Vzdelávanie a príprava pre trh práce zabezpečené z vlastnej iniciatívy uchádzača o zamestnanie

Príspevky pre občanov

Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie - § 46

Vzdelávanie a príprava pre trh práce (ďalej len „vzdelávanie“) uchádzača o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) je v zmysle § 44 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“) teoretická príprava alebo praktická príprava UoZ, ktorú si vyžaduje jeho uplatnenie na trhu práce a ktorá umožňuje získať nové odborné vedomosti, zručnosti a schopnosti na účel pracovného uplatnenia vo vhodnom zamestnaní. Vzdelávanie v zmysle zákona o službách zamestnanosti nie je zvýšenie stupňa vzdelania.

Pri určovaní obsahu a rozsahu vzdelávania sa vychádza z doterajšej úrovne odborných vedomostí, zručností a schopností UoZ tak, aby boli účelne využité pri získavaní nových odborných vedomostí, zručností a schopností.

Vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ

Ak úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) nemôže UoZ zabezpečiť vzdelávanie, UoZ si môže v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti zabezpečiť vzdelávanie z vlastnej iniciatívy. Ide o vzdelávanie, ktoré si zabezpečí UoZ sám individuálne a ktorého priamym dôsledkom je nástup do zamestnania alebo začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na ktorú mu nebol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57 zákona o službách zamestnanosti, pričom výkon pracovnej činnosti musí súvisieť s absolvovaným vzdelávaním.

UoZ si z vlastnej iniciatívy zabezpečí vzdelávanie, ktoré vyhovuje jeho potrebám, zámeru uplatniť sa na trhu práce, resp. ktoré požaduje potenciálny zamestnávateľ. Pri určovaní obsahu, rozsahu vzdelávania a pri výbere poskytovateľa vzdelávania zabezpečeného z vlastnej iniciatívy sa UoZ zaväzuje dodržiavať princípy hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti. Zároveň sa zaväzuje uplatniť princíp primeranosti, t. j. cena za vybrané vzdelávanie by mala zodpovedať obvyklým cenám v danom čase a mieste. Maximálna cena za osobohodinu vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečí z vlastnej iniciatívy, musí zodpovedať maximálnym cenám v zmysle zverejnených cenových limitov (CENOVÉ LIMITY).

UoZ evidovaný na úrade v pôsobnosti samosprávnych krajov Slovenskej republiky mimo Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý si na základe vlastnej iniciatívy nájde vhodné vzdelávanie, požiada písomne úrad formou žiadosti o príspevok na vzdelávanie zabezpečené z vlastnej iniciatívy UoZ (ďalej len „príspevok“) o schválenie vybraného vzdelávania (ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK - SR).

UoZ evidovaný na úrade v pôsobnosti Bratislavského samostatného kraja, ktorý si na základe vlastnej iniciatívy nájde vhodné vzdelávanie, požiada písomne úrad formou žiadosti o príspevok o schválenie vybraného vzdelávania (ŽIADOSŤ O PRÍSPEVOK - BSK).

Úrad príspevok neposkytne, ak:
  • môže zabezpečiť vzdelávanie,

  • zabezpečil UoZ vzdelávanie v období 12 mesiacov pred začatím vzdelávania, ktoré si UoZ zabezpečil z vlastnej iniciatívy,

  • bol občanovi uvedený príspevok v zmysle § 46 ods. 7 zákona o službách zamestnanosti poskytnutý v posledných troch rokoch pred podaním žiadosti.

V prípade, ak úrad schváli žiadosť o príspevok, uzatvorí s UoZ dohodu o poskytnutí príspevku. Úrad občanovi, ktorý si zabezpečil vzdelávanie z vlastnej iniciatívy, uhradí 100 % oprávnených nákladov, najviac v sume 600,00 eur. Príspevok úrad poskytne až po nástupe do zamestnania alebo začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, na základe písomnej žiadosti o úhradu príspevku, ktorú je občan povinný predložiť úradu najskôr po uplynutí 30 kalendárnych dní a najneskôr do 90 kalendárnych dní po ukončení vzdelávania.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie