Zdravotný dohľad vo firmách sa zvoľní

Mám prácu
Zdravotný dohľad nad pracovnými podmienkami štát prehodnotí. Posledná veľká zmena z januára 2015 ich sprísnila, teraz sa sčasti uvoľnia. Tak, aby pracovná zdravotná služba bola pre firmy lacnejšia a nebyrokratická. Zároveň to však nesmie „nabúrať“ ochranu zdravia zamestnancov. Návrh sa bude konzultovať aj v Bruseli.

Komu sa má povinnosť zrušiť
Pre 1. najmenej rizikovú pracovnú kategóriu zamestnancov chce ministerstvo zdravotníctva povinnú pracovnú zdravotnú službu zrušiť. V 2. kategórii by sa malo špecifikovať, ktoré povolania túto službu potrebujú, a ktoré nie. Všetko je v rovine vládneho návrhu s aplikáciou do praxe v budúcom roku.

Chýbajú analýzy problematiky
Podľa ministerstva zdravotníctva treba analyzovať: 1. samotné pracovné zdravotné služby, 1. spôsoby úhrady a cien za ich výkony, 3. kontroly zo strany štátneho zdravotného dozoru, 4. dôvody na odobratie oprávnenia na zdravotnú službu, 5. nadväzné slovenské aj európske zákony, 6. zdravotné riziká a faktory práce a pracovného prostredia.

Zvažuje sa ohlasovacia povinnosť
Navrhuje sa možnosť zaviesť ohlasovaciu povinnosť podnikateľov a právnických osôb (zamestnávateľov) pre pracovné riziko 1. a 2. kategórie, pričom ohlasovanie sa bude adresovať úradu verejného zdravotníctva. Ide o to získať prehľadnosť a lepšiu orientáciu v tom, aká je úroveň chránenia zdravia pri práci.

Zavedie sa prvotné posúdenie rizík
Navrhuje sa zaviesť jednorazovú povinnosť urobiť prvotné posúdenie zdravotného rizika pri všetkých kategóriách prác. Pre 1. a 2. kategóriu pritom bude rozsah pracovnej zdravotnej služby závisieť od toho, aký bude výstup z tohto hodnotenia.

Prvotný posudok bude na zamestnávateľovi
Zamestnávateľ je ten, kto musí prioritne vytvoriť čo najlepšie pracovné podmienky z hľadiska ochrany zdravia. On teda musí zabezpečiť aj prvotné posúdenie zdravotných rizík na pracovisku, čo mu urobí buď lekár špecialista, alebo verejný zdravotník. Z toho vzíde posudok a kategorizácia pracovného rizika.

Lepšie využiť preventívne prehliadky
Spôsob, ako sa má posudzovať zdravotná spôsobilosť na prácu, a forma, ako sa to zladí s preventívnymi prehliadkam, plánuje štát zmeniť. Ide hlavne o to, znížiť finančnú záťaž zamestnávateľa, súčasne sa však musí zachovať jeho zodpovednosť za zdravie zamestnancov a tiež ich zodpovednosť za vlastné zdravie.

Prehliadky u lekára by sa nemali dupľovať
Navrhuje sa znížiť platby za pracovno-preventívne prehliadky pri zamestnancoch, ktorí robia len práce v 1. a 2. kategórii rizika. Zlacnenie platieb treba zladiť s preventívnymi prehliadkami u všeobecných lekárov, aby sa využili už vykonané vyšetrenia, ktoré sa hradia z verejného zdravotného poistenia.

Bezpečnostní technici prídu o právomoci
Právomoc bezpečnostných technikov, autorizovaných bezpečnostných technikov a podnikateľov či firiem s podobným oprávnením, ktoré majú v oblasti pracovnej zdravotnej služby pre 1. a 2. kategóriu rizika, sa má zrušiť. Dôvodom je nedostatočná odborná erudícia na určovanie a posúdenie týchto rizík. Vládny materiál: Návrh riešenia zabezpečenia pracovnej zdravotnej služby zo strany zamestnávateľa vo väzbe na počet zamestnancov a stupeň zdravotného rizika

Silné a slabé stránky zdravotného dohľadu nad prácou

Silné
Existujúci systém pre takéto služby
Vyše 50-ročná skúsenosť s ich organizáciou
Viacročná prax ich zlaďovania s EÚ
Regionálna dostupnosť
Skúsenosti so skĺbením zdravotného dozoru s bezpečnosťou zdravia pri práci
Ochota zamestnávateľov riešiť to komplexne

Slabé
Priveľký počet firiem a špecialistov v systéme
Absencia kritérií na hodnotenie kvality
Neustále zmeny pravidiel, nemerateľná efektivita
Chýbajúci informačný systém a prepojenie
Neexistencia limitov pre ceny a úhrady
Priveľký rozsah zdravotných vyšetrení a ich prekrývanie
Absencia štatistiky a analýzy dosahov na zamestnávateľa a zdravotníctvo

Aké sú kategórie pracovných rizík

1. kategória
Práce bez rizika poškodenia zdravia. Sú to ľahké, najmä administratívne práce.

2. kategória
Práce, pri ktorých sa nepredpokladá poškodenie zdravia – kvôli hluku, vibráciám, chemickým látkam či nárazovej práci.

3. kategória
Práce, pri ktorých: a) vystavenie rizikám sa musí znížiť nie technicky, ale s pomocou ochranných opatrení vrátane ochranných prostriedkov, b) vystavenie sa síce dostatočne zníži, ale kombinácia faktorov môže škodiť zdraviu, c) limity nie sú, ale pobyt v prostredí môže škodiť zdraviu, d) pracuje sa pod kontrolou s nutnosťou ochranných prostriedkov – kvôli prekročeniu limitov hluku, vibrácií, žiarenia, hmotnosti premiestňovaných bremien.

4. kategória
Práce sa vykonávajú výnimočne, obmedzený čas a najviac na rok, ak: a) nemožno znížiť riziko na limitnú úroveň, pričom sa robia ochranné opatrenia vrátane ochranných prostriedkov, b) miera vystavenia riziku sa rovná 3. kategórii, ale faktory zhoršujú riziká ochorenia, c) ožiarenie prekračuje limity, vibrácie sú veľmi vysoké, zásah chemikáliou prekročí dvojnásobok limitu, zásah rakovinotvorných látok prekročí 1,5-násobok limitu, prenášanie bremien sa vykonáva v zime a vo vlhku.
Autorka: Táňa Rundesová (Hospodárske noviny)   Foto: Shutterstock

"Všetky práva vyhradené. Publikovanie tohto článku je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Hospodárskych novín porušením autorského zákona."

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie