Postup pri podávaní žiadosti o sociálne dávky

Evidencia na úrade PSVR
Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi podáva občan písomne na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu.

Po splnení zákonných podmienok sa dávka v hmotnej núdzi a príspevky vyplácajú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú na zabezpečenie základných životných podmienok.

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi každý poberateľ pomoci v hmotnej núdzi a člen domácnosti musí vykonávať pracovné činnosti v rozsahu 32 hodín formou menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo pri predchádzaní, počas a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

Od vykonávania týchto činností je oslobodený každý člen domácnosti, ktorý:

 • je v právnom vzťahu, ktorý zakladá príjem zo závislej činnosti dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín (ak je rozsah hodín menší, musí si odpracovať rozdiel medzi 32 hodinami a dohodnutým počtom hodín),

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

 • je invalidný z dôvodu poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

 • je nezaopatrené dieťa,

 • osobne, každodenne a riadne sa stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,

 • zúčastňuje sa na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,

 • si zvyšuje kvalifikáciou formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,

 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je uznaný ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,

 • má nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

 • je rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 3 rokov veku,

 • je osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov veku,

 • vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku alebo práce pred, počas a po mimoriadnej situácii, na základe dohody, od ktorej úrad odstúpil na základe jej porušenia,

alebo

 • mu vykonávanie pracovných činností nebolo ponúknuté.

Aktivačný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia, ak splnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Úrad vypláca dávku a príspevky občanovi v hmotnej núdzi mesačne pozadu.

Nárok na aktivačný príspevok má:

 • občan v hmotnej núdzi, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia, ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

 • občan, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní alebo príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených ministerstvom,

 • občan, ktorý sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,

 • občan, ktorý sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom.

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak:

 • občan je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu

 • úrad zistí, že občan nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi, ak mu patria príspevky podľa osobitného predpisu (§51 a 52a zákona o službách zamestnanosti). Viac informácií týkajúcich sa hmotnej núdze nájdete tu. Tu nájdete prehľad štátnych sociálnych dávok.

Sociálne dávky - koordinácia v rámci EÚ

Mohlo by vás zaujímať:

Poslať priateľovi
Ahoj,
na stránke www.istp.sk som našiel/a informácie, ktoré by sa ti hodili: www.istp.sk/clanok/77/postup-pri-podavani-ziadosti-o-socialne-davky
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie