Odborné poradenské služby

Čo sú to služby zamestnanosti?

Odborné poradenské služby (OPS) sú služby zamerané na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie (UoZ), vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi UoZ a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, sociálnu a pracovnú adaptáciu UoZ, a to:

 • zisťovaním osobnostných predpokladov, schopností UoZ a zhodnotením jeho kompetencií,

 • vypracovaním individuálneho akčného plánu na podporu pracovného uplatnenia znevýhodneného UoZ,

 • diagnostikovaním a rozpoznaním prekážok vstupu na trh práce,

 • vytvorením osobnostného profilu UoZ na určenie aktivít, opatrení a služieb potrebných na jeho začlenenie na trh práce.

Základným cieľom OPS je poskytovať klientovi efektívnu odbornú pomoc a podporiť jeho smerovanie k samostatnosti a svojpomoci pri riešení špecifickej situácie nezamestnanosti.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (úrad) môže zabezpečiť OPS v rámci individuálneho alebo skupinového poradenstva. Individuálne poradenstvo je najčastejšie využívanou formou OPS, ktoré je prioritne zamerané na podporu zamestnateľnosti klienta a na rozvoj zručností pre riadenie vlastnej profesijnej dráhy. Cieľom individuálneho poradenstva je pripraviť klienta na kontakt s trhom práce. Skupinové poradenstvo sa poskytuje skupine klientov na prekonanie bariér pracovného uplatnenia spoločných pre túto skupinu. Skupinové poradenstvo je určené predovšetkým znevýhodneným skupinám UoZ a ďalším klientom vyžadujúcim zvýšenú poradenskú starostlivosť, ktorí pre dosiahnutie svojich cieľov zväčša vyžadujú doplnenie individuálneho poradenstva ďalšími aktivitami. Zaradenie klienta do skupinového poradenstva vychádza z individuálnych potrieb a osobného záujmu klienta.

Medzi základné aktivity realizované v rámci OPS patria predovšetkým:

 • poradenský rozhovor,

 • vypracovanie individuálneho akčného plánu,

 • bilancia kompetencií UoZ,

 • skupinové poradenstvo,

 • hodnotiace a rozvojové centrum.

Súčasťou OPS je tiež výber klienta na vzdelávanie a prípravu pre trh práce, ktorý zahŕňa zhodnotenie a určenie formy vzdelávania a prípravy pre trh práce zo strany poradcu.

Úrad môže klientom poskytnúť finančné príspevky súvisiace s realizáciou OPS vo forme

 • náhrady cestovných výdavkov na dopravu z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta poskytovania odborných poradenských služieb a späť a výdavkov na ubytovanie a stravné,

 • príspevku na služby pre rodiny s deťmi pre UoZ, ktorý sa zúčastňuje na aktivitách v rámci OPS.

Systém OPS umožňuje klientom identifikovať vlastné schopnosti, spôsobilosti a záujmy, prijímať zmysluplné rozhodnutia týkajúce sa vzdelávania, odbornej prípravy a zamestnania a riadiť svoju individuálnu životnú cestu.

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie