Príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť

Príspevky pre občanov
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „úrad“) môže na základe zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 57) poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ďalej len „príspevok“) na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len „SZČ“) uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím (ďalej len „UoZ so ZP“)

  • ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 3 mesiace;

  • ktorý bol vedený v evidencii UoZ najmenej 12 mesiacov v prípade, že v období 6 mesiacov pred zaradením do evidencie UoZ pozastavil alebo skončil prevádzkovanie SZČ,

  • ktorý bude samostatne zárobkovo činnou osobou (ďalej len „SZČO“) prevádzkujúcou SZČ na chránenom pracovisku, ktorá bude prevádzkovať živnosť v zmysle zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

  • ktorý bude vykonávať poľnohospodársku výrobu vrátane hospodárenia v lesoch podľa § 12a až 12e zákona č. 105/1990Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov;

  • ktorý o príspevok požiada písomne;

  • ktorý bude SZČ prevádzkovať na chránenom pracovisku nepretržite najmenej dva roky.

Príspevok sa neposkytuje UoZ, ktorý je občanom so ZP, ktorému bol poskytnutý príspevok podľa § 49 zákona o službách zamestnanosti. Príspevok sa neposkytuje na úhradu preddavku na poistné na povinné verejné zdravotné poistenie, poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie platených SZČO, ktorá je občanom so ZP a na úhradu nájomného.

Príspevok poskytuje úrad, v ktorého územnom obvode občan so ZP vytvorí chránené pracovisko, na ktorom bude prevádzkovať SZČ. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku podáva UoZ so zdravotným postihnutím písomne na úrad, v ktorého územnom obvode bude prevádzkovať SZČ na chránenom pracovisku.

V prípade poskytnutia príspevku z prostriedkov Európskej únie a zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky je pre poskytnutie uvedeného príspevku potrebné splniť kritériá oprávneného územia a oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu, o čom žiadateľa bližšie poinformuje miestne príslušný úrad. V rámci konkrétneho národného projektu nemožno poskytnúť príspevok žiadateľom, ktorí nie sú z oprávnenej cieľovej skupiny v rámci uvedeného národného projektu.

Súčasťou žiadosti sú povinné prílohy vrátane podnikateľského zámeru spolu s kalkuláciou nákladov na prevádzkovanie príslušnej SZČ, ktoré sa po predložení stávajú súčasťou žiadosti o príspevok (viď príloha „Žiadosť o poskytnutie príspevku“).

Úrad zabezpečí UoZ, občanovi so ZP na základe jeho písomnej žiadosti absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania SZČ na chránenom pracovisku. Súčasťou prípravy je vypracovanie podnikateľského zámeru vrátane predpokladaných nákladov na zriadenie chráneného pracoviska, ktoré sú podkladom pre posúdenie komisiou úradu zriadenou výborom pre otázky zamestnanosti úradu.

UoZ po splnení všetkých zákonom stanovených predpokladov uzatvorí s príslušným úradom dohodu o poskytnutí príspevku, v ktorej sa zaväzuje, že začne prevádzkovať SZČ na chránenom pracovisku a bude ju prevádzkovať nepretržite najmenej dva roky v súlade s predloženou žiadosťou, podnikateľským zámerom a kalkuláciou nákladov. Príspevok sa poskytuje na úhradu oprávnených nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ na CHP, na ktorej prevádzkovanie bol poskytnutý príspevok, v súlade s platnou legislatívou, so žiadosťou o poskytnutie príspevku, predloženým podnikateľským zámerom, kalkuláciou nákladov a oprávnením na prevádzkovanie SZČ. Príspevok v úradom poskytnutej výške musí byť použitý a jeho použitie zdokladované najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody s úradom.

Výška príspevku je závislá od celkovej ceny práce, typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci a od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese, v ktorom bude uchádzač vykonávať SZČ. Výška príspevku občanovi so ZP na SZČ v CHP od 1. januára 2017:

  Výška príspevku 100 % (v Eur) 30 % výšky príspevku (v Eur) 70 % výšky príspevku (v Eur)
Bratislavský kraj: 3,2 násobok CCP najviac 3 833,12 najviac 1 149,94 najviac 2 683,18
ostatné kraje s priemernou MEN ≤ ako je celoslovenský priemer: 4-násobok CCP najviac 4 791,40 najviac 1 437,42 najviac 3 353,98
ostatné kraje s priemernou MEN > ako je celoslovenský priemer: 4,8-násobok CCP najviac 5 749,68 najviac 1 724,90 najviac 4 024,78


Na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním SZČ úrad poskytne 30 % priznaného príspevku do 30 kalendárnych dní odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku a zvyšnú časť, t. j. 70 % priznaného príspevku, až po predložení dokladov na sumu najmenej 30 % z priznaného a už poskytnutého príspevku. Následne je príjemca príspevku povinný predložiť úradu aj ďalšie zostávajúce doklady tak, aby všetky doklady o prevádzkovaní SZČ do výšky 100 % poskytnutého príspevku, predložil príjemca príspevku úradu najneskôr do 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku, a to z dôvodu, že ide o príspevok, ktorý príjemca príspevku použije na zriadenie pracovného miesta, na ktorom bude SZČO prevádzkovať SZČ. Úrad určí príjemcovi príspevku dátum predloženia dokladov o použití poskytnutého príspevku, ktorý v zmysle zákona nesmie prekročiť 6 mesiacov odo dňa uzatvorenia dohody. Nepreukázanie dokladov v zmysle uvedených podmienok sa považuje za závažné porušenie podmienok dohody.

Za každý rok prevádzkovania SZČ na chránenom pracovisku, počas dvojročného obdobia nepretržitého prevádzkovania SZČ, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku. Prvú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku v príslušnom období predkladá príjemca príspevku po uplynutí 12 mesiacov prevádzkovania SZČ najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia 12-mesačného prevádzkovania SZČ.

Druhú správu o prevádzkovaní SZČ a o čerpaní poskytnutého príspevku za obdobie druhého roka prevádzkovania SZČ predkladá príjemca príslušnému úradu najneskôr do 3 mesiacov od ukončenia dvojročného obdobia prevádzkovania SZČ.

Na príspevok občanovi so zdravotným postihnutím na samostatnú zárobkovú činnosť prevádzkovanú na chránenom pracovisku nie je právny nárok.

Príspevok je možné opätovne poskytnúť najskôr po uplynutí ôsmich rokov od začatia prevádzkovania SZČ, na ktorej prevádzkovanie bol občanovi poskytnutý príspevok.

Proces súvisiaci s poskytnutím príspevku občanovi so ZP na SZČ prevádzkovanú na chránenom pracovisku v krokoch:


1. V prípade záujmu o začatie podnikania podať si na úrade žiadosť o absolvovanie prípravy na začiatok prevádzkovania SZČ realizovanou úradom (tlačivo poskytne úrad);

2. Vypracovať podnikateľský zámer a kalkuláciu nákladov, ktoré sú prílohami k žiadosti o poskytnutie príspevku;

3. Podať si žiadosť o poskytnutie príspevku na SZČ občanovi so ZP (ktorá musí byť úplná vrátane predpísaných príloh); tlačivo poskytne úrad;

4. Absolvovať test o pripravenosti na začatie podnikania;

5. Po úspešnom absolvovaní testu bude žiadateľ o príspevok pozvaný úradom na zasadnutie komisie úradu, ktorá posudzuje hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť
vypracovaného podnikateľského zámeru a kalkulácie nákladov;

6. V prípade kladného stanoviska komisie a schválenia výborom pre otázky zamestnanosti úradu žiadateľ bude pozvaný úradom na podpísanie dohody o poskytnutí príspevku;

7. Tesne pred podpísaním dohody žiadateľ predloží úradu doklad o začatí podnikania (živnostenské oprávnenie, alebo doklad o zápise do zoznamu SHR), v ktorom uvedený dátum začiatku podnikania musí byť neskorší, ako dátum podpísania dohody;

8. Podpísanie dohody o poskytnutí príspevku s povinným prevádzkovaním SZČ na chránenom pracovisku najmenej 2 roky;

9. Predloženie žiadosti o úhradu platby na prvú časť schváleného príspevku;

10. Vyplatenie prvej časti príspevku (30 % výšky schváleného príspevku) do 30 dní od podpísania dohody s úradom;

11. Prijímateľ príspevku úradu predloží na základe termínu určeného v dohode, doklady o použití prvej časti (30 %) poskytnutého príspevku;

12. Na základe posúdenia oprávnenosti výdavkov (30 %) z poskytnutého príspevku a kladného vyjadrenia úradu, príjemca príspevku predloží žiadosť o úhradu platby na druhú časť schváleného príspevku (70 %);

13. Úrad poskytne druhú časť schváleného príspevku (70 %);

14. Príjemca príspevku predloží úradu žiadosť o priznanie postavenia chráneného pracoviska spolu s prílohami. Tlačivo poskytne úrad. Na základe termínu dohodnutého v dohode predloží úradu rozhodnutie úradu verejného zdravotníctva vydané podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia; úrad prizná postavenie chráneného pracoviska;

15. Do 6 mesiacov od podpísania dohody v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá doklady o použití príspevku;

16. Po prvom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ počas prvého roka podnikania;

17. Po druhom roku podnikania, v termíne určenom v dohode, príjemca príspevku predkladá správu o prevádzkovaní SZČ počas druhého roka podnikania;

18. V prípade nepoužitia celého príspevku je príjemca príspevku povinný vrátiť nepoužitú časť príspevku; v prípade predčasného ukončenia, resp. prerušenia podnikania počas trvania dohody je príjemca povinný vrátiť úradu alikvotnú časť poskytnutého príspevku.

Súbory na stiahnutie

Zdroj: upsvar.sk   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie