Príspevok na podporu udržania pracovných miest

Úrady PSVR
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na podporu udržania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý najmenej tri mesiace pred podaním žiadosti o poskytnutie príspevku udržal pracovné miesta aj v prípade pretrvávajúcich vážnych prevádzkových dôvodov vymedzených v písomnej dohode so zástupcami zamestnancov, na základe ktorých po dohode s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na prechodné obdobie obmedzí svoju prevádzkovú činnosť tak, že nebude zamestnancom prideľovať prácu v rozsahu najmenej 6 % a najviac 40 % ustanoveného týždenného pracovného času. Príspevok sa neposkytuje na podporu udržania pracovného miesta zamestnanca, na ktorého zamestnávanie bol na to isté obdobie poskytnutý príspevok:
  • príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

  • príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti,

  • príspevok na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní,

  • príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov.


Mesačná výška príspevku je 50 % z náhrady mzdy poskytnutej zamestnancovi, najviac 60 % z priemernej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý až tretí štvrťrok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa príspevok poskytuje.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnávateľom. Príspevok poskytuje zamestnávateľovi úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode zamestnávateľ udrží pracovné miesta, ak zamestnávateľ o príspevok písomne požiada. Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je písomná dohoda so zástupcami zamestnancov, realizačný plán na odstránenie obmedzenia prevádzkovej činnosti a vyhlásenie o predpokladanom termíne ukončenia prechodného obdobia.

Príspevok sa poskytuje najviac počas 12 mesiacov. Príspevok sa poskytuje za dni, v ktorých bola zamestnancovi poskytnutá náhrada mzdy, v úhrne najviac za 120 dní, ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na obdobie 12 mesiacov. Ak bola dohoda o poskytnutí príspevku uzatvorená na kratšie obdobie ako 12 mesiacov, úhrn počtu dní, za ktoré sa poskytne príspevok, sa pomerne kráti.

Zamestnávateľ nemôže zamestnanca, na ktorého sa poskytuje príspevok, dočasne prideliť na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi.

Súbory na stiahnutie

Žiadosť o príspevok
Formulár k 50k
Vyhlásenie k pomoci de minimis
Žiadosť o príspevok na podporu udržania pracovných miest
Čestné vyhlásenie
Schéma pomoci de minimis
Oznámenie o prijatí minimálnej pomoci
Oznámenie o poskytnutej minimálnej pomoci
Formulár neprideľovania práce 50k na udržanie pracovných miest
Vyhlásenie - jediný podnik

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie