X
Dnes je 29. 3. 2017
európsky sociálny fond zamestnanosť a sociálna inklúzia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Zákon o službách zamestnanosti

Zákon č. 5/2004 Z.z o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov upravuje právne vzťahy pri poskytovaní služieb zamestnanosti. Účastníkom takýchto právnych vzťahov môžu byť:
 • orgány štátnej správy,

 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • samosprávny kraj,

 • obec,

 • občianske združenie, nezisková organizácia a nadácia,

 • zamestnávateľ,

 • partnerstvo v zmysle tohto zákona,
 • uchádzač o zamestnanie,

 • záujemca o zamestnanie,

 • zamestnanec,

 • samostatne zárobkovo činná osoba,

 • právnická a/alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva činnosti podľa tohto zákona, najmä pri sprostredkovaní zamestnania, odborných poradenských službách, vzdelávania a prípravy pre trh práce,

 • štátny príslušník krajiny, ktorá nie je členským štátom EÚ alebo osoba bez štátnej príslušnosti,

 • občan členskej krajiny EÚ a jeho rodinní príslušníci.

Služby zamestnanosti v zmysle tohto zákona sú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania, jeho zmene, obsadzovaní voľných pracovných miest a uplatňovaní aktívnych opatrení na trhu práce.

Služby zamestnanosti na území Slovenskej republiky poskytujú:

 • Ústredie a úrad práce sociálnych vecí a rodiny,

 • právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania, poskytujú odborné poradenské služby a uplatňujú aktívne opatrenia na trhu práce na základe uzatvorenej písomnej dohody s príslušným úradom alebo na základe uzatvorenej písomnej dohody v rámci partnerstva podľa § 10 tohto zákona,

 • právnická osoba a fyzická osoba, ktoré vykonávajú sprostredkovanie zamestnania za úhradu,

 • agentúra dočasného zamestnávania,

 • agentúra podporovaného zamestnávania.

Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ďalej upravuje aj nasledovné oblasti:

 • pôsobnosť Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • pôsobnosť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

 • právo na prístup k zamestnaniu,

 • lekársku posudkovú činnosť a odborné konzílium posudkových lekárov,

 • zamestnávanie štátnych príslušníkov tretej krajiny a povolenia na zamestnanie,

 • sprostredkovanie zamestnania za úhradu, vymedzenie a povinnosti agentúr dočasného zamestnávania a podporovaného zamestnávania,

 • formy sprostredkovania zamestnania,

 • podmienky evidencie uchádzačov o zamestnanie, záujemcov o zamestnanie, voľných pracovných miest, zamestnávateľov a pod.,

 • informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere zamestnania vrátane zmeny zamestnania, pri výbere zamestnanca, adaptácii zamestnanca v novom zamestnaní,

 • odborné poradenské služby zamerané napr. na riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením, vytváranie súladu medzi osobnostnými predpokladmi uchádzača a požiadavkami zamestnávateľa na výkon zamestnania a pod.,

 • možnosti vzdelávania pre trh práce formou teoretickej a praktickej prípravy, ktorá umožňuje získať nové odborné zručnosti a praktické skúsenosti na účel pracovného uplatnenia,

Úrad zabezpečuje:

 • poskytovanie príspevkov napr. na:

  • samostatnú zárobkovú činnosť,

  • podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie,

  • podporu udržania pracovných miest,

  • podporu regionálnej a miestnej zamestnanosti,

  • realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie,

  • vykonávanie absolventskej praxe,

  • aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb,

  • dochádzku za prácou,

  • presťahovanie sa za prácou,

  • dopravu do zamestnania,

  • vytvorenie nového pracovného miesta,

 • projekty a programy

 • podporu pre chránené dielne a chránené pracoviská,

 • informačný systém, zverejňovanie a ochranu údajov,

 • kontrolu povinností zamestnávateľa,

 • rieši správne delikty, priestupky a ďalšie.Hodnotenie článku
Nepáči sa to: 1
Služby zamestnanosti
5. 7. 2013
Služby zamestnanosti sú systém inštitúcií a nástrojov podpory a pomoci účastníkom trhu práce pri hľadaní zamestnania.
3. 7. 2013
Kontaktné údaje na koordinátora ISTP a úrady práce, sociálnych vecí a rodiny.
2. 7. 2013
Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sú orgánmi štátnej správy, ktoré vykonávajú svoju činnosť v oblasti služieb zamestnanosti pre klientov,
2. 7. 2013
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny je orgánom štátnej správy, ktoré plní voči úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a verejnosti viacero významných funkcií.

Európsky životopis

Europass je akceptovaným formátom v rámci celej Európskej únie. Vytvorte si ho prostredníctvom pripraveného formulára a zvýšte svoje šance sa zamestnať.

Poradenstvo

Chcete vedieť, ako napísať životopis, či motivačný list? Ako sa obliecť, či správať na prijímacom pohovore? Prečítajte si poradenské články z pracovnej oblasti.

Spýtajte sa nás

Potrebujete vyriešiť otázku z oblasti trhu práce alebo vzdelávania? Máte problém s ISTP? Napíšte nám a my Vám pomôžeme.

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
NP VII-2 Podpora sprostredkovania zamestnania a odborných poradenských služieb poskytovaných úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. PRIESTOR NA VAŠU PRÍLEŽITOSŤ: www.upsvar.sk / www.employment.gov.sk / www.esf.gov.sk