Neštátni poskytovatelia služieb zamestnanosti

Čo sú to služby zamestnanosti?

Služby zamestnanosti na území SR poskytujú okrem Ústredia a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny tiež právnické a fyzické osoby, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu, agentúry dočasného zamestnávania a agentúry podporovaného zamestnávania.

Sprostredkovanie zamestnania za úhradu môže vykonávať právnická osoba alebo fyzická osoba za podmienok ustanovených zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak má na túto činnosť oprávnenie vydané podľa osobitného predpisu (zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní – sprostredkovanie zamestnania za úhradu je viazanou živnosťou). Sprostredkovateľ musí mať skončené vysokoškolské vzdelanie najmenej prvého stupňa. Sprostredkovateľ môže vyberať poplatok za služby súvisiace so sprostredkovaním zamestnania za úhradu len od právnickej osoby alebo fyzickej osoby, pre ktorú sprostredkúva zamestnanca. Výška príslušného poplatku je na dohode oboch strán. Sprostredkovateľ uzatvorí s občanom písomnú dohodu o sprostredkovaní zamestnania za úhradu. Ak sprostredkovateľ sprostredkúva zamestnanie za úhradu v zahraničí, je povinný informovať občana, ktorému zamestnanie sprostredkúva, o jeho právach a povinnostiach, ktoré súvisia so zamestnaním v zahraničí.

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere (dočasný agentúrny zamestnanec) na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území SR na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu. Od dočasného agentúrneho zamestnanca nesmie ADZ vyberať poplatok za pridelenie k užívateľskému zamestnávateľovi alebo za uzatvorenie pracovného pomeru s užívateľským zamestnávateľom po skončení tohto pridelenia. Od užívateľského zamestnávateľa môže ADZ vyberať úhradu v dohodnutej výške za pridelenie dočasného agentúrneho zamestnanca. ADZ poskytuje dočasnému agentúrnemu zamestnancovi ochranu v oblasti pracovných podmienok a podmienok zamestnávania. Právnická osoba alebo fyzická osoba môže vykonávať činnosť ADZ, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a ak má na túto činnosť povolenie, ktoré vydáva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ústredie“) na dobu neurčitú. Zoznam ADZ možno nájsť v registri vedenom ústredím.

Agentúra podporovaného zamestnávania (APZ) je právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov (podporované zamestnávanie). Svoju činnosť môže APZ vykonávať na základe uzatvorenej písomnej dohody s ústredím. Za činnosti môže APZ vyberať od zamestnávateľa úhradu v dohodnutej výške. Vykonávanie činnosti APZ je samostatná zárobková činnosť. Právnická alebo fyzická osoba môže vykonávať podporované zamestnávanie, ak je bezúhonná, má skončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a má na túto činnosť povolenie, ktoré vydáva ústredie na dobu neurčitú. Zoznam APZ možno nájsť v registri vedenom ústredím.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie