Na výzvu príslušného orgánu je fyzická osoba povinná predložiť aj iné doklady, ktoré sú podkladom na rozhodnutie.

Preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so/bez sprievodcu

Ak posudkový lekár určí po posúdení lekárskych nálezov žiadateľovi mieru funkčnej poruchy najmenej 50%, fyzická osoba splní podmienku na vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.

V prípade, ak v lekárskom posudku posudkový lekár uvedie, že má fyzická osoba mieru funkčnej poruchy najmenej 50 % a je odkázaná na sprievodcu, žiadateľ splní podmienky pre vyhotovenie preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím je odkázaná na sprievodcu, ak je odkázaná na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom pri zabezpečovaní pohybu, orientácie a komunikácie so spoločenským prostredím.

Po splnení vyššie uvedených podmienok a nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo preukaze fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, bude potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x4cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Parkovací preukaz

Úrad vyhotoví fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím parkovací preukaz, ak
a) z právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze vyplýva, že má zdravotné postihnutie uvedené v prílohe č. 18 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
b) podľa komplexného posudku, ktorý bol podkladom na právoplatné rozhodnutie o peňažnom príspevku na kompenzáciu, je fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom.

V prípade splnenia podmienok pre vyhotovenie parkovacieho preukazu je potrebné úradu predložiť identifikačný preukaz (OP, pas, povolenie na pobyt) a fotografiu veľkosti 3x3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

Ťažko zdravotne postihnutý s potrebou pomôcok

Ťažko zdravotne postihnutý odkázaný na pomoc druhých

Poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu

Druhy peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Vzory žiadostí pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím

 

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie