Príspevok na dochádzku za prácou

Na základe zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 53) úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mesačne príspevok na dochádzku za prácou na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve a späť zamestnancovi, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace a ktorý bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu okrem pracovnoprávneho vzťahu založeného dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ak o príspevok na dochádzku za prácou písomne požiada najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania bezprostredne nadväzujúceho na predchádzajúce zamestnanie, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.

Príspevok sa poskytuje na základe písomnej dohody o poskytnutí príspevku uzatvorenej medzi úradom a zamestnancom najviac počas šiestich mesiacov. 

Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami, najviac v sume 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca. Príspevok sa neposkytuje zamestnancovi, ktorý dochádza z miesta trvalého pobytu alebo z miesta prechodného pobytu do miesta výkonu zamestnania uvedeného v pracovnej zmluve v rámci jednej obce.

Príspevok na dochádzku za prácou poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého evidencii uchádzačov o zamestnanie bol zamestnanec vedený, do 30 kalendárnych dní od preukázania trvania zamestnania.

Súbory na stiahnutie

Najdôležitejšou klasifikáciou, ktorú úrady PSVR používajú je Štatistická klasifikácia zamestnaní SK ISCO-08. Na správne zatrieďovanie požadovaných, vykonávaných zamestnaní a voľných pracovných miest sú na tejto stránke k dispozícii 3 nástroje:

Požiadavky na zatriedenie

Požiadavky na zatriedenie sa odosielajú cez nižšie uvedený formulár, kde je potrebné vybrať príslušnú pracovnú oblasť (41 ponúkaných možností), hlavnú triedu SK ISCO-08 (10 možností), uviesť názov zamestnania (povinný údaj), zamestnávateľa, emailovú adresu (povinný údaj) a opis zamestnania. Na uvedenú emailovú adresu bude zaslaná informácia o vyriešení požiadavky.

 • Odoslať


 • Najpoužívanejšie SK ISCO-08

  Tento pomocný nástroj umožňuje selekciu kódov a názvov jednotiek zamestnaní SK ISCO-08, ktoré sú najviac využívané zo strany zamestnávateľov v členení podľa územných obvodov jednotlivých úradov PSVR. Napríklad zamestnanec úradu PSVR Považská Bystrica si stiahne najpoužívanejšie kódy a názvy SK ISCO-08 v okresoch Považská Bystrica a Púchov.

  Po výbere príslušného úradu PSVR sa zobrazia kódy a názvy jednotiek zamestnaní, ktoré je možné uložiť, resp. vytlačiť.
 • Aplikácia HISCO

  HISCO je aplikácia vytvorená špeciálne pre úrady PSVR. Nachádzajú sa v nej ďalšie pomocné nástroje na zatrieďovanie zamestnaní. Prihlasovacie údaje boli distribuované v rámci odbornej prípravy a v prípade potreby budú na požiadanie poskytnuté.

  Príspevky pre občanov
  Príspevok súvisí s absolvovaním vstupného pohovoru alebo výberového konania u zamestnávateľa alebo s účasťou na skupinovom sprostredkovaní zamestnania.
  Úrad poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu časti výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania.
  Príspevok môže úrad práce poskytnúť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie.
  Úrad práce môže poskytnúť príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť na čiastočnú úhradu nákladov súvisiacich s prevádzkovaním samostatnej zárobkovej činnosti uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím.
  Účelom absolventskej praxe je získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy.

  Európsky životopis

  Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

  Poradenstvo

  Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

  Spýtajte sa nás

  Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

  pracujem
  pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
  ISTP

  Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

  Pomocník

  Máte otázky?
  Vitajte v ISTP

  Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

  Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

  Dobrovoľne nezamestnaný

  Chcem pracovať

  Potvrdenie

  Vykonať požadovanú akciu?

  Áno Nie