Mzdy rastú, priemerná sa blíži k „magickej“ hranici

Mzdy a analýzy
Priemerná hrubá mesačná mzda zistená na Slovensku v 4. štvrťroku minulého roka dosiahla hodnotu 987 EUR a jej medziročný nárast bol 3,35 %.

Výsledky štatistického zisťovania za rok 2015 boli spracované z údajov od 8 238 zamestnávateľov, u ktorých pracovalo 1,148 milióna zamestnancov. Vzhľadom na pokrytie viac ako 55 % všetkých zamestnancov v hospodárstve ide skutočne o vzorku s vysokou reprezentatívnosťou.

Z celkového počtu zamestnancov v ISCP, bez ohľadu na dĺžku pracovného času, poberalo 66,65 % z nich mzdu nižšiu ako celoslovenský priemer. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka ich podiel klesol o 0,76 p.b.

Medián hrubej mesačnej mzdy za rok 2015 bol nameraný vo výške 765 EUR.. To znamená, že polovica zamestnancov poberá mzdu nižšiu ako765 EUR a druhá polovica mzdu vyššiu ako 765 EUR. Medziročný nárast mediánu dosiahol 2,65 %.

Nasledovný graf obsahuje porovnanie Mediánu v hlavných triedach SK ISCO-08 a pohľad na rozdiely v odmeňovaní v jednotlivých triedach.

Graf č. 1: Porovnanie Mediánu hrubej mesačnej mzdy v hlavných triedach štatistickej klasifikácie zamestnaní SK ISCO-08 za rok 2014 a 2015

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty TREXIMA Bratislava

Medziročný vývoj mediánu hrubej mzdy v absolútnom vyjadrení je najviac výrazný v hlavnej triede 2 - špecialisti.

Podiel zamestnancov vo výberovom súbore s plným pracovným časom, ktorých mesačná mzda bola na úrovni minimálnej mzdy (380 EUR), bol 1,66 %. Tento podiel sa medziročne zvýšil o 0,12 p.b.

Odpoveď na otázku, ktoré zamestnania si medziročne prilepšili najviac a naopak, dávajú tabuľky č. 1 a 2.

Tabuľka č. 1: Zamestnania s najvyšším medziročným nárastom miezd

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty TREXIMA Bratislava

Výrazné medziročné nárasty zaznamenali nielen riadiaci pracovníci a elektronici, ale aj robotnícke zamestnania ako kováči a maliari.

Tabuľka č. 2: Zamestnania s medziročným poklesom miezd

Zdroj: Štvrťročný výkaz o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04, výpočty TREXIMA Bratislava

Medziročné poklesy zárobkov, uvedené v tabuľke č. 2 sa týkajú predovšetkým zamestnancov v podnikateľskej sfére, okrem špecialistov v liečebno-výchovnej starostlivosti. Odráža sa tu medziročný vývoj miezd v konkrétnych odvetviach (napríklad odvetvie maloobchod a veľkoobchod zaznamenalo medziročný nárast miezd len o 101,9.
Zdroj údajov a metodika: Informačný systém o cene práce ISCP (MPSVR SR) 1-04. Štatistiky z informačného systému ISCP sa opierajú o najširší súbor respondentov, sú spracované priamo od zamestnávateľov formou elektronického zberu a preto sú najreprezentatívnejším a najobjektívnejším štatistickým podkladom pre analyzovanie diferenciácie miezd a vývoja zamestnanosti na trhu práce, najmä z pohľadu štruktúry pracovných miest.   Foto: Shutterstock

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie