Rodičia, na materskej si už čoskoro prilepšíte. Najmä, ak viac zarábate

Mám prácu
Rodičia, ak čakáte potomka, od tohto roku si prilepšíte do rodinného rozpočtu. Konkrétne, od januára 2017 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na nemocenské dávky, od mája sa má zvýšiť materské na 75 percent z vymeriavacieho základu.

Viac peňazí by mali dostať od mája ženy, ktoré na materskej dovolenke už sú a dostávať materské budú aj po tomto termíne. Finančne si prilepšia najmä budúce matky s mesačným príjmom vyšším ako 1300 eur. Na čo sa teda majú pripraviť a ako sa im to odrazí v rodinnom rozpočte?

Nadštandardne zarábajúci si priplatia

Najvýraznejšou zmenou v nemocenskom poistení je určite zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu, a to zo 4 415 eur v roku 2016 na 6 181 eur v roku 2017. Z jeho januárového zvýšenia budú profitovať podľa Ľubice Navrátilovej, odborníčky na sociálne zabezpečenie, najmä rodiny, v ktorých rodič s nárokom na materské mal v rozhodujúcom období príjem od 1324,50 do 4415 eura.

„V rodinách, kde rodič zarába ešte viac, až do 6181 eur, už efekt nebude príliš vysoký. Pretože týmto poistencom sa výrazne zvýšia odvody,“ tvrdí expertka z praxe.

Viac v peňaženke? Najmä ak viac zarábate

Čím vyšší máte príjem v zamestnaní, tým lepšie materské vám vyjde. Zarábate napríklad mesačne od 1300 do 1766 eur mesačne? Z novej legislatívnej zmeny môžete pri materskom vyťažiť najviac. „Po starom ste mali počítané materské z nižšieho vymeriavacieho základu, no po jeho zvýšení si prilepšíte. Ak máte možnosť vystriedať sa v poberaní materského obidvaja, v peňaženke uvidíte o to viac,“ radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

O nič horšie však na tom nebudú ani tí ostatní, už len tým, že sa zvýši percento materského. Naposledy sa táto dávka zvýšila od januára 2016, a to zo 65 percentného denného vymeriavacieho základu na 70 percent. Od mája 2017 sa opäť má zvýšiť toto percento, zo 70 percent na 75 percent.

Na čo si majú dať pozor matky pri materskej

Ste zamestnankyňa, živnostníčka, alebo nezamestnaná a čakáte potomka? Preverili sme, ako je s vaším nárokom na materské a ktoré podmienky musíte splniť, aby ste ho získali.

A. Zamestnankyne

Na materské má nárok každá žena, ktorá bola za obdobie ostatných dvoch rokov zamestnaná aspoň na 270 dní. Počas poskytovania materského nemusí platiť poistné, ale poistenie jej trvá. Počas dostávania materského si môže privyrábať, či už na živnosť, dohodu o práci mimo pracovného pomeru alebo na pracovný pomer. Ak sa blíži koniec materskej dovolenky a zamestnankyňa sa nechystá nastúpiť do práce, musí firmu požiadať o rodičovskú dovolenku. Zároveň sa musí isť do Sociálnej poisťovne prihlásiť na dôchodkové poistenie ako poistenec štátu. Počas rodičovskej dovolenky má poistenie prerušené, avšak môže si privyrábať bez obmedzenia.

B. Živnostníčky

Mali by si preveriť, či spĺňajú podmienku na materské. To znamená, že za posledné dva roky si minimálne 270 dní platili odvody na nemocenské poistenie. Zistiť si treba, či nemajú na poistnom nedoplatok vyšší ako päť eur. Počas materskej môžu naďalej podnikať a nemusia platiť odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Ak ukončili alebo prerušili živnosť a zistili, že sú tehotné, majú nárok na materské, ak nastúpia na materskú dovolenku v ochrannej lehote osem mesiacov od ukončenia alebo prerušenia živnosti. Živnostníčka aj počas poberania materského môže podnikať.

C. Konateľky eseročiek

Matka môže byť vo svojej eseročke len spoločníkom alebo zároveň aj konateľom s rôznymi možnosťami odmeňovania. Všetky tieto kombinácie môžu zohrávať rolu pri materskej dávke, ktorú žena počas tehotenstva a starostlivosti o dieťa dostáva. Rozhodujúcim faktorom je predovšetkým to, či ide o príjem zo závislej činnosti a či sa z neho platí nemocenské poistenie. Nárok na materskú dovolenku môže mať len žena, ktorá je zamestnaná, teda má so svojou firmou uzatvorený pracovnoprávny vzťah. Ak ženy chcú mať príjem aj počas materskej dovolenky, musí byť vyplatený z iného zdroja poistenia, než je ten, z ktorého poberajú materské. To znamená buď na zmluvu podľa Občianskeho zákonníka, ktorá nezakladá vznik nemocenského poistenia alebo na iný pracovný pomer či dohodu.

D. Nezamestnané

Nezamestnané ženy nemajú nárok na materskú dovolenku. Netreba si ju zamieňať s pojmom materské, čo je dávka nemocenského poistenia, ktorú poskytuje Sociálna poisťovňa z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o dieťa. Nárok na materské má každá poistenkyňa, ak splní podmienky nároku na vznik materského. Pokiaľ má žena evidovaná v evidencii nezamestnaných splnené podmienky nemocenského poistenia a nastupuje na materskú dovolenku do ôsmich mesiacov od zániku poistenia, má nárok na materské, keďže sa nachádza v ochrannej lehote. Pokiaľ tehotná zamestnankyňa dostane výpoveď, je vhodné požiadať lekára o posúdenie pracovnej neschopnosti. Tiež do siedmich dní od ukončenia pracovného pomeru je výhodné ostať práceneschopná a poberať nemocenské dávky. Neskôr prejsť do poberania materského.

E. Študentky strednej či vysokej školy

Študenti nie sú zo zákona povinne nemocensky poistené osoby. Aby získali materskú dávku, môžu využiť dobrovoľné poistenie, no iba vtedy, ak študentka svoje tehotenstvo dopredu plánuje a poistí sa v dostatočnom časovom predstihu. Študentky, aj keď nemajú splnené podmienky nemocenského poistenia, neostanú úplne bez peňazí. Odo dňa pôrodu majú nárok na rodičovský príspevok, o ktorý je potrebné požiadať na úrade práce. Ak partner spĺňa podmienky nemocenského poistenia, je výhodné, aby po šiestich týždňoch od pôrodu začal materské poberať on.

Zdroj: Združenie podnikateľov Slovenska

Výpoveď na materskej dostať nemôžete. Zákon vás chráni Barbora Ficeková, advokátka z kancelárie Ficek & Ficeková

S akými najčastejšími starosťami sa môžu stretnúť rodičia pred materskou či rodičovskou dovolenkou po právnej stránke?
Medzi najčastejšie problémy zamestnaného rodiča pred nástupom na materskú alebo rodičovskú dovolenku patria najmä neistota zachovania pracovného miesta. A tiež problematika výpočtu sociálnych dávok – tzv. materskej a rodičovského príspevku.

Musí žena pri pracovnom pohovore oboznámiť zamestnávateľa, že sa chystá na materskú dovolenku?
Uchádzačka o zamestnanie nie je na pohovore povinná oznámiť firme, že sa chystá v dohľadnom čase na materskú alebo rodičovskú dovolenku. Ide o súkromie každého a len ona rozhoduje o tom, v akom rozsahu sprístupní informácie zo svojho súkromia. Žiaľ, ženy sa s tým stretávajú aj v súčasnosti, hoci takéto otázky sú neprípustné. Môžu byť vnímané ako diskriminačné, navyše, nie sú povinné na ne odpovedať.

Aké povinnosti má firma voči tehotnej zamestnankyni, pokiaľ ide o náročnosť jej práce či pracovné zaradenie?
Zamestnankyňa sa považuje za tehotnú podľa Zákonníka práce, ak o tom písomne informuje zamestnávateľa a predloží mu lekársku správu o tehotenstve. Je viac chránená, s dôrazom na to, aby bolo chránené jej zdravie v rámci neškodlivého pracovného prostredia. Zamestnávateľ má povinnosť preradiť ju na inú prácu, ak vykonáva prácu, ktorú podľa lekárskej správy nemôže vykonávať. Tiež, pokiaľ pracuje v noci a požiada o preradenie na dennú prácu, musí jej vyhovieť.

Do akej miery je rodič na materskej či rodičovskej dovolenke chránený proti výpovedi?
Zákonník práce upravuje ochranné lehoty, keď zamestnávateľ nemôže dať zamestnancovi výpoveď. A to napríklad v čase, keď je zamestnankyňa tehotná, prípadne je na materskej či rodičovskej dovolenke, alebo keď sa osamelý pracovník stará o dieťa mladšie ako tri roky. Táto ochrana však neplatí, ak sa firma či jej časť ruší či premiestňuje a zamestnanec s tým nesúhlasí.

Musí zamestnávateľ po návrate rodiča z materskej zaradiť ho na pôvodné miesto?
Firma musí zaradiť zamestnanca po návrate z materskej či rodičovskej dovolenky na pôvodné miesto a pracovisko. Ak to nie je možné, musí ho zaradiť na inú pozíciu, zodpovedajúcu pracovnej zmluve a rovnako priaznivým podmienkam. To znamená, pokiaľ má zachovanú výšku mzdy, pracovný čas, benefity, rozsah povinností a podobne.

Pokiaľ sa niekto sám stará o malé dieťa, musí mu firma vyjsť v ústrety pri úprave pracovného času?
Zákaz výpovede sa vzťahuje aj na osamelého rodiča, ktorý sa stará o maloleté dieťa mladšie ako tri roky. Myslí sa tým najmä, že zamestnanec žije sám, je slobodný, ovdovený alebo rozvedený. Pri pracovnom čase je upravená jediná výnimka, a to dokonca pri starostlivosti o maloleté dieťa mladšie ako 15 rokov, pričom takémuto zamestnancovi možno nerovnomerne rozvrhnúť pracovný čas iba po dohode s ním. Tiež iba po dohode mu firma môže určiť prácu nadčas, prípadne pracovnú pohotovosť.

Často radíte aj v HN Poradni. Aké problémy riešia rodičia s deťmi?
Medzi najčastejšie právne problémy rodičov patria najmä problematika výživného a stretávania sa druhého rodiča s maloletým dieťaťom. Pri výživnom ide nielen o jeho určenie alebo zvýšenie či zníženie, ale aj jeho neplatenie. Stretávame sa aj s tým, že rodič, ktorý má platiť výživné, si túto povinnosť neplní dobrovoľne. Pritom, ak neplatí výživné najmenej ti mesiace v období dvoch rokov je spáchaním trestného činu zanedbania povinnej výživy.

Rôzne príklady výpočtov dávok pre rodičov
Akú materskú dostane zamestnankyňa či živnostníčka? Vybrali sme tri príklady z praxe, kde zamestnankyňa zarába priemernú hrubú mzdu 800 eur, živnostníčka si platí len minimálne odvody, a budúca mamička chce získať maximálne materské, aby zo zákona vyťažila čo najviac.

Príklad 1: Zamestnankyňa

Zadanie: Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa vypočíta materská dávka v roku 2017:

Denný vymeriavací základ sa určí takto:
800 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) : 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 26,3013 eura

Materské na deň:
70 % z 26,3013 (z denného vymeriavacieho základu) = 18,41 eura.
V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské 552,30 eura, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 571,70 eura.

Pri mesačnej hrubej mzde 800 eur sa vypočíta po zmene materská dávka v roku 2017:
Od 1. mája 2017 sa zvýši materské zo súčasných 70 % na 75 % denného vymeriavacieho základu.
Materské v roku 2017 bude 75 % z 26,3013 eura, teda 19,73 eura. V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto zamestnankyňa materské vo výške 591,90 eura, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 611,63 eura.

Príklad 2: Živnostníčka

Zadanie: Živnostníčka si v roku 2016 platila len minimálne odvody. Pri minimálnych odvodoch bol mesačný vymeriavací základ 429 eur.

Denný vymeriavací základ sa určí takto: 429 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) : 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 14,1041 eura.

Materské na deň: Materské sa počíta nie z celého denného vymeriavacieho základu, ale len vo výške 70 percent.
70 % z 14,1041 (z denného vymeriavacieho základu) = 9,87 eura.
V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane táto živnostníčka materské 296,10 eura, v mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, vo výške 305,97 eura.

Príklad 3: Ako získať maximálne materské

Zadanie: Maximálne materské bude od mája 2017 vyššie, a to najmä pri vyšších príjmoch. Napríklad žena s príjmom okolo 1 700 eur dostane na materskej viac, ako keby pracovala... Pozrime sa, prečo je to tak.

Doteraz: Maximálny vymeriavací základ pre materské je v súčasnosti 1 766 eur/mesiac.

Po novom:
Ak sa zvýši od 1. mája 2017 percento materského na 75 %, maximálne materské bude vyzerať takto:
maximálny denný vymeriavací základ: 58,0603 eura
materské vo výške 75 % denného vymeriavacieho základu: 43,5452 eura
pri 30-dňovom kalendárnom mesiaci: 1 306,36 eura
pri 31-dňovom kalendárnom mesiaci: 1 349,90 eura
čistý príjem pri hrubej mzde 1 766 eur/mesiac: 1 299,01 eura

Výsledok: Žena dostane na materskom pri vyššom príjme ako 1 700 eur viac ako doteraz. Je to kvôli tomu, že pomer medzi hrubou a čistou mzdou je asi 73,5 % a materské je 75 % z vymeriavacieho základu, teda akoby hrubej mzdy.

Vyššie materské i rodičovský príspevok. Prilepšíte si

Finančne si prilepšia najmä budúce matky s mesačným príjmom vyšším ako 1300 eur.

Rodičia, ak čakáte potomka, od tohto roku si prilepšíte do rodinného rozpočtu. Konkrétne, od januára 2017 sa zvýšil maximálny vymeriavací základ na nemocenské dávky, od mája sa má zvýšiť materské na 75 percent z vymeriavacieho základu. Viac peňazí by mali dostať od mája aj tie mamičky, ktoré na materskej dovolenke už sú a dostávať materské budú aj po tomto termíne. Finančne si prilepšia najmä budúce matky s mesačným príjmom vyšším ako 1300 eur.

Nadštandardne zarábajúci si priplatia

Najvýraznejšou zmenou v nemocenskom poistení je určite zvýšenie maximálneho denného vymeriavacieho základu, a to zo 4 415 eur v roku 2016 na 6 181 eur v roku 2017. Z jeho januárového zvýšenia budú profitovať podľa Ľubice Navrátilovej, odborníčky na sociálne zabezpečenie, najmä rodiny, v ktorých rodič s nárokom na materské mal v rozhodujúcom období príjem od 1324,50 do 4415 eura. „V rodinách, kde rodič zarába ešte viac, až do 6181 eur, už efekt nebude príliš vysoký. Pretože týmto poistencom sa výrazne zvýšia odvody,“ tvrdí expertka z praxe.

Viac v peňaženke? Najmä ak viac zarábate

Čím vyšší máte príjem v zamestnaní, tým lepšie materské vám vyjde. Zarábate napríklad mesačne od 1300 do 1766 eur mesačne? Z novej legislatívnej zmeny môžete pri materskom vyťažiť najviac. „Po starom ste mali počítané materské z nižšieho vymeriavacieho základu, no po jeho zvýšení si prilepšíte. Ak máte možnosť vystriedať sa v poberaní materského obidvaja, v peňaženke uvidíte o to viac,“ radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska. O nič horšie však na tom nebudú ani tí ostatní, už len tým, že sa zvýši percento materského. Naposledy sa táto dávka zvýšila od januára 2016, a to zo 65 percentného denného vymeriavacieho základu na 70 percent. Od mája 2017 sa opäť má zvýšiť toto percento, zo 70 percent na 75 percent.

Vyššie dávky pre rodiny

Cieľom týchto legislatívnych zmien je podľa Michala Stušku, riaditeľa tlačového odboru rezortu práce, najmä ďalšie zvýšenie podpory rodičov detí, ktorí pred narodením dieťaťa pracovali a boli nemocensky poistení. „Im chceme uľahčiť rozhodovanie pre založenie rodiny, a s tým súvisiace prerušenie kariéry, respektíve zárobkovej činnosti.“ Nárok na materské vám však nevzniká automaticky, dostanete ho len vtedy, ak si platíte nemocenské poistenie. Toto musí trvať najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch pred pôrodom. Ak vám nemocenské poistenie zaniklo, ochranná lehota je osem mesiacov od jeho zániku.

Vystriedať sa môžu matka i otec

Nárok na materské má žena od začiatku šiesteho týždňa, prípadne najskôr od ôsmeho týždňa pred očakávaným termínom narodenia dieťaťa. Pri jeho poberaní sa môžu vystriedať obidvaja rodičia, ak spĺňajú podmienky nemocenského poistenia. „Otec môže s matkou uzatvoriť formálne dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti a poberať materské v dĺžke 28 týždňov, nie však skôr ako šesť týždňov po pôrode. Rodina si teda môže nastaviť čerpanie rodičovských dávok tak, aby to bolo z hľadiska príjmu pre nich čo najvýhodnejšie,“ radí Jaroslava Lukačovičová. Aj keby matke nevznikol nárok na materské, má odo dňa pôrodu nárok aspoň na rodičovský príspevok.

Ako ovplyvniť výšku materského

Chceli by ste v budúcnosti poberať vyššie materské? Vstupuje do toho viacero faktorv. Napríklad, ak váš pracovný pomer ako zamestnanca trval celý rok, predchádzajúci vzniku nároku na materské, potom sa materské určí z príjmov z predchádzajúceho roka. „Ak ste však začali pracovať až v roku, keď vám vznikol nárok na materské, potom vám ho určite zvýšia materské či už odmeny, alebo aj zvýšenie mzdy," radí Navrátilová. Riešením pre každého nie je ani dobrovoľné nemocenské poistenie. To je podľa Jaroslavy Lukačovičovej zvyčajne nevýhodné, pretože nie je možné ho uzatvoriť samostatne. „Je možné si vybrať iba balík poistenia, kde je nemocenské poistenie v kombinácii s dôchodkovým poistením alebo s dôchodkovým a poistením v nezamestnanosti. To znamená, že uhradené poistné je pomaly vyššie ako materské, ktoré sa dá získať.“

Vyšší bude aj rodičovský príspevok

Navyše, od mája 2017 sa má zvýšiť aj rodičovský príspevok, ktorý vypláca úrad práce, a to z pôvodných 203,20 eura mesačne na 213,20 eura. Štát túto sumu poskytuje rodičovi najdlhšie do troch rokov, respektíve šiestich rokov veku dieťaťa, ktoré má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav. Záleží len na vás ako rodičovi, či sa o dieťa budete starať osobne, alebo sa oň postará druhý rodič, babka, súkromná opatrovateľka či jasle. Legislatíva vám nezakazuje pracovať alebo podnikať, ak budete na rodičovskej dovolenke. Môžete dostávať rodičovský príspevok či príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý však môže byť najviac 280 eur. Príspevok na starostlivosť o dieťa je najviac 80 eur, ak je dieťa v obecnej materskej škôlke.

Najčastejšie chyby v praxi. Vyhnite sa im:

I. V ochrannej lehote sa dobrovoľne nemocensky poistíte. Dobrovoľným poistením si zrušíte ochrannú lehotu a niekedy to môže viesť ak k tomu, že zabránite vzniku nároku na materské.

II. Ochranná lehota nie je období nemocenského poistenia. Ak vám teda chýbajú nejaké dni tohto poistenia, nezískate ich týmto spôsobom. V tom čase vám síce trvá nárok z ukončeného nemocenského poistenia, ale žiadne nové obdobie nemocenského vám nevzniká.

III. Nešpekulujte so zmenou zamestnávateľa v tehotenstve, aby ste získali vyššie materské. Stáva sa, že takto dosiahnete pravý opak. Firmu zmeňte, len keď máte dobre zistené, aké bude vaše rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu na materské.

IV. Myslíte si, že ak sa počas tehotenstva zamestnáte v ďalšom zamestnaní, vymeriavacie základy na určenie materského sa budú sčítavať z obidvoch? Omyl, podmienky vzniku nároku na materské sa budú vyhodnocovať osobitne za každé nemocenské poistenie a pracovný pomer, ktorý vznikne počas tehotenstva. Sotva tbude trvať do pôrodu 270 dní, a teda nárok na materské z druhej práce nevznikne. Zdroj: Ľubica Navrátilová, odborníčka na sociálne zabezpečenie.

Rodičia, prilepšite si v tomto roku vyšším materským Kedy dostanete vyššie materské:

I. zmena – Vyššia maximálna materská
Od 1. januára 2017 sa zvýšila maximálna výška materského z 945 eur až na 1 260 eur (pri 31-dňovom mesiaci). Tieto čísla sú platné pre matky, ktoré odídu na materskú v roku 2017.
U matiek, ktorým bola materská priznaná ešte v roku 2016, sa zvýšila maximálna materská z 918,20 eura na 1 224,30 eura ešte vlani.
Od tohto roka si v peňaženkách prilepšia najmä ženy, ktoré mali v pôvodnom zamestnaní nadštandardný príjem.
Zmena sa, pochopiteľne, týka aj mužov, ktorí majú záujem taktiež zostať na materskej dovolenke a budú poberať materské.
Minimálna materská dávka neporastie a zostáva na pôvodných 285,40 eura.

II. zmena – Novinky pri výpočte materského
Doteraz sa materské počítalo zo 70 percent vymeriavacieho základu vypočítaného z hrubej mzdy matky.
Od mája sa výška materského zvýši na 75 percent, čím sa ženy dostanú takmer na rovnakú hranicu, ako v ich pôvodnom zamestnaní.
Tiež od mája stúpne maximálne materské až na 1 350 eur (pri 31-dňovom mesiaci).
Maximálny vymeriavací základ sa teda zvýši zo 40,6422 eura na 43,5453 eura.
Hrubý mesačný príjem pre maximálnu sumu materského bude 1 766 eur a viac.
Túto sumu budú dostávať počas 34 týždňov u matiek jedného dieťaťa, 37 týždňov u slobodnej matky a 43 týždňov u matky viactorčiat.

III. Rodičovský príspevok bude tiež vyšší, od mája
Po skončení materského dostávajú rodičia rodičovský príspevok, ktorý sa od mája 2017 zvýši.
Doteraz poberali mesačne 203,20 eura, po novom dostanú 213,20 eura.
Jeho výška sa tak upraví o 10 eur a nárok naň budú mať aj tie mamičky, ktoré sa už nachádzajú na rodičovskej dovolenke. Vypláca sa od skončenia materskej do 3 rokov alebo do 6 rokov dieťaťa, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav alebo je v náhradnej starostlivosti.

Aké ďalšie rodinné dávky môžete ešte získať v roku 2017:

prídavok na dieťa: poskytuje sa v sume 23,52 eura na každé nezaopatrené dieťa, bez ohľadu na výšku príjmu rodičov cez úrady práce
príplatok k prídavku: touto sociálnou dávkou štát v sume 11,02 eura prispieva na nezaopatrené dieťa, na ktoré si nemožno uplatniť daňový bonus
príspevok na starostlivosť o dieťa: je poskytovaný mesačne najviac 280 eur mesačne od januára 2016, ak starostlivosť dieťaťu vo veku do troch rokov zabezpečuje súkromné zariadenie alebo fyzická osoba na základe živnosti. Ak sa o dieťa stará v rodinnom prostredí rodič či iná fyzická osoba bez živnosti, dostáva 41,10 eura mesačne. Pokiaľ sa oň stará materská škola zaradená do siete škôl a je zriadená obcou či miestnou štátnou správou, príspevok je najviac 80 eur mesačne.
príspevok pri narodení dieťaťa (poskytuje sa po narodení dieťaťa ako jednorazová dávka) na prvé až tretie dieťa vo výške 829,86 eura, na ďalšie dieťa 151,37 eura, zvýšenie na viac narodených detí na každé dieťa 75,69 eura, príspevok rodičom na viac súčasne narodených detí 110,36 eura

TIP HN: Nezabudnite na daňový bonus na dieťa
Dostávajú ho len pracujúci rodičia do 25. roku veku dieťaťa, pokiaľ naďalej študujú. Jeho aktuálna výška je 21,41 eura na mesiac alebo 256,92 eura ročne. Rodičia museli mať vlani príjem zo závislej činnosti aspoň 2 610 eur alebo príjmy z podnikania či inej samostatnej zárobkovej činnosti v rovnakej výške, a vykázať základ dane.

Zdroj: Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

Dávky môže okrem matky poberať aj otec

Už samotný názov „materské“ napovedá, že dávka sa poskytuje predovšetkým matkám. Čoraz viac však možnosť dostávať materskú využívajú aj muži. V roku 2016 ich bolo už viac ako tritisíc.

Muž na materskej

Už siedmy rok majú otcovia na Slovensku možnosť ísť na materskú. Zákon o sociálnom poistení im to umožňuje. Najskôr však treba, po neformálnej dohode s matkou, prevziať dieťa do svojej starostlivosti. Najskôr tak môžu urobiť pri potomkovi, ktorý dosiahne vek 6 týždňov. Celkovo však muži musia svoju materskú stihnúť do 3 rokov veku dieťaťa.

Výhodné však je, keď mužova materská prichádza na rad potom, čo si ju vyčerpá žena. U otca trvá maximálne 28 týždňov. Matka v tom čase nemôže poberať svoje materské a rodičovský príspevok. Aby muž dostal materské, musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Ak je SZČO alebo dobrovoľne nemocensky poistený, nesmie mať dlhy voči Sociálnej poisťovni.

Čo je neformálna dohoda s matkou?
– je to jedna z podmienok vzniku nároku na materské u otca. S matkou sa dohodne, že dieťa preberá do starostlivosti. Dohoda je neformálna, neexistuje žiadne predpísané tlačivo.

„Musí však byť písomná a musí obsahovať identifikačné údaje otca, matky aj dieťaťa a dátum, odkedy otec preberá dieťa do svojej starostlivosti,“ hovorí Peter Višváder, riaditeľ odboru komunikácie s verejnosťou Sociálnej poisťovne.

Rodičovský príspevok verzus otcove materské

Podľa odborníkov je dôležité dopredu premyslieť, či sa rodine oplatí poberať otcovu materskú. Súčasne totiž matka príde o rodičovský príspevok. Ten sa v máji tohto roka zvyšuje z 203,20 eura za mesiac na 213,2 eura mesačne. „Ďalší problém je, že za matku v tom čase štát nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie ani poistenie na zdravotné poistenie,“ upozorňuje Jozef Mihál na stránke Relia.sk. Ak teda žena nenastúpi do zamestnania, platenie zdravotného poistenia ostane na nej. Ak nie je živnostníčkou ani zamestnankyňou, môže sa prihlásiť na úrad práce. Bude tak naďalej zdravotne poistená štátom.

Iný poistenec a materské

Kto môže prevziať dieťa do starostlivosti:
– otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
– otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
– manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
– manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela,
– fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Zdroj: Zákon o sociálnom poistení

Otec – zamestnanec
– Nesmie v zamestnaní pracovať v čase, keď poberá materské. To však nevylučuje, že:
– bude mať v tomto zamestnaní dodatočne vyplatený príjem za prácu, ktorú vykonal ešte pred nástupom na materské – napríklad ročné odmeny,
– bude mať v tomto zamestnaní príjem nie za vykonanú prácu, ale poskytnutý z iného dôvodu – napríklad zdaniteľný príjem zo sociálneho fondu,
– bude mať príjem plynúci z iného právneho vzťahu – napríklad z dohody, ktorú uzavrie v čase, keď poberá materské (je jedno, či u toho istého alebo iného zamestnávateľa).

Zdroj: Jozef Mihál, Relia.sk

Príklad I. – Otec zamestnanec a zvýšenie príjmu

Zadanie: Otec dieťaťa je zamestnanec, mal v roku 2016 v zamestnaní príjem okolo 800 eur brutto mesačne. V roku 2017 dostal vyšší plat a jeho hrubý príjem je okolo 1 000 eur mesačne. Má dieťa vo veku 1,5 roka a plánuje ísť na materské. Stojí pred voľbou, či pôjde na materské ešte v roku 2017 alebo počká na rok 2018.

Riešenie:
Ak by šiel na materské v roku 2017, tak sa materské vypočíta z príjmu, ktorý mal v roku 2016.
Pokiaľ teda mal v roku 2016 príjem okolo 800 eur mesačne, ak nastúpi na materské v roku 2017, materské bude 70 percent z 800 eur = 560 eur mesačne.
Od prvého mája 2017 potom 75 percent z 800 eur = 600 eur mesačne. Od prvého mája sa totiž zvyšuje materské zo 70 percent na 75 percent.
Ak by otec počkal a šiel na materské až v roku 2018 (napríklad k 2. 1. 2018), tak sa materské vypočíta z príjmu, ktorý mal v roku 2017.
Bude to 75 percent z 1 000 eur = 750 eur mesačne.

Výsledok:
„Príklad nám ukazuje, že ak sa zamestnancovi medziročne zvýšil plat, je dobré s materským počkať tak, aby sa zvýšenie platu prejavilo aj na vyššom materskom,“ hovorí odborník na dane a odvody Jozef Mihál. Otec teda nemusí ísť na materské čo najrýchlejšie, ale môže počkať do veku 2,5 roka dieťaťa. „Takýto posun môže byť zaujímavý aj preto, lebo v tomto veku dieťaťa môže matka ľahšie zvážiť návrat do zamestnania. A tým si vyrieši problém zdravotného poistenia,“ dodáva Mihál. Zdroj: Jozef Mihál, Relia.sk

Príklad II. – Otec zamestnanec a zmena zamestnania

Zadanie: Otec dieťaťa je zamestnanec s platom 600 eur mesačne v hrubom. Ak by šiel na materské začiatkom roku 2017, materské bude 70 percent zo 600 eur = 420 eur mesačne. Muž zmení zamestnanie a v novej práci zarába 1 200 eur mesačne. Po troch mesiacoch v novom zamestnaní nastupuje na materské.

Riešenie:
Ak splnil podmienku, že v novom zamestnaní platil poistné najmenej za 90 kalendárnych dní, materské sa po prvom máji 2017 vypočíta ako 75 percent z 1 200 eur mesačne a bude 900 eur mesačne. Pokiaľ by v novom zamestnaní platil poistné za menej ako 90 kalendárnych dní, materské sa vypočíta z jeho príjmu v predošlom zamestnaní v predchádzajúcom roku.

Výsledok: „Zmena zamestnania a vyšší príjem v novej práci sa premietne do adekvátne vyššieho materského, ale treba si uvedomiť, že v novom zamestnaní sa musí poistné platiť najmenej za 90 kalendárnych dní,“ hovorí Mihál. Podľa zákona platného od roku 2017 sa materské môže vypočítať maximálne z príjmu vo výške dvojnásobku priemernej mzdy. To znamená, že pokiaľ otec plánuje ísť na materské v roku 2017, tak v rozhodujúcom období je optimálny príjem 1 766 eur mesačne. Pokiaľ plánuje ísť na materské až v roku 2018, tak v rozhodujúcom období je ideálny príjem odhadom vo výške 1 820 eur mesačne.

Zdroj: Jozef Mihál, Relia.sk

Príklad III: Otec – samostatne zárobkovo činná osoba

Zadanie: Otec živnostník chce poberať materské a starať sa o svojho potomka. Ako to urobiť?

Riešenie:
Ak chce otec živnostník poberať materské, musí mať platené odvody na nemocenské poistenie minimálne 270 dní za posledné dva roky, pričom sa ráta aj ukončené poistenie. Musí mať aj aktuálne existujúce nemocenské poistenie. Matka v tom čase nemôže poberať ani materské, ani rodičovský príspevok či príspevok na starostlivosť o dieťa a musí si zabezpečiť zdravotné poistenie. „Nie je ani možné, aby rodičia naraz poberali materské, aj keď ide o dve rôzne deti,“ hovorí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska.

Výsledok: Počas obdobia, keď otec živnostník poberá materské, nie je povinný platiť odvody na sociálne ani zdravotné poistenie. Sociálna poisťovňa neskúma, či za toto obdobie mal príjem z podnikania. „Jediné, na čo sa musí pripraviť, je možný nedoplatok na zdravotnom poistení, v prípade, že nebude počas tohto obdobia platiť odvody na zdravotné poistenie a zároveň bude mať príjem,“ dodáva poradkyňa..

Príklad IV.

Zadanie: Otec živnostník si celý minulý rok platil minimálne odvody. Aká bude výška jeho materského?

V čase od 1. 1. 2017 do 30. 4. 2017 (pred zmenou vymeriavacích základov)

Riešenie po starom: Pri minimálnych odvodoch bol mesačný vymeriavací základ 429 eur
Denný vymeriavací základ na určenie výšky: 429 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) : 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 14,1041 eura.

Materské na deň:
70 percent zo 14,1 z denného vymeriavacieho základu = 9,87 eura
V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane otec živnostník materské 296,10 eura.
V mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, bude materské 305,97 eura.

Riešenie po novom, od mája:
V čase od 1. 5. 2017 sa má materské zvýšiť na 75 percent denného vymeriavacieho základu
Pri minimálnych odvodoch bol mesačný vymeriavací základ 429 eur
denný vymeriavací základ na určenie výšky: 429 x 12 (súčet vymeriavacích základov za rozhodujúce obdobie) : 365 (počet dní rozhodujúceho obdobia) = 14,1041 eura.

Materské na deň:
75 percent zo 14,1041 z denného vymeriavacieho základu = 10,58 eura
V mesiaci, ktorý bude mať 30 dní, dostane otec živnostník materské 317,40 eura.
V mesiaci, ktorý bude mať 31 dní, bude materské 327,98 eura.

Zdroj: Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia podnikateľov Slovenska

Odborník radí: Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

Materské otca

Zákon o sociálnom poistení umožňuje poberanie materského okrem matky aj otcovi dieťaťa. Čo sa pre neho mení v roku 2017?
Od prvého januára 2017 nenastali žiadne zmeny vo veci nároku na materské otca dieťaťa. Otec dieťaťa, ktorý prevezme dieťa do starostlivosti, si môže uplatniť nárok na materské po dohode s matkou dieťaťa najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu. Splniť musí rovnaké podmienky ako matka. Teda mať 270 dní nemocenského poistenia v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti, pričom dieťa musí prevziať do starostlivosti v čase trvania nemocenského poistenia alebo po jeho zániku v sedemdňovej ochrannej lehote. Vyžaduje sa absencia príjmu z toho nemocenského poistenia, z ktorého si uplatňuje nárok na materské. Ak otec poberá dávku materské, matka nesmie poberať materské alebo rodičovský príspevok, a to ani na iné dieťa.

Nárok na dávku

Odkedy má otec nárok na materské a na čo treba prihliadať?
Otec má nárok na materské odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti v období 28 týždňov od vzniku nároku na materské, najdlhšie do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa. U matky nárok na materské trvá spravidla 34 týždňov. K uplatneniu nároku na materské je potrebné v Sociálnej poisťovni predložiť Žiadosť o materské – tlačivo vydá pobočka Sociálnej poisťovne, predložiť písomnú dohodu rodičov o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že matka dieťaťa nepoberá rodičovský príspevok, a fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Materská dovolenka verzus dôchodok

Obdobie materskej i rodičovskej dovolenky sa obom rodičom zarátava do obdobia dôchodkového poistenia. Platí v tomto prípade, že aj otec môže ísť skôr do dôchodku kvôli starostlivosti o deti rovnako ako matka? Na čo by ste radi rodičov upozornili?
Ani jeden z rodičov nemôže ísť do dôchodku skôr. Zákon o sociálnom poistení účinný od prvého januára 2004 zjednotil dôchodkový vek žien a mužov. Ženám sa však v súlade so zákonom predlžoval dôchodkový vek postupne podľa počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek bol do konca roku 2017 62 rokov. Od prvého januára 2017 sa dôchodkový vek postupne predlžuje. V roku 2017 sa k veku 62 rokov pripočíta 76 dní. Výnimka zníženia dôchodkového veku podľa počtu vychovaných detí sa zachováva, pričom sa vzťahuje už len na niektoré ženy.
Zdroj: zk, Zuzana Kullová, Veronika Sokolová (Hospodárske noviny)
Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie