Efektivita vedúcich pracovníkov

Pre zamestnávateľov

V prvom rade je dôležité povedať, že osobnosť manažéra predstavuje súhrn psychických a fyzických predpokladov na to, aby mohol uskutočňovať svoju prácu. Čím je samozrejme súbor týchto požadovaných vlastností, schopností, vedomostí a zručností lepší, tým rastie jeho spôsobilosť vykonávať požadovanú pracovnú činnosť úspešnejšie. Výskum dokázal, že dobrý manažér je úspešný preto, lebo dokáže na sebe pracovať a robí určité veci určitým spôsobom. Rôzne výskumy neraz zisťovali, akými vlastnosťami by mal podľa podriadených nadriadený disponovať. Uvádzajú sa vlastnosti ako čestnosť, dôraznosť, komunikačná podpora, spravodlivosť, otvorenosť, zmysel pre humor, energia, výdrž a iné. 

Atribúty efektívneho vedúceho

Prvým z atribútov je formulácia vízie a plánovanie. Z praxe možno konštatovať, že bez cieľa a plánov sa úspech len tak ľahko nedosiahne. Pri zadávaní cieľa a plánovaní je veľmi dôležitá tímová spolupráca. Každý manažér je manažérom preto, lebo má na starosti určitú skupinu ľudí, ktorú musí riadiť. V rámci tejto skupiny je neoddeliteľnou súčasťou kooperácia, ktorá musí smerovať hlavne od nadriadeného. Pri vytváraní podnikateľského cieľa je dôležité, aby dal manažér priestor na nápady a myšlienky všetkým členom tímu, vnímal ich a neodmietal.

Ďalším dôležitým atribútom je komunikácia. Aby táto komunikácia bola efektívna, každá porada by mala mať účel a každý zo zúčastnených by mal mať priestor na vyjadrenie. Tu manažér zohráva úlohu tzv. komunikátora. Je lídrom, ale aj napriek tomu by mal svoje rozhodnutia komunikovať alebo v iných prípadoch dať o nich hlasovať. Keďže sa v konečnom dôsledku za výsledkom jeho rozhodnutia skrýva práca a názory celého tímu.

Kontrola, organizovanie a vedenie sú ďalšími atribútmi vedúceho pracovníka. Každý manažér by mal svojich ľudí plne podporovať pri dosahovaní cieľov a mal by zaistiť, aby priebeh činností nasledoval podľa plánu. Keď hovoríme o samotnom vedení, tu je dôležité vytváranie spokojnosti svojich zamestnancov pomocou porozumenia, empatie, motivácie, zdvorilej komunikácie a dostupnosti. Je všeobecne známe, že čím je pracovník spokojnejší, tým je väčší predpoklad, že bude aj efektívnejší, čo zo zásady nemusí znamenať, že plne efektívny zamestnanec je aj spokojný. Práve preto je v rámci vedenia dôležité udržiavať primeranú firemnú kultúru a zaujímať sa o oblasti, ktoré zamestnancov najviac motivujú.

Poslednými atribútmi sú hodnotenie, rozhodovanie a delegovanie. Pri hodnotení je dôležité priebežne informovať zamestnancov o výsledkoch, zaoberať sa tým, čo by sa dalo ešte zlepšiť a dať najavo ocenenie snahy v práci, čo môže výkon u pracovníkov len posilniť. Rozhodovanie je súčasťou každej vedúcej pozície. Každý manažér by mal vedieť svoje právomoci. Rozhodnutia by nemal robiť sám, aj keď za ne nesie plnú zodpovednosť. Delegovanie slúži na zefektívnenie práce. Dobrý manažér by mal vedieť správne delegovať a nie všetko robiť sám. Z vyššie spomenutých faktov je jasné, že manažér bude len natoľko efektívny, ako sú pracovníci jeho tímu. V závere je síce hodnotený na základe splnenia svojich podnikateľských cieľov, ale za tým sa skrýva mnoho práce s tímom, ktorý musí na celej ceste k cieľu správne a efektívne viesť.

Spracovala Janka Masárová na základe http://ujs.sk/ef/e-studies/sk/titulna-strana/doc_details/25-.html

Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie