X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Postup pri podávaní žiadosti o sociálne dávky

Žiadosť o pomoc v hmotnej núdzi podáva občan písomne na Odbore sociálnych vecí a rodiny úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu.

Po splnení zákonných podmienok sa dávka v hmotnej núdzi a príspevky vyplácajú občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú na zabezpečenie základných životných podmienok.

V zmysle zákona o pomoci v hmotnej núdzi každý poberateľ pomoci v hmotnej núdzi a člen domácnosti musí vykonávať pracovné činnosti v rozsahu 32 hodín formou menších obecných služieb, dobrovoľníckej činnosti alebo pri predchádzaní, počas a pri odstraňovaní následkov mimoriadnej situácie.

Od vykonávania týchto činností je oslobodený každý člen domácnosti, ktorý:

 • je v právnom vzťahu, ktorý zakladá príjem zo závislej činnosti dohodnutom v rozsahu najmenej 32 hodín (ak je rozsah hodín menší, musí si odpracovať rozdiel medzi 32 hodinami a dohodnutým počtom hodín),

 • dosiahol vek potrebný na nárok na starobný dôchodok,

 • je invalidný z dôvodu poklesu schopností vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,

 • je nezaopatrené dieťa,

 • osobne, každodenne a riadne sa stará o fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú na opatrovanie,

 • zúčastňuje sa na resocializačných programoch v resocializačnom stredisku pobytovou formou, v rámci ktorých si nemôže zabezpečiť príjem vlastnou prácou,

 • si zvyšuje kvalifikáciou formou denného štúdia a nie je nezaopatrené dieťa,

 • má nepriaznivý zdravotný stav, za ktorý sa považuje choroba, úraz alebo karanténne opatrenie, pre ktoré je uznaný ošetrujúcim lekárom za dočasne práceneschopného na viac ako 30 po sebe nasledujúcich dní,

 • má nárok na aktivačný príspevok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby,

 • je rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 3 rokov veku,

 • je osamelým rodičom, ktorý sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa do 6 rokov veku,

 • vykonáva menšie obecné služby, dobrovoľnícku alebo práce pred, počas a po mimoriadnej situácii, na základe dohody, od ktorej úrad odstúpil na základe jej porušenia,

alebo

 • mu vykonávanie pracovných činností nebolo ponúknuté.

Aktivačný príspevok patrí občanovi a každej fyzickej osobe, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje na podporu získania, udržania alebo zvýšenia vedomostí, odborných zručností alebo pracovných návykov na účely pracovného uplatnenia, ak splnili podmienky nároku na pomoc v hmotnej núdzi. Úrad vypláca dávku a príspevky občanovi v hmotnej núdzi mesačne pozadu.

Nárok na aktivačný príspevok má:

 • občan v hmotnej núdzi, ktorý je evidovaný ako uchádzač o zamestnanie a zvyšuje si kvalifikáciu formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia, ak ešte nezískal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,

 • občan, ktorý sa zúčastňuje na vzdelávaní alebo príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov schválených ministerstvom,

 • občan, ktorý sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb uskutočňovaných na základe písomnej dohody o vykonávaní menších obecných služieb s obcou alebo rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, ktorej zriaďovateľom je obec, v ktorej má občan v hmotnej núdzi trvalý pobyt,

 • občan, ktorý sa osobne zúčastňuje na vykonávaní menších obecných služieb pre obec alebo menších služieb pre samosprávny kraj uskutočňovaných na základe písomnej dohody s príslušným úradom.

Nárok na aktivačný príspevok zaniká, ak:

 • občan je vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie pre nespoluprácu

 • úrad zistí, že občan nevykonáva aktivity, ktoré sú podmienkou na vznik nároku na aktivačný príspevok.

Aktivačný príspevok nepatrí občanovi v hmotnej núdzi, ak mu patria príspevky podľa osobitného predpisu (§51 a 52a zákona o službách zamestnanosti). Viac informácií týkajúcich sa hmotnej núdze nájdete tu. Tu nájdete prehľad štátnych sociálnych dávok.

Sociálne dávky - koordinácia v rámci EÚ

Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 4
Evidencia na úrade PSVR
26. 8. 2014
Ako absolvent strednej školy prestávate byť žiakom školy 31. augusta, ako absolvent vysokej školy dňom vykonania štátnej záverečnej skúšky.
6. 7. 2013
Štát poskytuje občanovi služby vo forme evidencie občanov v databáze uchádzačov o zamestnanie, aby následne ďalšími metódami mohol konkrétnemu nezamestnanému poskytnúť pomocnú ruku.
5. 7. 2013
Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, vyplývajú zo zákona o službách zamestnanosti nielen práva, ale aj povinnosti.
4. 7. 2013
Všetko potrebné o podmienkach nároku na dávku v nezamestnanosti nájdete v tomto článku.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk