Zamestnať cudzincov bude jednoduchšie

Spravodajstvo
Zjednodušiť podmienky pre zamestnávanie cudzincov a znížiť administratívnu záťaž pre zamestnancov zo zahraničia - to je cieľom pripravovanej novely zákona o službách zamestnanosti.

Na území Slovenska je registrovaných takmer 85 tisíc cudzincov. Z celkovej populácie krajiny, ktorá bola v roku 2015 vyčíslená na 5 426 252 obyvateľov, tvorili len 1,5 percenta. Takmer 50 tisíc cudzincov sú občania Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Títo ľudia majú prístup k zamestnaniu u nás bez obmedzení, majú rovnaké práva a povinnosti ako občania Slovenskej republiky.

Viac ako 35 tisíc občanov tretích krajín (42 percent) musí byť držiteľmi Modrej karty EU, alebo tzv. jednotného povolenia na pobyt a zamestnanie. Existujú však aj špecifické prípady a výnimky (sezónne práce, vyslané osoby, zahraniční študenti a pod.)
Najviac občanov tretích krajín je z Ukrajiny (30,4 perc.), Srbska (15,7 perc.), Ruska (10 perc.) a Vietnamu (6,5 perc.).

Zamestnávanie cudzincov na Slovensku

Zjednodušenie administratívnej záťaže pre zamestnancov a uľahčenie podmienok pre vnútropodnikové presuny v rámci iných krajín a sezónnych prác – to by mala priniesť pripravovaná novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá by mala vstúpiť do platnosti koncom novembra tohto roka.

Navrhované zmeny, ktoré prebiehajú pripomienkovaním novely zákona:

Zamestnávanie pri sezónnych prácach bude umožnené v dvoch režimoch – do 90 dní bude postačovať len povolenie na zamestnanie, pri predĺžení na maximálne 180 dní bude naďalej potrebný prechodný pobyt.

V rámci vnútropodnikových presunov sa zjednoduší proces, ak bude mať cudzinec udelený prechodný pobyt, a jeho platný doklad o pobyte vydal niektorý z členských štátov. Predĺženie platnosti modrej karty bude na maximálne 4 roky.

Skráti sa lehota posúdenia žiadosti o prechodný pobyt na 30 dní.
Po strate zamestnania sa lehoty na nájdenie si nového zamestnania sa predĺži na 60 dní.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ má pri zamestnávaní občanov Európskej únie, štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska povinnosť uzatvoriť pracovnoprávny vzťah v súlade so Zákonníkom práce. Musí oznámiť nástup a ukončenie zamestnania do sedem pracovných dní na úrade práce. Pred nástupom do zamestnania má povinnosť prihlásiť zamestnancov v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne. Do osem pracovných dní musí prihlásiť zamestnancov v príslušnej zdravotnej poisťovni. Po skončení pracovnoprávneho vzťahu nesmie zabudnúť odhlásiť zamestnanca vo všetkých inštitúciách.

Zamestnávateľ má pri zamestnávaní občanov tretích krajín rovnaké povinnosti, ako pri občanoch Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarska. Navyše si pred prijatím cudzinca do zamestnania musí vyžiadať platný doklad o pobyte a uchovávať jeho kópiu najmenej počas trvania jeho zamestnania. Do sedem pracovných dní má povinnosť informovať úrad, ak pracovník nenastúpil do zamestnania alebo sa jeho zamestnanie skončilo pred uplynutím obdobia určeného v povolení na zamestnanie.

Zamestnávanie cudzincov upravuje Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a Zákon č. 404/2011 Z.z. o pobyte cudzincov. Podrobné postupy pri zamestnávaní cudzincov jednotlivých kategórií vrátane potrebných tlačív sú uvedené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.
Zdroj: red (Hospodárske noviny)  Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie