Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie zabezpečené úradom PSVR

Príspevky pre občanov
Vzdelávanie a príprava pre trh práce (ďalej len „vzdelávanie“) uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Vzdelávanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je zvýšenie stupňa vzdelania.

Vzdelávanie napomáha prispôsobovaniu zručností pracovnej sily potrebám trhu práce, poskytuje širšiu možnosť vzdelávať sa rôznym kategóriám nezamestnaných občanov, zlepšuje ich prístup ku kvalitnejším pracovným miestam, prispieva k prekonávaniu sociálno-ekonomického znevýhodnenia spôsobeného nezamestnanosťou. Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností UoZ tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.

Vzdelávanie UoZ zabezpečené úradom

Úrad môže zabezpečiť UoZ vzdelávanie v zmysle § 46 ods. 4 zákona o službách zamestnanosti, ak o to písomne požiada na základe zhodnotenia jeho schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti na prácu, najmä v prípade:

  • nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností,

  • potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

UoZ môže absolvovať vzdelávanie zabezpečené úradom na základe:

  • vlastného záujmu - ak UoZ sám požiada prostredníctvom prihlášky o vzdelávanie,

  • ponuky úradu - ak úrad ponúkne UoZ vzdelávanie.

Vzdelávanie zabezpečené úradom sa poskytuje na základe zhodnotenia schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, dosiahnutého stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti UoZ najmä v prípade nedostatku odborných vedomostí a odborných zručností, potreby zmeny vedomostí a odborných zručností vzhľadom na dopyt na trhu práce a straty schopností vykonávať pracovnú činnosť v doterajšom zamestnaní.

UoZ, ktorému úrad zabezpečí vzdelávanie, je vzdelávanie poskytnuté bezplatne na základe dohody, ktorú uzatvorí s úradom.

UoZ, ktorému úrad zabezpečí vzdelávanie, sa poskytne náhrada cestovných výdavkov z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta konania vzdelávania, výdavkov na ubytovanie a stravné v zmysle zákona č. 283/2002 o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.

UoZ, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní a ktorý je rodič starajúci sa o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky alebo osoba podľa osobitného predpisu, ktorá sa stará o dieťa pred začatím povinnej školskej dochádzky, sa môže poskytnúť príspevok na služby pre rodinu s deťmi, ak o tento príspevok požiada písomne.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie