Zamestnávanie cudzincov s miestom výkonu práce na území Slovenskej republiky

Informácie pre zamestnávateľa

Zamestnávateľ môže zamestnávať len štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý:
a) je držiteľom modrej karty Európskej únie
b) má udelený prechodný pobyt na účel zamestnania na základe potvrdenia o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta
c) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zamestnania
d) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny
e) má udelené povolenie na zamestnanie a udelený prechodný pobyt štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý má priznané postavenie osoby s dlhodobým pobytom v členskom štáte Európskej únie
f) spĺňa podmienky podľa § 23a zák. č. 5/2004 Z.z. – nevyžaduje sa potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta ani povolenie na zamestnanie

Štátny príslušník tretej krajiny podľa písm. a) až e) môže byť zamestnaný len v pracovnom pomere!
Zákonom č. 495/2013 sa od 1.1.2014 menia príslušné ustanovenia zákona o službách zamestnanosti a zákona o pobyte cudzincov týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Tieto zmeny sú z dôvodu transpozície smernice Európskeho parlamentu a rady 2011/98/EU o jednotnom postupe vybavovania žiadostí o jednotné povolenie na pobyt a zamestnanie na území členského štátu pre štátnych príslušníkov tretích krajín.

V uvedenej súvislosti sa zavádzajú nové formy prístupu štátnych príslušníkov tretích krajín k zamestnaniu na území Slovenskej republiky, a to:

1. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“),
2. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s potvrdením o možnosti obsadenia VPM zodpovedajúceho vysokokvalifikovanému zamestnaniu (k žiadosti o modrú kartu),
3. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny s povolením na zamestnanie,
4. Zamestnanie štátneho príslušníka tretej krajiny u ktorého sa povolenie na zamestnanie ani potvrdenie o možnosti obsadenia VPM nevyžaduje.

POZOR !!!

Zmena predkladaných formulárov a rozsahu poskytovaných údajov, ktoré má zamestnávateľ resp. príjemca služby poskytnúť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v zmysle § 23b ods. 6 zákona o službách zamestnanosti.

Od 5.5.2017 v prípade vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny zamestnávateľom z iného členského štátu v rámci poskytovania služieb zabezpečených týmto zamestnávateľom má príjemca služby povinnosť informovať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny do 7 pracovných dní na predpísanom formulári. Príslušným úradom práce bude úrad podľa miesta výkonu práce, a to aj v prípade viac miest výkonu práce, t.j. na každé miesto výkonu sa podáva formulár zvlášť.

Povinné prílohy k formuláru v prípade zamestnancov - štátnych príslušníkov tretích krajín vyslaných z iného členského štátu:
- kópia formulára A1, ak je vyslaný zamestnanec sociálne poistený v inom členskom štáte
- kópia dokladu o pobyte (ak štátny príslušník tretej krajiny nemá pobyt v SR, tak o pobyte v členskom štáte, kde má zamestnanie)

Zmena formulárov:

Príloha č. 1 – Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie/sezónne zamestnanie
Príloha č. 3 – Žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu (na obdobie najviac 90 dní)
Príloha č. 4 – Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie/sezónne zamestnanie
Príloha č. 6 – Žiadosť o predĺženie povolenia na zamestnanie na základe vnútropodnikového transferu (celkové obdobie najviac 90 dní)
Príloha č. 9 – Prísľub na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania
Príloha č. 11 - Formulá IK v prípade zamestnania alebo vyslania občana EÚ
Príloha č. 12 - Formulár IK v prípade zamestnania alebo vyslania štátneho príslušníka tretej krajiny
Príloha č. 13 – Čestné vyhlásenie zamestnávateľa

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín od 1.5.2017

Zákonom č. 82/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, sa menia aj podmienky zamestnávania niektorých skupín štátnych príslušníkov tretích krajín. Ide najmä o štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí budú na území Slovenskej republiky zamestnaní:

· na účel sezónneho zamestnania
· v rámci vnútropodnikového presunu.

Sezónne zamestnanie od 1.5.2017

Sezónne zamestnanie na účely zákona o službách zamestnanosti je činnosť, ktorej vykonávanie nepresahuje 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a je viazané na určité obdobie roka opakujúcou sa udalosťou alebo opakujúcim sa sledom udalostí spojených so sezónnymi podmienkami, počas ktorých sa vyžaduje podstatne vyšší objem práce. Zoznam odvetví sezónnych zamestnaní je ustanovený vyhláškou MPSVaR, v zmysle ktorej sezónne zamestnanie vykonávané štátnym príslušníkom tretej krajiny môže byť v odvetviach:

Sekcia A – poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
Sekcia C – priemyselná výroba
Sekcia F – stavebníctvo
Sekcia I – ubytovacie a stravovacie služby

Z hľadiska povoľovacích procesov je dôležité rozlišovať obdobie vykonávania sezónneho zamestnania v lehote najviac 90 dní, a v lehote nad 90 dní najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

Štátny príslušník tretej krajiny môže vykonávať sezónne zamestnanie na území SR podľa zoznamu odvetví stanovených vyhláškou MPSVaR:

1. na povolenie na zamestnanie, ak sezónne zamestnanie bude trvať najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
2. na potvrdenie o možnosti obsadenia VPM, ak dĺžka trvania sezónneho zamestnania je nad 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.

V prípade sezónneho zamestnania na ktoré má zamestnávateľ zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto, a to najmenej 15 pracovných dní pred podaním žiadosti o povolenie na zamestnanie alebo 30 pracovných dní pred podaním žiadosti o prechodný pobyt na účel zamestnania. V prípade predĺženia povolenia na zamestnanie má zamestnávateľ povinnosť oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny voľné pracovné miesto najmenej 10 pracovných dní pred podaním žiadosti o predĺženie povolenia na zamestnanie.

A) Povolenie na sezónne zamestnanie (sezónne zamestnanie do 90 dní)

Písomnú žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie podáva štátny príslušník tretej krajiny alebo splnomocnený zamestnávateľ príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, podľa miesta výkonu práce.

Prílohy k žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie:

a) pracovná zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
c) doklad potvrdzujúci zabezpečenie ubytovania najmenej na predpokladané obdobie trvania zamestnania, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,
d) doklad potvrdzujúci zabezpečenie zdravotného poistenia počas pobytu na území Slovenskej republiky, ak ide o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý nepodlieha vízovej povinnosti podľa osobitného predpisu,
e) doklad preukazujúci splnenie podmienok podľa § 70 ods. 7 písm. e) a f) zákona o službách zamestnanosti, ak žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania predložil zamestnávateľ. Splnenie podmienok podľa tohto bodu preukáže zamestnávateľ formou čestného vyhlásenia na predpísanom tlačive (Príloha č. 13).

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie:

1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad práce.

Povolenie na zamestnanie na účel sezónneho zamestnania môže úrad práce predĺžiť len raz, pričom celková doba vykonávania sezónneho zamestnávania môže byť najviac 90 dní.

B) Potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (sezónne zamestnanie v trvaní viac ako 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (sezónne zamestnanie), ak trvanie tohto zamestnania bude viac ako 90 dní, najviac však 180 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. K žiadosti o prechodný pobyt okrem iného, musí doložiť kópiu:

a) pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
e) dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu a dokladov podľa osobitného predpisu preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun.

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny na sezónne zamestnanie:

1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; na zisťovanie a preukazovanie splnenia tejto podmienky sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad práce.

Vnútropodnikový presun od 1.5.2017

Vnútropodnikový presun je dočasné vyslanie štátneho príslušníka tretej krajiny na účel zamestnania alebo odbornej prípravy, ktorý sa v čase podania žiadosti o udelenie prechodného pobytu nachádza mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, zamestnávateľom so sídlom mimo územia Slovenskej republiky a členských štátov EU, s ktorým má štátny príslušník tretej krajiny pred presunom a počas presunu uzavretú pracovnú zmluvu, k tomu istému zamestnávateľovi alebo k zamestnávateľovi v rámci tej istej skupiny zamestnávateľov so sídlom v Slovenskej republike.

Vnútropodnikový presun sa môže uplatňovať len v prípade ak ide o:

a) štátneho príslušníka tretej krajiny s vysokoškolským vzdelaním, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva odbornú prípravu (stáž) na účely profesionálneho rastu alebo získania vedomostí v oblasti manažmentu podnikania,
b) štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý v rámci vnútropodnikového presunu vykonáva funkciu vedúceho zamestnanca alebo odborníka vyžadujúcu mimoriadne odborné vedomosti, zručnosti, schopnosti, poznatky, kvalifikáciu a skúsenosti nevyhnutné na prevádzku alebo manažment.

V prípade vnútropodnikového presunu zamestnávateľ nemá povinnosť oznámiť voľné pracovné miesto úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

Z hľadiska povoľovacích procesov je potrebné rozlišovať, či pôjde o krátkodobý presun (do 90 dní) alebo dlhodobý presun. Ak pôjde o krátkodobý presun, úrad bude udeľovať povolenie na zamestnanie v zmysle § 22 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti na základe žiadosti štátneho príslušníka tretej krajiny o povolenie na zamestnanie. V prípade dlhodobého presunu úrad vydá potvrdenie o možnosti obsadenia VPM na základe žiadosti policajného útvaru.

A) Krátkodobý vnútropodnikový presun (najviac 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny na ktorého sa vzťahujú podmienky vnútropodnikového presunu (§ 22 ods. 9 zákona o službách zamestnanosti) a je krátkodobo presunutý (najviac 90 dní) požiada o udelenie povolenia na zamestnanie príslušný úrad práce. Prílohou k žiadosti je:

a) kópia pracovnej zmluva alebo písomný prísľub zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania, ktorý obsahuje náležitosti pracovnej zmluvy,
b) rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní v úradnom preklade do štátneho jazyka v origináli alebo v úradne osvedčenej kópii alebo v úradnom preklade do českého jazyka, na ktorom zastupiteľský úrad vyznačí zhodu prekladu s originálom osvedčovacou doložkou zastupiteľského úradu, opatrený doložkou vyššieho overenia, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, alebo doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní vydaný alebo overený príslušnými orgánmi Českej republiky v českom jazyku,
c) dokument preukazujúci splnenie definície vnútropodnikového presunu (napr. vysielací list zamestnanca preukazujúci väzbu medzi vysielajúcou a prijímajúcou spoločnosťou).

Povolenie na zamestnanie sa udeľuje v tomto prípade najviac na obdobie 90 dní.

B) Dlhodobý vnútropodnikový presun (obdobie nad 90 dní)

Štátny príslušník tretej krajiny podáva žiadosť o prechodný pobyt na účel zamestnania (vnútropodnikový presun) na zastupiteľskom úrade v zahraničí alebo na policajnom útvare, ak sa zdržiava na území SR oprávnene. K žiadosti okrem iného, musí doložiť kópiu:

a) pracovnej zmluvy alebo písomného prísľubu zamestnávateľa na prijatie štátneho príslušníka tretej krajiny do zamestnania,
b) rozhodnutia o uznaní dokladu o vzdelaní štátneho príslušníka tretej krajiny podľa osobitného predpisu alebo úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
c) dokladu preukazujúceho názov a sídlo hostiteľského subjektu a dátum začiatku a skončenia vnútropodnikového presunu a dokladov podľa osobitného predpisu preukazujúcich skutočnosť, že ide o vnútropodnikový presun.

Ďalšie podmienky požadované voči zamestnávateľovi, ktorý má zámer prijať štátneho príslušníka tretej krajiny v rámci vnútropodnikového presunu:

1. spĺňa podmienky podľa § 70 ods. 7 písm. a), b), e) a f) zákona o službách zamestnanosti; na zisťovanie a preukazovanie splnenia týchto podmienok sa primerane vzťahuje § 70 ods. 8,
2. neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania,
3. nemal uloženú pokutu podľa osobitného predpisu za porušenie pracovných podmienok alebo pokutu za porušenie povinnosti podľa § 23b ods. 11 v období piatich rokov pred podaním žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania; splnenie týchto podmienok zisťuje úrad.

Zmena v oblasti zamestnávania štátnych príslušníkov USA od 1.1.2016

Zákonom č. 353/2015 Z. z. sa menia a dopĺňajú od 1.1.2016 niektoré ustanovenia zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), týkajúce sa zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín. Konkrétne ide zmenu časového obdobia na aké sa vydáva potvrdenie o možnosti obsadenia voľného pracovného miesta (ďalej len „VPM“) a obdobie na aké sa udeľuje povolenie na zamestnanie (§ 21b ods. 5, § 23 ods. 3 zákona o službách zamestnanosti). Uvedené ustanovenia umožňujú vydať súhlas s obsadením VPM, resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie, počas ktorého by malo zamestnanie trvať, najviac však na dva roky alebo najviac na päť rokov, ak to ustanovuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, ak jej niet, ak je zaručená vzájomnosť.

Reciprocita v stanovenom období zamestnania a na to nadväzujúceho pobytu je zaručená len s USA, o čom sa dotknuté strany informovali výmenou diplomatických nôt dňa 17.2.2016. Týmto môžu úrady práce, sociálnych vecí a rodiny v prípade zamestnania resp. vyslania občanom USA vydať potvrdenie resp. udeliť povolenie na zamestnanie na obdobie najviac päť rokov.

Zmena údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“

Policajný útvar vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny, doklad o pobyte na ktorom uvedie prechodný pobyt na účel zamestnania. Policajný útvar okrem dokladu o pobyte – prechodný pobyt na účel zamestnania, vydá štátnemu príslušníkovi tretej krajiny aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“ v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu práce, druh vykonávanej práce a obdobie výkonu práce. V prípade, ak dôjde k zmene údajov na uvedenom doklade je štátny príslušník tretej krajiny povinný informovať policajný útvar o tejto zmene do 5 pracovných dní.

Povinnosti zamestnávateľa

Zmena zamestnávateľa (zmena identifikačného čísla zamestnávateľa) na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“ je možná iba v prípade, ak je voľné pracovné miesto nového zamestnávateľa nahlásené na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny aspoň 30 pracovných dní pred informovaním policajného útvaru o zmene údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

Nahlásenie voľného pracovného miesta v uvedenej lehote sa vyžaduje aj v nasledovných prípadoch zmeny údajov na dokumente „Dodatočné údaje o zamestnaní“:

- miesto výkonu práce sa presúva/dopĺňa do iného okresu
- zmena druhu vykonávanej práce
- obdobie výkonu práce sa predlžuje

Na nahlásenom pracovnom mieste musí zamestnávateľ zaznačiť v príslušnom odseku, že má záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny.

Pre viac informácií ohľadom zamestnávania cudzincov klik sem.

Vzory žiadostí pre zamestnávanie cudzincov nájdete kliknutím sem.

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie