X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Informácie o postupe pri vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie dňom nástupu do zamestnania, začatia vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti alebo na základe niektorej zo skutočností vymedzených v ustanoveniach § 36 ods.1. (pozri zákon).

Je potrebné, aby tieto skutočnosti uchádzač o zamestnanie úradu oznámil včas, podložil ich dokladmi - pracovná zmluva, živnostenský list, potvrdenie o zápise na štúdium a pod.

Úrad vyradí uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie na dobu troch mesiacov v prípade, ak uchádzač o zamestnanie požiada o vyradenie z evidencie bez udania dôvodu.

Úrad môže vyradiť uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie aj sankčne, a to na dobu šiestich mesiacov v prípade, ak sa jedná o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie, ak uchádzač o zamestnanie vykonáva prácu bez pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu, bolo mu v cudzine udelené povolenie na zamestnanie alebo svoju nespoluprácu s úradom nepreukáže vážnymi dôvodmi. Za nespoluprácu s úradom sa považuje:

 • odmietnutie ponuky vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov alebo odmietnutie nástupu do vhodného zamestnania sprostredkovaného úradom bez vážnych dôvodov,

 • odmietnutie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie bez vážnych dôvodov okrem odmietnutia účasti na aktivačnej činnosti formou menších služieb pre samosprávny kraj podľa § 52 a formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a,

 • predčasné skončenie účasti na aktívnych opatreniach na trhu práce uchádzačom o zamestnanie pred dohodnutým termínom bez vážnych dôvodov,

 • nesplnenia povinnosti preukázať úradu aktívne hľadanie zamestnania bez vážnych dôvodov,

 • nedostavenie sa na úrad alebo miesto určené úradom na účely preukázania aktívneho hľadania zamestnania a nedostavenie sa na úrad na základe vyzvania za účelom ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na nástroji aktívnych opatrení na trhu práce bez vážnych dôvodov,

 • nepredloženie dokladov preukazujúcich vážne dôvody, nepredloženie dokladov o priznaní starobného dôchodku a nepredloženie dokladov pre posúdenie zdravotného stavu pre účely §19 (§ 19 ods.4) v termíne určenom úradom a ústredím, ak nedodržanie termínu spôsobil uchádzač o zamestnanie,

 • nedodržanie liečebného režimu uchádzačom o zamestnanie počas jeho dočasnej pracovnej neschopnosti,

 • a tiež bez vážnych dôvodov:

  • neoznámenie rozhodných skutočností pre vedenie v evidencii do 8 kalendárnych dní,

  • nedostavenie sa na úrad do 3 pracovných dní po návrate na územie SR po ukončení účasti v projekte alebo programe, ktorý bol realizovaný mimo územia SR,

  • nedostavenia sa na úrad do 15 pracovných dní za účelom preukazovania aktívneho hľadania zamestnania, ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na nástroji aktívnych opatrení na trhu práce, odo dňa odchodu do štátu Európskej únie s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, ak nebol zaradený do služieb zamestnanosti štátu EÚ,

  • nedostavenia sa na úrad do 15 pracovných dní za účelom preukazovania aktívneho hľadania zamestnania, ponuky vhodného zamestnania alebo účasti na nástroji aktívnych opatrení na trhu práce, odo dňa, kedy prestal byť k dispozícii službám zamestnanosti členského štátu EÚ s cieľom hľadať si zamestnanie a zachovať si nárok na dávku v nezamestnanosti, avšak najneskôr pred uplynutím 6 mesiacov odo dňa odchodu do členského štátu EÚ

Zákon o službách zamestnanosti stanovuje nasledovné Vážne dôvody (§ 36 ods. 4.).

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 9
Evidencia na úrade PSVR
26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.
3. 7. 2013
Informácie o podmienkach nároku na sociálne dávky.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk