Chcem byť zaradený do evidencie záujemcov o zamestnanie, ako mám postupovať?

Úrady PSVR

Ak sa občan rozhodne, že chce byť zaradený do evidencie záujemcov o zamestnanie, nemusí absolvovať viaceré administratívne úkony spojené so zaradením do evidencie.

Záujemcom o zamestnanie môže byť každýkto nie je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie. Môže sa ním stať aj občan, ktorý je zamestnaný, ale uvažuje o zmene zamestnania, či zmene bydliska a s tým spojenej zmene zamestnania, rodič na materskej dovolenke, rodičovskej dovolenke, študent strednej alebo vysokej školy, dôchodca....

Výhodou evidencie je, že záujemca o zamestnanie môže požiadať o sprostredkovanie vhodného zamestnania na ktoromkoľvek úrade PSVR bez ohľadu na trvalý pobyt alebo aj na viac úradov súčasne (Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania). Úrad kontaktuje osobne, e-mailom, faxom alebo telefonicky.

Kontakt záujemcu o zamestnanie s úradom môže zostať v rovine osobných návštev, telefonicky alebo e-mailovej korešpondencie podľa toho, ktorý spôsob záujemcovi o zamestnanie najlepšie vyhovuje. Prekážkou preto nie je ani pobyt v zahraničí.

Okrem informácií o trhu práce a voľných pracovných miestach môže záujemca o zamestnanie využiť možnosť zabezpečenia vzdelávania a prípravy pre trh práce v profesii, ktorá mu umožní uplatniť sa v zamestnaní. Podmienky zaradenia na vzdelávanie sú individuálne a je potrebné poradiť sa so zamestnancom úradu.

Záujemca o zamestnanie môže navštíviť Informačno - poradenské stredisko, kde si môže samoobslužným spôsobom alebo za pomoci odborného zamestnanca vyhľadávať informácie o voľných pracovných miestach, o nástrojoch aktívnej politiky trhu práce a o zamestnávateľoch. V Informačno - poradenskom stredisku si môže napísať doklady potrebné pre prijatie do zamestnanie: žiadosť, životopis, motivačný list.. V stredisku sa nachádza aj odborná literatúra (napr. odborné publikácie pre účastníkov internej prípravy pred začatím podnikania), informačné letáky, propagačné materiály, prehľad stredných a vysokých škôl, katalóg zamestnávateľov a investorov v regióne s informáciami o pracovných podmienkach a zamestnávaných typoch profesií, o sociálnom programe a možnostiach zamestnania.
Záujemca o zamestnanie si môže vyhľadať informácie o povolaniach v programe Integrovaný systém typových pozícií a Sprievodca svetom povolaní, kde je taktiež možnosť vyplniť záujmový dotazník napomáhajúci k rozhodnutiu sa pre konkrétne povolanie.

Informačno - poradenské strediská sú na každom pracovisku úradu PSVR, kde sa poskytujú služby zamestnanosti.

Úrad vyradí záujemcu o zamestnanie z evidencie záujemcov o zamestnanie dňom:

  • sprostredkovania vhodného zamestnania

  • požiadania záujemcu o zamestnanie o vyradenie z evidencie

  • uplynutia 3 kalendárnych mesiacov od odoslania poslednej výzvy na kontakt súradom PSVR, na ktorú záujemca o zamestnanie nereagoval - v tomto prípade úrad PSVR vyradenie oznámi záujemcovi o zamestnanie písomne.

Zdroj: upsvar.sk Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie