Dohody s nezamestnanými sa menia

Hľadám prácu
Kedy je výhodné robiť na dohodu, kedy sa zneužíva a aké novinky pripravila pre nezamestnaných vláda? Na tieto otázky odpovedajú experti z praxe a zástupcovia rezortu práce. Dozviete sa aj, ktorým dohodárom sa oplatí požiadať o vrátenie dane.
Radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

Výhodnosť dohôd
Pre koho je najvýhodnejšie v roku 2017 pracovať na dohodu a prečo?
Najvýhodnejšie je na dohodu zamestnávať študenta, ktorý si uplatní odvodovú výnimku aj nezdaniteľnú časť základu dane. Z hľadiska ceny práce je takáto kombinácia najvýhodnejšia pre zamestnávateľa, ale rovnako z hľadiVeronika Sokolová, Helena Kokolová, Zuzana Kullováska čistej mzdy je to najvýhodnejšia kombinácia pre zamestnanca. O niečo horšie sú na tom dôchodcovia, pretože na rozdiel od študentov musia z dohody odvádzať poistné na dôchodkové poistenie, čo sa im však čiastočne vráti tým, že štát im raz ročne dôchodok prepočíta a vplyvom uhradených odvodov zvýši o pár centov.

Chyby pri zárobkoch
V čom robia ľudia pri zárobkoch na brigády cez dohody chyby?
Študenti robia často chybu pri uplatňovaní odvodovej výnimky, keď podpíšu čestné vyhlásenie u viacerých zamestnávateľov, ktorí sú následne zo strany Sociálnej poisťovne pokutovaní s dorubením odvodov. Nezamestnaní si môžu na dohodu privyrobiť maximálne 75 percent životného minima. Matky či otcovia, ktorí poberajú materské, si môžu popritom privyrobiť, musí to však byť nová uzatvorená dohoda, nie dohoda alebo pracovný pomer, z ktorého čerpajú materské. Predčasní starobní dôchodcovia, keď začnú pracovať na dohodu, výplatu dôchodku im automaticky pozastavia. Dôchodcovia si počas roka nemôžu uplatňovať nezdaniteľnú časť základu dane, ale pokiaľ ich príjem za rok neprekročí polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. 1 901,16 eura, oplatí sa im podať si daňové priznanie a daňový úrad im zrazené preddavky na daň vráti. Ak má zamestnanec pracovný pomer a okrem neho dohodu, z obidvoch vyplývajú odvody na nemocenské poistenie, a preto v prípade pracovnej neschopnosti môže požiadať o nemocenské z obidvoch.

Odvody z príjmu
Aké odvody platím ako starobný penzista popri zárobkoch?
Ako zamestnanec platíte poistné na nemocenské a na starobné poistenie. Firma za vás platí poistné na nemocenské i starobné poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Ak pracujete na dohodu, platíte len poistné na starobné poistenie. Firma platí poistné na starobné poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity, poistné na úrazové poistenie a poistné na garančné poistenie. Pokiaľ podnikáte na živnosť a vznikne vám povinné sociálne poistenie, platíte poistné na nemocenské a starobné poistenie, i poistné do rezervného fondu solidarity.

Odpovedá Vlasta Kovalančíková, advokátka

Navrhovaná novela
V parlamente je novela, ktorou sa majú sprísniť podmienky zamestnávania ľudí evidovaných na úradoch práce. Budú môcť pracovať buď na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti, a len 40 dní počas kalendárneho roka. Myslíte si, že im zmena pomôže?
Takéto reštriktívne opatrenia podľa mňa neprinesú reálny nárast zamestnanosti. Práve naopak, podnietia ľudí pracovať „na čierno“ aj naďalej a navonok spĺňať súčasne i podmienky uchádzačov o zamestnanie. Novela zákona však ešte nie je ukončená. Je v legislatívnom procese, preto nepovažujem za vhodné vyjadrovať sa k jej obsahu podrobnejšie.

Práca 40 dní v roku
Novela by mala byť účinná od mája. Ak prejde v navrhovanej podobe, ako sa bude regulovať práca nezamestnaného?
Bude môcť naďalej vykonávať zárobkovú činnosť. Obmedzí sa však tak, že ju bude môcť vykonávať len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce – to znamená formou dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Časovo upraví možnosť maximálneho obdobia vykonávania zárobkovej činnosti uzatvorením dohody na obdobie v úhrne 40 kalendárnych dní v roku v prepojení na možnosť jej vykonávania u jedného zamestnávateľa. Neumožní pracovať vo firme, kde uchádzač o zamestnanie bezprostredne pred zaradením do evidencie úradu práce pracoval. Ani u zamestnávateľa, ktorý ho odmietol prijať do zamestnania sprostredkovaného úradom práce.

Príležitostné zárobky
Obmedzia sa podľa vás príležitostné zárobky ľudí, ktorí sú evidovaní na úradoch práce? Aké ďalšie obmedzenia ich čakajú?
Navrhuje sa určiť nový dôvod pre nezaradenie občana do evidencie uchádzačov na úrade práce v prípade, ak zamestnanie sprostredkované úradom skončí do jedného mesiaca, a to opakovane, minimálne dvakrát v období troch rokoch. Uvidíme, čo prinesie novela v praxi. Všeobecne možno povedať, že do značnej miery sprísňuje pravidlá pre nezamestnaných, pokiaľ ide o možnosti týchto ľudí príležitostne si privyrobiť. Výrazne sa dotkne najmä tých, ktorí sú evidovaní na úrade práce ako uchádzači o zamestnanie.

Odpovedá Michal Stuška, hovorca ministerstva práce

Maximálna odmena
Má byť naďalej obmedzená aj výška príjmu evidovaného nezamestnaného, ak by si chcel zarobiť?
Naďalej si bude môcť mesačne zarobiť maximálne 75 percent sumy životného minima, čo je aktuálne približne necelých 149 eur. V tom sa meniť nič nebude. Jedine to, že výšku zárobku bude musieť už zdokladovať úradu práce predložením dohody ešte pred nástupom do práce. Jediný spôsob, ako bude môcť evidovaný nezamestnaný pracovať, bude dohoda. Vychádzame z toho, že ak je pre zamestnávateľa zamestnanec atraktívny, môže mu dať pracovnú zmluvu aj na dlhšie obdobie. Nejdeme obmedzovať všetky dohody, ale len tie, ktoré budú uzatvárať nezamestnaní.

Odpovedá Slavěna Vorobelová, hovorkyňa Inšpektorátu práce

Peniaze na ruku
V priemere asi 60-tisíc ľudí zvyklo počas evidencie pracovať na dohodu. Zaznamenali ste nejaké prípady zneužívania?
Stretávali sme sa s takými prípadmi, keď si zamestnávateľ v dohode so zamestnancom určili výšku odmeny do sumy potrebnej na zotrvanie v evidencii uchádzačov o zamestnanie, teda do 149 eur a zvyšok im pravdepodobne vyplácali na ruku. Prípadne na konci mesiaca zamestnávateľ potvrdil zamestnancovi nulový príjem a dával mu peniaze na ruku.

Odpovedá Realizačný tím ISTP

Dohody nezamestnaných
Ak som nezamestnaná teraz, za akých podmienok si môžem zarobiť?
Aktuálne môžete pracovať tiež na dohodu o vykonaní práce, alebo na dohodu o pracovnej činnosti. Ak si ako evidovaná nezamestnaná nájdete prácu na dohodu, musíte to oznámiť úradu práce bezodkladne, najneskôr do 8 dní. Keď dostanete výplatu, treba bezodkladne, najneskôr do 8 dní, priniesť na úrad potvrdenie o výške príjmu, ktorý ste zarobili za predchádzajúci mesiac. Vaša odmena nesmie prekročiť 148,57 eura za mesiac. Ak by ste zarobili viac, úrad vás vyradí z evidencie od prvého dňa toho mesiaca, keď váš zárobok hranicu prekročil. Zamestnávateľ za vás uhrádza všetky odvody na poistnom. Môže však hradiť odvody na poistenie len za odpracované dni. Ak pracujete na dohodu o pracovnej činnosti (maximálne 10 hodín týždenne), zväčša za vás firma hradí poistné za každý deň.

Radí Peter Kremský, výkonný riaditeľ Podnikateľskej aliancie Slovenska

Odvody z príjmu
Nezamestnaní sa budú môcť zamestnať len na dohodu a maximálne na 40 dní v roku. Bude ich to motivovať, aby sa zamestnali natrvalo?
Ťažko povedať. Vyžaduje si to dôkladnú znalosť Zákonníka práce. Všetky zmeny však majú za úlohu pomôcť nezamestnaným k trvalej práci, čo je určite dobrý plán. Firmám by to malo znemožniť špekulatívne zamestnávať nezamestnaných načierno a vyplácať im dohody do určenej výšky, čo sa dnes bežne robí. Má to svoje plusy aj mínusy. Ale zatiaľ sa určite nedá povedať, či to zaberie a do akej miery. Ani do akej miery to zníži nezamestnanosť skutočne a do akej iba formálne, keď sa ľudia radšej odhlásia z úradu práce, aby tam nemuseli chodiť a nosiť potvrdenia.

Problémy s nezamestnanými
Slovensko sa trápi s dlhodobo nezamestnanými. Ako sa s tým vyrovnať?
Tých, ktorí sú bez práce viac ako rok, sú takmer dve tretiny. Dôležité je umožniť im nájsť si prácu, cestovať za ňou, rekvalifikovať sa, naučiť sa nové zručnosti a dostať sa z demotivácie a iných bariér vstupu na trh práce. V tomto vidíme málo aktívnych opatrení, ako týmto ľuďom pomôcť začať pracovať aspoň na čiastočný úväzok, zo začiatku z domu a podobne. Často nechcú cestovať za prácou preto, že sa starajú o deti, rodičov, príbuzných, pretože štátne sociálne služby fungujú slabo. Ak by ich štát zlepšil, uvoľnil by týchto ľudí pre trh práce.

Radí Darina Mokráňová, výkonná riaditeľka spoločnosti INDEX NOSLUŠ

Dohoda a nezamestnanosť
Ako sa prejavia zmeny, ktoré chystá rezort práce v súvislosti s nezamestnanými, pracujúcimi na dohodu?
Pripravovaná novela môže mať zásadný vplyv na možnosť odhaliť evidovaných na úradoch práce, ktorí pracujú načierno. Prax bola taká, že nezamestnaní mali uzavretú dohodu na celý rok, ale mesačne zarobili len povolenú sumu, prípadne kvôli úspore na odvodoch ešte menej. Keď prišiel inšpektor práce na kontrolu, zamestnanec bol prihlásený. Len ťažko sa dá dokázať, že robí každý deň. Kontrolóri tak nemali šancu odhaliť čiernu prácu. Po novele by tento stav nemohol nastať, keďže nezamestnaní môžu mať dohodu len na konkrétne dni. Z toho vyplýva zvýšená administratíva pre firmy, ktoré využívajú nezamestnaných na dva až tri dni do mesiaca, napríklad na archiváciu či upratovanie. Pre menšie firmy to môže byť problém. Tí nezamestnaní, ktorí si naozaj len privyrábali pár eur, budú mať menšie možnosti výberu práce.

Radí Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy

Nepodávanie priznania
Koľko možno v roku 2016 zarobiť, aby sme nemuseli podávať daňové priznanie?
Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2016 je fyzická osoba povinná podať v prípade, ak jej celkové zdaniteľné príjmy dosiahnuté v roku 2016 presiahnu sumu 1 901,67 eura. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane z príjmov a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, čiže má na Slovensku trvalý pobyt, alebo sa tu združuje viac ako 183 dní v roku.

Vysporiadanie príjmov
Musia si vysporiadať dane aj dohodári, napríklad študenti, ktorí zarobia za rok menej ako 1 901,67 eura? Aké tam platia pravidlá?
Ak daňovník (aj študent) v roku 2016 dosiahne celkové zdaniteľné príjmy nižšie ako 1 901,67 eura a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň, môže dobrovoľne podať daňové priznanie, čím mu vznikne daňový preplatok. Tento daňový preplatok mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku, ktorá je súčasťou daňového priznania. Daný postup je pre daňovníka výhodný. Správca dane mu preplatok vráti iba v prípade, ak je väčší ako päť eur.

Radí Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Zamestnávanie na dohodu
Za akých podmienok môže teraz zamestnávateľ zamestnať niekoho na dohodu o vykonaní práce?
Zamestnávateľ musí pri dohode o vykonaní práce pracovníka do Sociálnej poisťovne prihlásiť ako každého iného zamestnanca a platiť za neho poistné. Prihlásiť ho musí pred začatím výkonu práce, ak ide o pravidelný príjem. Poistné platí ako za zamestnanca v riadnom pracovnom pomere. Pri nepravidelnom príjme platí zamestnanec poistné len na starobné a invalidné poistenie, zamestnávateľ okrem týchto poistení ešte do rezervného fondu a na úrazové a garančné poistenie. V tabuľke platenia poistného sú uvedené tiež výnimky, na aké druhy poistenia neplatí poistné zamestnanec s priznaným invalidným alebo starobným dôchodkom.

Študent ako pracovná sila
Aké sú podmienky zamestnávania študentov? Aké dohody s nimi môžu uzavrieť?
Zamestnávatelia môžu uzatvoriť so študentmi akýkoľvek pracovný vzťah, ktorý im legislatíva umožňuje. Ak uzatvorí študent dohodu o brigádnickej práci študenta, študent si môže uplatniť písomnou formou výnimku z platenia poistného na dôchodkové poistenie do 200 eur (mesačne). Keď si ju u zamestnávateľa neuplatní, platí aj pri pravidelnom aj pri nepravidelnom príjme poistné ma invalidné a starobné poistenie z celého vymeriavacieho základu. Zamestnávateľ okrem toho platí do rezervného fondu a tiež poistné na úrazové a garančné poistenie.

Radí advokát Róbert Bános

Mzda pri práci na dohodu a na úkol
Priateľka je od septembra 2016 zamestnaná na dohodu ako krajčírka v jednej malej firme. Mzda je dohodnutá na úkol. Dozvedela sa tam, že ženy dostávajú na výplatu 145 eur. Nemala by im firma doplácať mzdu aspoň do minimálnej mzdy?
Zákonník práce pozná tri druhy dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Patrí sem dohoda o vykonaní práce, dohoda o brigádnickej práci študentov a dohoda o pracovnej činnosti. Vaša priateľka má dohodnuté odmeňovanie tzv. úkolovou mzdou, to znamená, že mzdový nárok vzniká za konkrétne stanovenú pracovnú úlohu. Suma mesačnej minimálnej mzdy sa uplatňuje len u zamestnancov, ktorí sú odmeňovaní formou mesačnej mzdy. Nárok na doplatok do sumy minimálnej mzdy vzniká zamestnancovi v prípade, ak jeho mzda v kalendárnom mesiaci nedosiahne úroveň minimálnej mzdy. Toto sa však vzťahuje iba na toho, kto je odmeňovaný mesačne, nie však na pracovníka, ktorý prácu vykonáva na dohodu a je platený za plnenie konkrétnych úloh.

Radí advokát Milan Ficek

Zanechanie štúdia a brigáda
Som študentkou 1. ročníka na bakalárskom stupni a zároveň brigádujem. V dohode o brigádnickej činnosti študentov sa píše, že ak odídem skôr ako pred uplynutím 3 mesiacov, budem platiť pokutu. Štúdium zanechávam k 21. decembru 2016. Dohoda o brigádnickej činnosti študentov platí aj naďalej?
Zmluvná pokuta je neplatná a zamestnávateľ by na jej zaplatenie nemal nárok. Zmluvná pokuta slúži na zabezpečenie riadneho plnenia povinností a nárok na jej zaplatenie vzniká v prípade porušenia zmluvnej povinnosti. Takto to, zjednodušene povedané, platí v občianskom práve. Avšak v pracovnom práve je zamestnanec viac chránený. Podľa Zákonníka práce práva a povinnosti z pracovnoprávnych vzťahov možno zabezpečiť dohodou o zrážkach zo mzdy, ručením alebo zriadením záložného práva. Na brigádnickú dohodu sa vzťahuje aj paragraf 20 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnávateľ by nemal mať nárok žiadať od vás zmluvnú pokutu. Domnievam sa, že ak odpadne zákonný dôvod, na základe ktorého ste doteraz pracovali ako študent-brigádnik, dôjde aj k zániku samotnej dohody. Overte si v zákone o vysokých školách, ku ktorému momentu dochádza k zániku štúdia.

Radí Arthur Kele, expert

Dve dohody
Chcem zamestnať študentku denného štúdia na dohodu o brigádnickej činnosti na 80 hodín mesačne, ktorá už má dohodu o brigádnickej činnosti na 80 hodín mesačne u iného zamestnávateľa. Je to v rozpore so Zákonníkom práce?
Zákonník práce neobmedzuje počet dohôd o brigádnickej práci študentov, ktoré môže študent so zamestnávateľmi uzavrieť. Na jednu dohodu o brigádnickej práci študentov možno vykonávať prácu v rozsahu najviac 20 hodín týždenne v priemere. Priemer najviac prípustného rozsahu pracovného času sa posudzuje za celé obdobie, na ktoré bola dohoda uzavretá.
Zdroj: Zuzana Kullová, Helena Kokolová (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie