Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnancov

Príspevky pre občanov
Vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov v zmysle § 47 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) vykonáva zamestnávateľ v záujme ďalšieho pracovného uplatnenia svojich zamestnancov.

Cieľovou skupinou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sú:

1. Zamestnanci, t. j. fyzické osoby v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu; za zamestnancov sa nepovažujú zamestnanci cirkví a náboženských spoločností, ktorí vykonávajú duchovenskú činnosť.

2. Znevýhodnení pracovníci, t. j. osoba, ktorá:

- počas predchádzajúcich šiestich mesiacov nemala pravidelne platené zamestnanie,
- je vo veku 15 až 24 rokov,
- nedosiahla vyššie stredoškolské alebo odborné vzdelanie (Medzinárodná štandardná klasifikácia vzdelania 3) alebo osoba, ktorá pred menej než dvoma rokmi ukončila povinnú školskú dochádzku a ktorá predtým nezískala svoje prvé pravidelne platené zamestnanie,
- je staršia ako 50 rokov,
- žije ako osamelá dospelá osoba s jednou odkázanou osobou alebo s viacerými odkázanými osobami,
- pracuje v odvetví alebo povolaní v členskom štáte, kde je rodová nerovnosť najmenej o 25 % vyššia ako priemerná rodová nerovnosť vo všetkých hospodárskych odvetviach daného členského štátu a patrí do takejto menšinovej rodovej skupiny,
- je členom etnickej menšiny v rámci členského štátu a ktorá musí rozvíjať svoje jazykové, odborné znalosti alebo budovať profil pracovných skúseností za účelom zlepšenia svojich možností získať stabilné zamestnanie.

3. Pracovníci so zdravotným postihnutím, t. j. osoby, ktoré:

- sú uznané za osoby so zdravotným postihnutím v zmysle § 9 zákona o službách zamestnanosti,
- majú uznané obmedzenie vyplývajúce z telesnej, mentálnej alebo psychologickej poruchy.

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny môže poskytnúť príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca zamestnávateľovi, ak sa zamestnávateľ zaviaže, že:

- po skončení vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov bude zamestnávať týchto zamestnancov najmenej počas 12 mesiacov,
- vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov uskutoční ako súčasť opatrení, ktoré umožňujú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo obmedziť hromadné prepúšťanie.

O príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov môže písomne požiadať zamestnávateľ príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo alebo v ktorom má sídlo jeho organizačná jednotka alebo miesto trvalého bydliska alebo sídlo jeho prevádzky. Rozhodujúcou skutočnosťou pre podanie žiadosti je miesto výkonu práce vzdelávaných zamestnancov, resp. väčšiny vzdelávaných zamestnancov, s prihliadnutím na efektívnosť vynaložených prostriedkov súvisiacich s miestom vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov.

Príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov sa poskytuje na základe dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny formou refundácie na základe predložených dokladov preukazujúcich výšku oprávnených výdavkov (oprávnené výdavky sú preukázané výdavky zamestnávateľa, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s realizáciou vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov).

Základné intenzita pomoci, t. j. výška pomoci pri vzdelávaní a príprave pre trh práce zamestnancov je 50 % oprávnených výdavkov.

Intenzita pomoci sa môže zvýšiť až na maximálnu intenzitu pomoci 70 %, a to o:

-10 %, ak sa vzdelávanie a príprava pre trh práce poskytuje pracovníkom so zdravotným postihnutím alebo znevýhodneným pracovníkom,
- 10 %, ak sa pomoc poskytuje stredným podnikom,
- 20 %, ak sa pomoc poskytuje malým podnikom.

Maximálna výška príspevku na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov je 2 mil. eur na jeden projekt.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie