Dohody dajú čiernej práci stop

Hľadám prácu
Od mája sa obmedzí práca evidovaných nezamestnaných na úrade práce, ktorí si privyrábajú na dohodu. Po novom bude dohoda podľa Zákonníka práce obmedzená na 40 dní v roku. V súčasnosti môžu ľudia pracovať na dohodu a byť na úrade práce, ale ich zárobok nesmie prekročiť 148,57 eura mesačne. Čo radia experti z praxe?

Odpovedá Michal Stuška, hovorca ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

1. Novinky od mája
Aké novinky budú platiť od mája pri dohodách tých ľudí, ktorí sú evidovaní na úrade práce?

Od mája 2017 bude môcť evidovaný nezamestnaný pracovať popri evidencii iba na základe dohody podľa Zákonníka práce, a to najviac 40 dní v roku. Nebude možný súbeh evidencie a zárobkovej činnosti na základe pracovného pomeru. Evidovaný nezamestnaný nebude môcť pracovať na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie pracoval v pracovnom pomere, alebo u zamestnávateľa, ktorý ho odmietol zobrať do zamestnania počas predchádzajúcich 6 mesiacov. Po novom bude mať uchádzač o zamestnanie povinnosť nahlasovať úradu vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem. Ak dohodu neoznámi, bude vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie. Od mája sa zároveň mení maximálna hranica odmeny za zárobkovú činnosť popri evidencii zo 75 percent sumy životného minima na úroveň sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu (198,09 eura).

2. Odpracované dni
Čo znamená podľa zákona 40 dní práce na dohodu v roku pre nezamestnaných? Čo v prípade, ak na dohodu pracuje hoci len dve hodiny denne?
Na účely zákona o službách zamestnanosti sa za jeden deň dohody bude počítať každý deň, v ktorom uchádzač o zamestnanie odpracuje čo i len jednu hodinu. Nebude sa sledovať počet odpracovaných hodín, ale celkový počet dní, na ktorý je dohoda uzatvorená.

3. Obmedzenia pre nezamestnaných
Nezamestnaní nebudú môcť pracovať vo firme, v ktorej pracovali pred zaradením do evidencie. O čo vlastne ide?
Evidovaný nezamestnaný nebude môcť pracovať na dohodu u zamestnávateľa, u ktorého bezprostredne pred zaradením do evidencie pracoval v pracovnom pomere. To znamená, že na účely kontroly splnenia tejto podmienky bude úrad práce sledovať posledného zamestnávateľa, u ktorého bol uchádzač o zamestnanie pred zaradením v pracovnom pomere.

4. Zamedzenie zneužívania dohodárov
Po novom nezamestnaní nebudú môcť nastúpiť do práce na dohodu tam, kde ich odmietli prijať počas predchádzajúcich šiestich mesiacov. Prečo sa to zaviedlo?
Naším cieľom je zabrániť využívaniu uchádzačov o zamestnanie ako lacnej pracovnej sily a podporiť vytváranie, respektíve obsadzovanie pracovných miest na riadny pracovný pomer. V praxi sa totiž stávalo, že si zamestnávateľ na výberovom konaní organizovanom v spolupráci s úradom práce nevybral nezamestnaného, aj keď spĺňal požiadavky, a to z toho dôvodu, že tento evidovaný u neho pracoval na dohodu s odmenou maximálne 148,57 eura. Ak je niekto pre zamestnávateľa zaujímavý ako „dohodár“ aj niekoľko rokov nepretržite, určite spĺňa nároky na zamestnanca – má pracovné návyky, pracovnú disciplínu, požadovanú kvalifikáciu a produktivitu.

5. Absolventská prax
Týkajú sa obmedzenia od mája aj absolventskej praxe?
Od mája 2017 sa ruší súbeh zárobkovej činnosti a vykonávania absolventskej praxe alebo aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby. Absolventská prax a dobrovoľnícka služba sa môžu vykonávať najviac 20 hodín týždenne. V praxi sa často stretávame s tým, že zamestnávateľ, u ktorého uchádzač o zamestnanie vykonáva absolventskú prax alebo aktivačnú činnosť, s ním zároveň podpíše dohodu, takže v skutočnosti ide o prácu v rozsahu plného pracovného úväzku. Touto zmenou zabránime využívaniu uchádzačov o zamestnanie ako lacnej pracovnej sily a podporíme vytváranie, respektíve obsadzovanie pracovných miest na riadny pracovný pomer.

6. Väčšia motivácia pracovať
Ak si dlhodobo znevýhodnený nájde prácu počas prvého roka, aké zvýhodnenie dostane od úradu práce? Čo sa pre neho mení?
Aby sme ešte viac zvýšili motiváciu dlhodobo nezamestnaných odkázaných na pomoc v hmotnej núdzi pracovať, od mája 2017 sa im do príjmu pri posudzovaní nároku na sociálnu pomoc nebude započítavať počas prvých 12 mesiacov 50 percent ich príjmu z práce (v súčasnosti sa nezapočítava 25 percent), čo im a ich rodinám výrazne zvýši „kombinovaný príjem“.

Odpovedá Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

7. Novinky od mája
Od mája čakajú mnohých nezamestnaných zmeny pri dohodách. Pre ktoré skupiny ľudí bude naďalej výhodné pracovať na dohodu a komu to skomplikuje život?
V zákone o sociálnom poistení v súvislosti so zmenou zákona o službách zamestnanosti a s tým súvisiacimi prácami na dohodu sa nič nemení. To znamená, že naďalej má zamestnávateľ povinnosť prihlásiť dohodára do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne a odvádzať za neho poistné z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu v závislosti od toho, či ide o pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem, a to aj v prípade, keď je dohodár zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

8. Odpracované hodiny na dohodu
Čo ak niekto odpracuje hoci len hodinu denne na dohodu? Ako sa to prejaví na sociálnych odvodoch?
Čo sa týka sociálneho poistenia, zamestnávateľ má povinnosť odvádzať poistné z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu a taktiež vykonať zrážku zo mzdy dohodára. To znamená, že ak napríklad dohodár za kalendárny mesiac zarobí 10 eur (v hrubom), zamestnávateľ je povinný z tejto sumy odvádzať poistné a vykonať zrážku zo mzdy. Pre zamestnancov/dohodárov zákon o sociálnom poistení nestanovuje žiadny minimálny vymeriavací základ. Vždy zamestnávateľ platí z reálne dosiahnutého vymeriavacieho základu. Zákon o sociálnom poistení stanovuje iba maximálny mesačný vymeriavací základ, čo v roku 2017 predstavuje 6 181 eur. Ak by išlo o dohodára s pravidelným mesačným príjmom a vymeriavací základ by dosahoval napríklad 10 eur, táto suma by sa mu počítala ako vymeriavací základ na výpočet dávok zo sociálneho poistenia.

9. Dôchodkové poistenie
Počítajú sa nezamestnanému roky do dôchodku, štát za neho platí zdravotné poistenie alebo aké výhody z toho pre nich plynú?
Upozorňujeme ľudí, ktorí sú zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, že za nich štát poistné na sociálne poistenie neplatí. To znamená, že toto obdobie sa nepočíta ani napríklad na účely dôchodkových dávok. Ak má občan záujem byť sociálne poistený v období, keď je zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie, môže sa prihlásiť v pobočke Sociálnej poisťovne podľa trvalého pobytu ako dobrovoľne poistená osoba a platiť si sám poistné na sociálne poistenie z vymeriavacieho základu, ktorý si sám zvolí. Zákon o sociálnom poistení umožňuje doplatiť občanom poistné na dôchodkové poistenie za obdobie, keď boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, aj dodatočne. Napríklad, ak pri podaní žiadosti o starobný dôchodok Sociálna poisťovňa oznámi uchádzačovi, že nemá dostatočný počet odpracovaných rokov na to, aby mu bol priznaný starobný dôchodok, ale bol zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie po roku 2004, môže si dodatočne zaplatiť poistné na dôchodkové poistenie.

10. Pravidelný príjem na dohodu
Ak si niekto doteraz privyrábal na dohodu popri evidencii na úrade práce – ako sa to prejaví v nárokoch na nemocenské, dôchodkové či iné dávky?
Ak bude z dohody vyplývať, že dohodár má z tejto dohody právo na pravidelnú mesačnú odmenu, teda zamestnávateľ mu zúčtuje príjem pravidelne mesačne, ide o pravidelný mesačný príjem. To znamená, že pravidelný mesačný príjem je príjem, na ktorý má dohodár z právneho vzťahu založeného dohodou právo a ktorý zamestnávateľ zamestnancovi zúčtováva pravidelne raz za jeden mesiac. V takom prípade má dohodár po splnení zákonom stanovených podmienok nárok na nemocenskú dávku (nemocenské, ošetrovné, materské), nárok na dávku v nezamestnanosti, a toto obdobie sa mu započítava aj do dôchodku.

11. Poistenie dohodára na penziu
Kedy som povinne dôchodkovo poistený, ak pritom pracujem na dohodu?
Dohodár je povinne dôchodkovo poistený len v prípade, ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a má z nej nepravidelný príjem, prípadne, ak má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti a je poberateľom starobného dôchodku, invalidného dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku alebo výsluhového dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, či už s pravidelným mesačným príjmom alebo nepravidelným príjmom. V takom prípade nevznikne dohodárovi nárok na nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné, materské), a taktiež sa toto obdobie trvania dohody nebude započítavať do obdobia nároku na dávku v nezamestnanosti. Toto obdobie sa započítava iba do dôchodku.

12. Poistenie dohodára na penziu
Ak si niekto privyrába na dohodu a popri tom je zamestnaný alebo už na dôchodku, počítajú sa mu odpracované dni na dohodu do penzie? Zvýši mu to dôchodok?
Obdobie dohody sa započítava do dôchodku aj v prípade, ak je dohodár zamestnaný, prípadne je poberateľom starobného dôchodku. Ak je človek zamestnaný a súčasne si privyrába na dohodu, toto obdobie sa mu hodnotí len raz, teda zamestnaný je 365 dní v roku a na dohodu odpracoval 40 dní v tom istom roku, za tento rok sa mu teda hodnotí 365 dní. Vymeriavací základ sa mu hodnotí úhrnom zo zamestnania aj z dohody. Ak dôchodca poberá starobný dôchodok a súčasne pracuje na dohodu, zvýšenie starobného dôchodku sa vypočíta podľa vzorca stanoveného zákonom, teda vynásobí sa polovica osobných mzdových bodov aktuálnou dôchodkovou hodnotou. To znamená, že sa použijú len vymeriavacie základy dosiahnuté z dohody, obdobie sa nehodnotí. Práca na dohodu môže zvýšiť budúci dôchodok alebo už poberaný starobný dôchodok. Všeobecne možno povedať, že čím viac a čím dlhšie sa platí poistné na dôchodkové poistenie, tým je dôchodok vyšší.

Odpovedá Marián Ráno, audítor Solidita

13. Možnosti privyrábania
Aké majú možnosti nezamestnaní na úradoch práce, ak si chcú popri evidencii privyrábať?
Cieľom ministerstva je, aby nezamestnaní, ktorí pracujú na dohodu, uzavreli trvalý pracovný pomer. V praxi sa často stávalo, že evidovaný nezamestnaný pracoval na základe dohody o vykonaní práce alebo o pracovnej činnosti dlhodobo, čomu chce ministerstvo touto novelou zabrániť. Samozrejme, že pre takýchto ľudí živnosť neprichádza do úvahy, takže mnoho možností na privyrobenie si popri evidencii na úrade práce už nezostáva. Prácu na základe dohody môžu vykonávať, ale v zmysle novely už iba obmedzene, ak trvanie dohody nepresiahne 40 dní v kalendárnom roku.

14. Výhody evidencie na úrade práce
Aké výhody má pre človeka, ak je evidovaný na úrade práce?
Hlavná výhoda byť evidovaný na úrade práce je príjem v podobe podpory v nezamestnanosti počas 6 mesiacov od ukončenia pracovného pomeru. Zároveň počas evidencie štát platí za uchádzača zdravotné poistenie. Obdobie, počas ktorého je uchádzač evidovaný na úrade práce, sa mu nezapočítava do dôchodku, keďže v tomto období nie je dôchodkovo poistený. Štát platí za uchádzača len zdravotné poistenie.

15. Zamestnávanie na dohodu
Ak niekto doteraz zamestnával niekoho na dohodu, je to porovnateľné ako pri zamestnaní?
Ak ide o riadneho zamestnanca, čo sa týka percent na zdravotné a sociálne poistenie, nie je v tom žiadny rozdiel. Ak ide o dôchodcu, pri dohode sa neplatí zdravotné ani nemocenské poistenie, čo sa pri pracovnom pomere platí. Úspora nákladov spočíva aj v tom, že dohoda sa na rozdiel od pracovného pomeru môže skončiť výpoveďou v 15-dňovej lehote bez nutnosti platiť zamestnancovi odstupné.

16. Dane dohodárov
Na čo majú myslieť dohodári pri zárobkoch na dohodu v roku 2017?
Dohodári by mali myslieť na to, že od výšky zárobku 1 901,67 eura za rok sú povinní podať daňové priznanie alebo požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane (ak majú príjmy len zo závislej činnosti). Napriek tomu, v niektorých prípadoch je pre nich výhodné podať si daňové priznanie dobrovoľne (ak nedosiahnu vyššie uvedený príjem) a uplatniť si nezdaniteľnú časť základu dane 3 803,33 eura (neplatí pre dôchodcov), čím im v prípade nízkeho zárobku vznikne preplatok na dani, ktorý im daňový úrad vráti. Pri nepodaní daňového priznania alebo nevykonaní ročného zúčtovania dane by o tieto peniaze mohli prísť.

Odpovedá Peter Furmaník, autor portálu Ľudskourečou.sk

17. Nárok na dovolenku
Dostanem ako dohodár dovolenku?
Pracujúci na dohodu by mali rátať s tým, že zamestnávatelia im neposkytujú náhradu mzdy za dovolenku. „Dohody sa podľa Zákonníka práce majú uzatvárať skôr výnimočne či príležitostne,“ vysvetľuje Peter Furmaník. Prípadné neplatené voľno má teda dohodár podľa neho v dňoch, keď pre svojho zamestnávateľa prácu či činnosť nevykonáva.

18. Stravné lístky
Pracujem na dohodu. Môžem napriek tomu dostávať stravné lístky?
Nárok na stravné, teda jedno teplé jedlo s príspevkom zamestnávateľa, má štandardne zamestnanec. Pod podmienkou, že v rámci pracovnej smeny odpracuje viac ako 4 hodiny. Na dohodárov sa však povinnosť zabezpečiť stravu nevzťahuje. No „po prerokovaní so zástupcami zamestnancov“ sa môže rozšíriť okruh osôb, ktorým sa stravné poskytne a zároveň sa naň prispeje, aj na dohodárov. Podmienka štyroch odpracovaných hodín však zostáva.

19. Odpracované roky a dôchodok
Počíta sa mi do dôchodku aj práca, ktorú som robila na dohodu?
Do nároku na starobný dôchodok sa počítajú len dohody, ktoré podliehajú dôchodkovému poisteniu. Ide o väčšinu typov dohôd, najmä neštudentov a nedôchodcov. Dohody o brigádnickej práci študentov sa počítajú iba vtedy, ak sa z nich platia odvody na dôchodkové poistenie.

20. Žena a materské
Za akých podmienok mám ako pracujúca na dohodu nárok na materské?
Nárok na materské plynie len z dohody, ktorá podlieha nemocenskému poisteniu. Inak povedané, platia sa z nej odvody do Sociálnej poisťovne, a to práve nemocenské poistenie. Nejde teda o študenta ani dôchodcu a musí ísť o dohodu s pravidelným príjmom. Z dohôd s nepravidelným príjmom sa nemocenské neplatí. Počet dní trvania dohody sa započítava do nároku na materské (270 dní v dvoch rokoch pred pôrodom). Odmena, ktorá je vymeriavacím základom na účely nemocenského poistenia, vstupuje do výpočtu výšky materského. Odborník upozorňuje, že do výpočtu výšky materského vstupujú aj prípadné iné príjmy.
Zdroj: Veronika Sokolová, Zuzana Kullová (Hospodárske noviny)   
Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie